Swedish Match årsstämma 2014

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en utdelning med 7:30 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 12 maj 2014 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 15 maj 2014.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Wenche Rolfsen, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen samt förslaget till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpsrätten är i första hand att ge möjlighet för bolaget att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för bolaget att fullgöra dess skyldigheter enligt bolagets tidigare optionsprogram. Swedish Match äger 2 911 271 egna aktier per den 7 maj 2014.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 2 892 441 SEK genom indragning av 1 500 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av årsstämman.

Årsstämman omvalde KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Tillförordnad Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0309

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), White Owl (cigarrer), Red Man (tuggtobak), Fiat Lux (tändstickor) och Cricket (tändare). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 12 610 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2013. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.comDenna information skickades av Cision http://news.cision.com/se
http://news.cision.com/se/swedish-match/r/swedish-match-arsstamma-2014,c9581171

Följande filer finns att ladda ned:


Pressmeddelande (PDF)