Årsstämma 2015

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2015

Swedish Match årsstämma 2015 ägde rum torsdagen den 23 april 2015, klockan 16:30 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om 7:50 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 4 000 000  återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2015.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll.

Årsstämmokalender 2015

17 april 2015  Avstämningsdag för årsstämma 2015
23 april 2015  Årsstämma 2015
24 april 2015  Aktien handlas exklusive utdelning
27 april 2015  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
30 april 2015  Föreslagen dag för betalning av utdelning