Årsstämma 2014

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2014

Swedish Match årsstämma 2014 hölls onsdagen den 7 maj 2014, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om 7:30 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 1 500 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor 

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2014.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll.

Årsstämmokalender 2014

30 april 2014  Avstämningsdag för årsstämma 2014
7 maj 2014  Årsstämma 2014
8 maj 2014  Aktien handlas exklusive utdelning
12 maj 2014  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
15 maj 2014  Föreslagen dag för betalning av utdelning