Årsstämma 2018

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2018

Swedish Match årsstämma 2018 ägde rum den 11 april 2018, klockan 15.30 på biograf Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om en ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 5 850 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2018.

Se och lyssna på VD och koncernchef Lars Dahlgrens tal från årsstämman 2018.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll.

Årsstämmokalender 2018

  5 april 2018  Avstämningsdag för årsstämma
11 april 2018  Årsstämma
12 april 2018  Aktien handlas exklusive utdelning
13 april 2018  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
18 april 2018  Föreslagen dag för betalning av utdelning