​Swedish Match aktiekapital och antal aktier

I enlighet med årsstämmans beslut den 27 april, 2010 har Swedish Match AB (publ) makulerat 20 000 000 aktier som innehades av bolaget. Aktiekapitalet är oförändrat, 389 515 417:20 kronor, då det samtidigt som inlösen av återköpta aktier beslutades om en fondemission genom överföring från fritt eget kapital, varigenom aktiekapitalet återställs till samma nivå som innan nedsättning, utan utgivande av nya aktier.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår per den 31 maj 2010 till 231 000 000 aktier motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehar Swedish Match 2 682 500 aktier motsvarande 1,161 procent av totala antalet aktier i bolaget.

____________ 

För information, var vänlig kontakta:

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom rökfria produkter, cigarrer och tändprodukter. Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i 10 länder. Rullande tolvmånadersomsättning till och med mars 2010 uppgick till 14 100 MSEK. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).

____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

____________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2010 kl. 08.00 (CET).Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-aktiekapital-och-antal-aktier15344

Följande filer finns att ladda ned:


PDF