Om ledningen

Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören

Verkställande direktör utses av styrelsen. Denne leder verksamheten inom de ramar som styrelsen lagt fast. Verkställande direktören ska bland annat se till att styrelsen inför styrelsesammanträden får ett så sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Verkställande direktören är även föredragande i styrelsen och avger därvid motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören tillställer styrelsen månatligen den information som krävs för att följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling samt håller styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets och koncernens verksamhet.

Sedan juni 2008 är Lars Dahlgren verkställande direktör och koncernchef. Lars Dahlgren saknar väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som har betydande affärsförbindelser med Swedish Match.

Koncernledning

Swedish Match koncernledning utgörs av Lars Dahlgren, President och CEO, Rich Flaherty, President, US Division; Tom Hayes, Senior Vice President och CFO; Marie-Louise Heiman, Senior Vice President Group Legal Affairs; Lars Olof Löfman, Senior Vice President R&D, Europe Division; Fredrik Peyron, Senior Vice President, Regulatory Affairs and Group Communications; Håkan Söderberg, President, Lights Division; och Joakim Tilly, President, Europe Division.