Bolagsstyrnings­rapporter

Swedish Match tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skäl till varje avvikelse redovisas. Bolaget redovisar inte några avvikelser från Koden för 2016, förutom vad gäller Kodens regel att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt ska granskas av bolagets revisor. Orsaken till denna avvikelse är att styrelsen, med hänsyn till bolagets stabila verksamhet, inte ansett att den extra kostnad som en sådan granskning skulle innebära har varit motiverad samt att tillräcklig kontroll uppnås genom bolagets interna rapportering och kontrollsystem. Denna bolagsstyrningsrapport är granskad av bolagets revisorer, men utgör inte en del av den formella årsredovisningen.

För uppdaterad information se sidorna under Bolagsstyrning på webbplatsen.

Bolagsstyrningsrapporter för de senaste 10 åren: