Granskning av leverantörer

Under de senaste åren har vi arbetat med att implementera rutiner och system för att följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod för leverantörer. 

Dessa rutiner är som mest utarbetade och proaktiva för råtobak för våra snusprodukter. För våra andra rökfria tobaksprodukter är uppföljningen mer inriktad på efterlevnad av de krav vi ställer. Våra viktigaste verktyg i denna process är Sustainable Tobacco Programme (STP) och tillhörande processer. För direkt material utöver råtobak har uppföljningsrutinerna förbättrats genom utarbetandet av en koncerngemensam strategi. Vårt mål är en proaktiv dialog avseende prioriterade hållbarhetsfrågor med relevanta betydande leverantörer av direkt material.

Råtobak

Swedish Match köper inte råtobak direkt från tobaksodlare utan från globala leverantörer (såsom Alliance One, ITC och Universal Leaf). Odlare av tobak är i allmänhet andraledsleverantörer. Vissa undantag finns dock i områden där regler och/eller marknadsstrukturer är mer komplicerade. STP är ett program för granskning av hållbarhetsaspekter inom tobaksodling och tillverkning. Det utvecklades gemensamt inom tobaksindustrin under 2015. Implementeringen påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2018 då vi har en slutförd revisionscykel. Genom STP säkerställer vi att leverantörerna följer de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Våra leverantörer genomför regelbundet riskbedömningar i enlighet med dessa krav och upprättar handlingsplaner, för sin egen del och för sina leverantörer, för att åstadkomma ständiga förbättringar. Odlare får regelbundet utbildning inom samtliga områden av programmet i syfte att förbättra förhållandena på gården, avkastning och försörjningsmöjligheter.

Swedish Match har 51 leverantörer av råtobak. För närvarande omfattar programmet främst råtobak för produktion av snus, moist snuff och tuggtobak. Programmet omfattar 53 procent av våra inköpta råtobaksvolymer och 47 procent av våra råtobaksleverantörer. Under 2017 har vi utvecklat en plan för att även inkludera råtobak för cigarrer i STP. Tredjepartsgranskningar i enlighet med STP är planerade under 2018.

Bedömning och granskning av leverantörer

Våra tobaksleverantörer utför årligen självutvärderingar avseende på hur kraven i STP efterlevs, för sin egen del och för de odlare som de köper tobak från. Detta utgör grunden för dialogen mellan våra avdelningar för Leaf Operations och leverantörer samt för tredjepartsrevison. Våra leverantörers fälttekniker utbildar och hjälper odlare i sitt dagliga arbete för att säkerställa att kraven i STP efterlevs och för att optimera avkastning. Fältteknikerna övervakar odlingsverksamheten kontinuerligt. Om något uppkommer som kräver omedelbar uppmärksamhet vidtas åtgärder.

Vart tredje år granskas och bedöms våra leverantörer av tredjepartsrevisorn AB Sustain. Under de senaste två åren utförde AB Sustain tolv revisioner av leverantörer på lokal nivå, i enlighet med STP. Vår avdelning för Leaf Operations inom Scandinavia Division deltog vid åtta av dessa revisioner för att få en bättre förståelse för hur STP påverkar arbete och processer hos våra leverantörer och för att arbeta vidare med resultaten av revisionen.

Barnarbete och risker för barn

Flera kriterier relaterade till barnarbete och barnrisker i tobaksodling och tillverkning bedöms och granskas genom STP. Dessa kriterier omfattar bland annat anställning eller rekrytering av barn och utförande av farliga eller riskfyllda uppgifter inom leverantörernas faciliteter (förstaledsleverantörer). Anställning av barn på gårdar som odlar tobak (vanligtvis andraledsleverantörer), identifiering av farligt och riskfyllt arbete på dessa gårdar, exponering för riskfyllt arbete för personer under 18 år, barn på familjegårdar som hjälper till med lätt arbete, skolnärvaro samt identifiering av händelser som kräver omedelbara åtgärder och information om hur dessa har hanterats.

Resultat från leverantörernas självutvärderingar visar att de till nästan 100 procent lever upp till de kriterier som ställs i fråga om barnarbete. Generellt sett är det stor skillnad mellan leverantörens resultat vid självutvärdering och utförda tredjepartsrevisioner. Detta beror ofta på att det finns otillräckligt med bevis för att tredje part ska kunna verifiera de uppgifter leverantören lämnat. Till exempel anger 92 procent (11/12) av bedömda leverantörer att de har identifierat vilken typ av arbete som anses vara farligt eller riskfyllt på odlarnas gårdar (sådant arbete får inte utförs av barn under 18 år). Resultaten från tredjepartsgranskning visar att dessa resultat kan verifieras för 83 procent av leverantörerna (10/12). Under de kommande åren kommer vi att lägga fokus på att minska denna skillnad och förbättra resultaten från tredjepartsgranskningarna jämfört med självutvärderingarna. Efter 2018 har vi en fullständig revisionscykel och en ny grund att utgå ifrån.

Dialog med leverantörer

Våra avdelningar för Leaf Operations utvärderar risk och anpassar sin fortsatta dialog med våra råtobaksleverantörer utifrån genomförda självutvärderingar, omdömen från tredjepart och de handlingsplaner som tagits fram. Leverantörer och odlare besöks årligen för att upprätthålla en aktiv dialog, inklusive uppföljning av åtgärdsplaner, och för att stärka relationerna med dessa. Proaktivitet och utformning av denna dialog varierar mellan de olika råtobaksinflödena till Swedish Match. Under 2017 har vi arbetat med att systematisera och dokumentera denna dialog på ett mer konsekvent sätt för den råtobak som ingår i STP. Vi har arbetat fram ett sätt att tolka, vidta åtgärder och följa upp resultat i STP. Detta kommer att införas i större skala under år 2018.

Direkt material utöver råtobak

Granskning av leverantörer av direkt material utöver råtobak bygger på vår uppförandekod för leverantörer. För närvarande omfattar denna process främst förstaledsleverantörer. Dessa kontrolleras kontinuerligt avseende risker vad gäller affärsetik, inklusive barnarbete. Dessutom uppmuntrar vi våra leverantörer att utveckla egna standarder och granskningsprocesser.

Under 2017 har vi utvecklat och påbörjat implementering av ett koncerngemensamt tillvägagångssätt, inklusive självutvärdering och skrivbordsanalys, för att säkerställa leverantörernas efterlevnad av de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer.

Swedish Match har 67 betydande leverantörer av direkt material utöver råtobak. Totalt har 31 leverantörer utvärderats, detta inkluderar de 19 leverantörer som bedömdes ha högst risk i riskbedömningen av mänskliga rättigheter liksom de nio leverantörer som inte har undertecknat Swedish Match uppförandekod för leverantörer (utan hänvisat till sin egen uppförandekod). Baserat på utvärderingsresultaten kommer individuella åtgärdsplaner, som bland annat kan inbegripa tredjepartsgranskning, att utvecklas och ligga till grund för fortsatt dialog med våra leverantörer under 2018.