Årsstämma 2016

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Årsstämma 2016

Swedish Match årsstämma 2016 ägde rum torsdagen den 28 april 2016 klockan 15:30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm.

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Utdelning till aktieägarna om en ordinarie utdelning om 8:00 SEK per aktie och en extra utdelning om 12:00 SEK per aktie, sammanlagt 20:00 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 7 750 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor

Läs pressmeddelandet om Swedish Match årsstämma 2016.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift - antingen protokoll utan bilagor eller fullständig protokoll med samtliga bilagor utom röstlängden.

För arkiverade årsstämmotal och protokoll, se sidan Årsstämmotal och protokoll. 

Årsstämmokalender 2016

22 april 2016  Avstämningsdag för årsstämma 2016
28 april 2016  Årsstämma 2016
29 april 2016  Aktien handlas exklusive utdelning
2 maj 2016  Föreslagen avstämningsdag för utdelning
6 maj 2016  Föreslagen dag för betalning av utdelning