Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2018

Swedish Match årsstämma 2018 hålls den 11 april 2018, klockan 15.30 på Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 14 februari 2018.

Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till bolagets chefsjurist:
Marie-Louise Heiman
Swedish Match AB
SE-118 85 Stockholm
E-post: marie-louise.heiman@swedishmatch.com

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta till:

Valberedningen
c/o Marie-Louise Heiman
Swedish Match AB
SE-118 85 Stockholm
E-post: nominating.committee@swedishmatch.com

Aktieägare är välkomna som vanligt att ställa frågor under stämman. För att underlätta besvarandet av frågor som är avsedda att ställas på stämman, är aktieägarna välkomna att e-posta frågor i förväg till bolaget på följande adress: investorrelations@swedishmatch.com.

Årsstämmokalender 2018

  5 april 2018  Avstämningsdag för årsstämma
11 april 2018  Årsstämma
12 april 2018  Aktien handlas exklusive utdelning
13 april 2018  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
18 april 2018  Föreslagen dag för betalning av utdelning