Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2019

Swedish Match årsstämma 2019 hålls den 9 april 2019, kl 15.30, på biograf Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman förutsatt att en begäran därom har kommit in till styrelsen senast den 12 februari 2019.

Begäran skall ställas till styrelsen men skickas till bolagets chefsjurist:
Marie-Louise Heiman
Swedish Match AB
SE-118 85 Stockholm
E-post: marie-louise.heiman@swedishmatch.com

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta till:

Valberedningen
c/o Marie-Louise Heiman
Swedish Match AB
SE-118 85 Stockholm
E-post: nominating.committee@swedishmatch.com

Aktieägare är välkomna som vanligt att ställa frågor under stämman. För att underlätta besvarandet av frågor som är avsedda att ställas på stämman, är aktieägarna välkomna att e-posta frågor i förväg till bolaget på följande adress: investorrelations@swedishmatch.com.