Årsstämma 2017

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2017

Swedish Match årsstämma ägde rum den 4 maj 2017, klockan 15.30 på Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om en ordinarie utdelning om 8:50 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:50 SEK per aktie, sammanlagt 16:00 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 6 950 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier
  • Val av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2017.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll. 

Årsstämmokalender 2017

27 april 2017  Avstämningsdag för årsstämma
   4 maj 2017  Årsstämma
  5 maj  2017  Aktien handlas exklusive utdelning
  8 maj  2017  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
11 maj  2017  Föreslagen dag för betalning av utdelning