Kompensationskommitté

Kompensationskommittén utses årligen av styrelsen och är ett utskott inom styrelsen.

Ledamöter

Ledamöter är Conny Karlsson (ordförande), Charles A. Blixt samt Jacqueline Hoogerbrugge.

Bolagets verkställande direktör har varit föredragande i vissa frågor, men är inte ledamot av kommittén och är inte närvarande när kommittén bereder beslut om ersättning till den verkställande direktören.

Kommitténs uppgift

Kommitténs uppgift är att bereda och framlägga beslutsförslag för styrelsen avseende ersättning samt övriga anställningsvillkor för bolagets verkställande direktör, riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för andra personer i koncernledningen och som styrelsen ska förelägga bolagsstämman, samt övriga ersättnings- eller anställningsvillkor som enligt lag eller andra bestämmelser, Svensk kod för bolagsstyrning eller etablerad praxis ska beslutas av bolagsstämman eller styrelsen.

Styrelsen har delegerat beslutanderätten i vissa frågor till kommittén, såsom exempelvis beräkning och utbetalning av rörlig lön till bolagets verkställande direktör, lön och annan ersättning som, inom ramen för av bolagsstämman beslutade riktlinjer, ska betalas till andra personer i koncernledningen än verkställande direktören, inklusive prestationskriterier och mål avseende långsiktiga incitamentsprogram samt godkännande av väsentliga uppdrag utanför bolaget såvitt avser andra medlemmar av koncernledningen än verkställande direktören.

Kommittén ska sammanträda så ofta som erfordras, dock minst två gånger årligen.

Kommitténs arbete 2017

Antalet sammanträden under 2017 uppgick till fem.

Kommittén har under 2017 ägnat särskild uppmärksamhet åt fastställande av 2016 års rörliga ersättningar för utbetalning under 2017 och åt fastställande av relevanta mål för rörlig ersättning, förslag till styrelsen på löneförändring och rörlig ersättning för verkställande direktören avseende 2018 samt fastställande av löner och rörliga ersättningar för 2018 för övriga medlemmar av koncernledningen. Vidare förelade kommittén styrelsen förslag avseende riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och övriga medlemmar av bolagets ledning.