Bolagsordning

Swedish Match AB (publ) Org.nr. 556015-0756

§ 1

Bolagets firma är Swedish Match AB.
Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt driva rörelse avseende utveckling och tillverkning av samt handel med tobaksvaror, tändstickor och tändare samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst trehundra miljoner (300 000 000) och högst en miljard tvåhundra miljoner (1 200 000 000) kronor. 

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst etthundrafemtio miljoner (150 000 000) och högst sexhundramiljoner (600 000 000).

§ 6

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, skall styrelsen bestå av lägst fem och högst tio ledamöter.

§ 7

På bolagsstämma utses en eller två auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 2 § första stycket, aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar dagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden vid bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget inom ovan nämnda tid. 

§ 11

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid stämman.

§ 12

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 14

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

_________________________________________________ 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 28 april 2016.