Valberedning

Valberedningen utses enligt principer som beslutas av årsstämman.

Årsstämman 2011 beslutade om följande ordning, att gälla tills vidare, för tillsättning av valberedning. Ordförande skall erhålla mandat att kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. De fyra största aktieägarna skall fastställas på grundval av det kända antalet röster per den 31 augusti året före den kommande årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. 

Bolagsstämman fastställer även den instruktion som ska gälla för valberedningen. Enligt denna instruktion är det valberedningens uppgift att bereda och till bolagsstämman avge förslag avseende ändringar i instruktionen. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag avseende val av ordförande på årsstämma, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för kommittéarbete, samt val och arvodering av revisor i förekommande fall.

Varje höst uppdrar styrelsen åt en extern konsult att genomföra en utvärdering av styrelsens arbete med avseende på dess ledning och funktion. Styrelsens ordförande informerar valberedningen om resultatet av utvärderingen. Denna utvärdering ligger till grund för valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning främst med avseende på kompetens, erfarenhet och framtida behov. Valberedningen sammanträder så ofta som erfordras för att kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per år.

Valberedningen inför årsstämman 2019

I enlighet med årsstämmans beslut 2018, har en valberedning utsetts. Förutom Conny Karlsson (styrelseordförande) har Tal Klausner (GIC Asset Management Private Limited), Filippa Gerstädt (Nordea fonder), Johan Strandberg (SEB Investment Management AB) och Will James (Standard Life Aberdeen PLC) utsetts till ledamöter i valberedningen. Johan Strandberg är valberedningens ordförande.

Kontaktinformation för valberedningen
Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta när som helst. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg inför årsstämman ska dock förslag inlämnas senast två månader i förväg.

Förslag kan lämnas till: 

Swedish Match AB
Valberedningen
c/o Chefsjurist Marie-Louise Heiman  
SE- 118 85 Stockholm   
E-post: nominating.committee@swedishmatch.com