Ersättning till ledningen

Den totala ersättningen till Koncernledningen utgörs av fast lön, rörlig lön i form av ett ettårigt incitamentsprogram och ett långsiktigt incitamentsprogram, pension, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning.

Styrelsens föreslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning, liksom styrelsens redovisning enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning, finns tillgängliga på sidan Riktlinjer för ersättning.

Ersättning och övriga förmåner till koncernledningen

(TSEK)Fast lönRörlig lönÖvriga
förmåner
Pensions-
kostnader
SummaFörmånsbestämda
förpliktelser
Kostnader för avgångsvederlag
VD 20166 6387 7031462 46216 950
VD 20156 4396 7631342 37015 707
Övriga medlemmar i koncernledningen 201617 66719 8091 4255 89544 79623 407
Övriga medlemmar i koncernledningen 201515 69216 5031 2375 26438 69620 098
Totalt 201624 30527 5131 5718 35861 74623 407
Totalt 201522 13123 2661 3717 63454 40320 098

 

Kommentarer till tabellen:

  • I slutet av 2016 bestod koncernledningen av åtta personer inklusive verkställande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och sex övriga medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och en medlem var anställd i dotterföretag.
  • I slutet av 2015 bestod koncernledningen av sju personer inklusive verkställande direktören. Vid årsskiftet var verkställande direktören och fem övriga medlemmar i koncernledningen anställda i moderbolaget och en medlem var anställd i dotterföretag.
  • Rörlig lön hänför sig till upplupna kostnader som belastar koncernens resultat­räkning under året för det kortsiktiga och långsiktiga incitaments­programmet.
  • Övriga förmåner avser bilförmåner, sjukförsäkring, tandvård, livförsäkring, klubbmedlemskap och andra förmåner.
  • Den redovisade pensionskostnaden avser kostnaden för förmånsbestämda pensionsplaner och avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner (exklusive löneskatt).