Utdelnings- och finanspolicy

Enligt Swedish Match policy ska utdelningsandelen vara 40–60 procent av resultatet per aktie, justerat för större engångsposter.

Styrelsen har beslutat att koncernens finanspolicy ska vara att bibehålla en nettoskuld som inte överstiger tre gånger EBITA.

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och nettoskulden mot förväntad framtida lönsamhet och kassaflöde, investerings- och expansionsplaner, förvärvsmöjligheter samt utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna. Styrelsen avser att bibehålla en god kreditriskvärdering motsvarande ”investment grade”.

Utdelning 2018

Styrelsen kommer till årsstämman att föreslå en total utdelning om 16:60 per aktie vilken består av en ökad ordinarie utdelning om 9:20 SEK (8:50) och en extra utdelning om 7:40 SEK. Den föreslagna ordinarie utdelningen är i överensstämmelse med Swedish Match ambition att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40-60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll för justeringar för större engångsposter. Den föreslagna utdelningen om 9:20 SEK per aktie motsvarar en ökning med 8 procent och en utbetalningsgrad på 56 procent (59) av resultat per aktie för året, exklusive intäkt från STG och större engångsposter. Den extra utdelningen om 7:40 SEK är i överensstämmelse med Swedish Match finansiella policy om att återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna och en följd av avyttringen av det kvarvarande aktieinnehavet i STG i november 2017. Den föreslagna ordinarie och den extra utdelningen uppgår sammanlagt till 2 920 MSEK beräknat på de 175,9 miljoner aktier som var utestående vid årets utgång.

Utdelningshistoria2017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996
Utdelning, SEK16,6016,0029,507,507,307,306,505,504,754,103,502,502,101,901,701,601,451,351,221,081,051,05
Överföring av kapital till Swedish Match aktieägare20172016201520142013Totalt
Utdelning, MSEK2 9085 5221 4641 4531 45912 807
Återköp och försäljning av egna aktier, netto2 5901 2491 8548361646 694
Totalt5 4986 7713 3182 2891 62319 500