Swedish Match årsstämma 2011

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

Vid dagens årsstämma i Swedish Match fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning med 5:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 5 maj 2011. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2011.

Styrelseledamöterna Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson och Meg Tivéus omvaldes och Robert F. Sharpe och Joakim Westh valdes till nya ledamöter av styrelsen. Conny Karlsson omvaldes till styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att täcka tilldelningen av optioner i bolagets optionsprogram. Swedish Match äger 21 591 926 egna aktier per den 2 maj, 2011.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 30 351 852 SEK genom indragning av 18 000 000 tidigare återköpta egna aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.
____________
 

För information, var vänlig kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130, Mobil +1 804 400 1774
____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala jämförbara nettoomsättning var 11 222 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2010. Den jämförbara nettoomsättningen exkluderar verksamheter som överförts till STG. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/swedish-match/swedish-match-arsstamma-2011115140

Följande filer finns att ladda ned:


PDF