Rökfria produkter – en växande marknad

Swedish Match utvecklar och säljer rökfria tobaksprodukter vilket är i linje med visionen om en värld utan cigaretter.

Rökfria tobaksprodukter består främst av snus, moist snuff, olika varianter av tuggtobak samt nischprodukter såsom ”dissolvables” (upplösningsbara produkter) och nässnus. Rökfri tobak är en liten men växande tobakskategori jämfört med cigarettkategorin och konsumeras i olika typer och format i många delar av världen.

I Skandinavien är det svenska snuset den dominerande typen av rökfri tobak. I Sverige har antalet snuskonsumenter ökat och passerade antalet cigarettkonsumenter år 2012.1) I USA är svenskt snus ett litet men växande segment, medan moist snuff och tuggtobak dominerar inom rökfri tobak. I andra delar av världen, såsom i Indien och vissa länder i Afrika och Asien, konsumeras i tämligen stor omfattning lokala varianter av mun- och nästobaksprodukter. Inom EU och vissa andra länder är svenskt snus och andra tobaksprodukter för oralt bruk och som inte är avsedda att tuggas eller rökas förbjudna, medan det är tillåtet att sälja tuggtobaksprodukter.

För stora globala tobaksbolag står cigaretter för merparten av omsättningen och vinsten och cigaretter svarar för cirka 90 procent av all tobakskonsumtion globalt.2) Swedish Match tillverkar inte cigaretter. Under de senaste tio åren har cigarettkonsumtionen generellt sett minskat i de flesta utvecklade länder, medan den har fortsatt att öka på många tillväxtmarknader.2) Andra typer av röktobaksprodukter som säljs globalt inkluderar finskuren tobak, rulltobak, cigarrer och piptobak. På senare tid har kategorin för e-cigaretter och andra innovativa rökprodukter utvecklats på vissa marknader. Andra produkter, såsom nikotinportionsprodukter utan tobak, finns också på marknaden som alternativ till traditionella tobaksprodukter.

Den globala tobaksmarknaden påverkas av allt fler restriktioner och lagar till följd av att regeringar och andra reglerande organ samt ideella organisationer strävar efter att minska tobakskonsumtionen, i synnerhet cigarettkonsumtionen. Dessa regleringar tillsammans med beskattning har haft en inverkan på tobaksodling, tillverkning, tillgång på produkter, förpackningar och märkning, konsument­priser samt var produkterna får konsumeras.

Regionala skillnader för rökfria tobaksprodukter


Nordamerika

I USA är moist snuff den dominerande typen av rökfri tobak. Moist snuff har sitt ursprung i skandinaviska produkter som fördes över av emigranter. Även om konsumtionen av moist snuff i portionsformat har ökat snabbt de senaste åren utgörs den större delen av moist snuff-konsumtionen av det traditionella lösa formatet. Snus, som pastöriseras och alltså inte fermenteras, är en liten och relativt ny produkt­kategori. Konsumtionen av tuggtobak har minskat kontinuerligt under en längre tid, men kategorin är fortfarande en väsentlig del av marknaden för rökfri tobak i USA. Det finns också en tradition av rökfri tobak i Kanada.

Skandinavien

I Sverige har konsumtion av rökfri tobak en lång tradition med snus som den dominerande produkten. Idag finns det fler snusanvändare än rökare i Sverige. I Norge har förändringen från en liten traditionell snusmarknad till en stor marknad med en hög nivå av penetration skett i en snabb takt under de senaste två decennierna. I Skandinavien har snus traditionellt sett använts av män, men antalet kvinnliga konsumenter ökar. På vissa nordeuropeiska marknader såsom Danmark och ­Finland finns historiska band till snus.

Europa

Traditionellt sett har tuggtobak och nässnus dominerat den rökfria tobakskonsumtionen i Europa. Idag är dessa rökfria produktkategorier små, men trots allt betydande på vissa marknader. Tobaksprodukter för oralt bruk, med undantag för produkter som är avsedda att rökas eller tuggas, är förbjudna inom EU (såsom snus) trots att de är vetenskapligt erkända som ett säkrare alternativ till cigaretter. Cigaretter, tuggtobak, nässnus och vissa andra rökfria tobaksprodukter kan emellertid säljas lagligt. I vissa europeiska länder, i synnerhet i Centraleuropa och i alpområdena, används rökfria produkter i större utsträckning.

Asien och Afrika

Lokala varianter av andra mun- och nästobaksprodukter konsumeras i relativt stor utsträckning i vissa länder. I Asien finns lokala tuggtobaksprodukter såsom guthka och zarda i Indien samt tobak blandad med betel, exempelvis i Indonesien. I Nordafrika är chemma en vida använd produkt. Dessa typer av produkter i Asien och Afrika, till skillnad från snus, innehåller ofta betydligt högre halter av oönskade ämnen.

1) Källa: Ipsos Sweden, Market Report, 2016.
2) Källa: Euromonitor.