Swedish Match årsstämma 2013

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

Vid dagens årsstämma i Swedish Match fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning med 7:30 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 30 april 2013 och utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2013.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB omvaldes Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Wenche Rolfsen valdes till ny ledamot av styrelsen. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att fullgöra sina skyldigheter enligt bolagets tidigare optionsprogram. Swedish Match äger 6 169 605 aktier per den 25 april, 2013.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 7 563 406:16 SEK genom indragning av 4 000 000 tidigare återköpta aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

Årsstämman omvalde KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman 2014.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________


Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), White Owl (cigarrer), Red Man (tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 486 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2012. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/swedish-match-arsstamma-2013,c9406780

Följande filer finns att ladda ned:


PDF