Revisionskommitté

Revisionskommittén utses årligen av styrelsen och är ett utskott inom styrelsen.

Ledamöter

Ledamöter är Joakim Westh (ordförande), Andrew Cripps och Wenche Rolfsen.

Kommitténs uppgift

Även om kommitténs arbete i huvudsak är av beredande och rådgivande karaktär har styrelsen delegerat beslutsbefogenheter till kommittén i särskilda fall. Kommittén ska övervaka bolagets och dess dotterbolags processer för redovisning och finansiell rapportering samt, med avseende på den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Kommittén ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Kommitténs ansvarsområde regleras i stor utsträckning av EUs revisorsförordning, vilket innefattar ansvar för upphandlingsprocessen av revisorer och att även i övrigt biträda valberedningen vid upprättande av förslag inför bolagsstämmans beslut om revisorsval och revisorsarvode. Kommittén ska även hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen. I samband med revisionskommitténs granskning av den finansiella rapporteringen diskuterar kommitténs medlemmar de olika redovisningsfrågor som kan ha aktualiserats med anledning av rapporteringen. Kommittén ska vidare fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Revisionskommittén diskuterar även andra väsentliga frågor som har samband med bolagets finansiella rapportering samt redovisar sina slutsatser till styrelsen.

Kommitténs ordförande ska i samråd med kommitténs ledamöter, besluta om när och hur ofta kommittén ska sammanträda.

Kommitténs arbete 2016

Antalet sammanträden under 2016 uppgick till åtta, varav tre möten var relaterade till revisorsupphandlingen. Bolagets revisor och chefen för internrevision har deltagit i samtliga sammanträden med revisionskommittén under 2016 och i samband med två av dessa sammanträden även sammanträffat med kommittén utan närvaro av representanter från bolaget.

I enlighet med EU:s revisorsförordning1) var Swedish Match skyldigt att initiera en upphandling av revisorer under 2016. Enligt förordningen är revisionskommittén ansvarig för urvalsprocessen och för anbudsförfarandet. Det förslag som kommer att lämnas till aktieägarna på årsstämman 2017 kommer att innefatta den rekommendation som revisionskommittén har lämnat.

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och tillämpliga övergångsregler avseende val av revisorer.