Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma måndagen den 2 maj 2011, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning, 5:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 5 maj 2011.

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår också att bolagets aktiekapital minskas med 30 351 852 SEK genom indragning av 18 000 000 tidigare återköpta egna aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill föreslås att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Valberedningen i Swedish Match AB föreslår omval av Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson och Meg Tivéus. Robert F. Sharpe och Joakim Westh föreslås som nya ledamöter av styrelsen. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Mads Eg Gensmann (Parvus Asset Management), William Lock (Morgan Stanley Investment Management) och Anders Oscarsson (AMF & AMF Fonder). Mads Eg Gensmann är valberedningens ordförande.

Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på Swedish Match webbplats: www.swedishmatch.com, samt biläggs detta pressmeddelande.

____________

För information, var vänlig kontakta:

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala jämförbara nettoomsättning var 11 222 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2010. Den jämförbara nettoomsättningen exkluderar verksamheter som överförts till STG. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/arsstamma-i-swedish-match-ab--publ-99452

Följande filer finns att ladda ned:


PDF