Årsstämma 2017

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2017

Swedish Match årsstämma ägde rum den 4 maj 2017, klockan 15.30 på Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om en ordinarie utdelning om 8:50 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:50 SEK per aktie, sammanlagt 16:00 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 6 950 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier
  • Val av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2017.

Se och lyssna på VD och koncernchef Lars Dahlgrens tal från årsstämman 2017. Se också CFO Marlene Forsells tal från årsstämman.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll. 

Årsstämmokalender 2017

27 april 2017  Avstämningsdag för årsstämma
   4 maj 2017  Årsstämma
  5 maj  2017  Aktien handlas exklusive utdelning
  8 maj  2017  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
11 maj  2017  Föreslagen dag för betalning av utdelning