Revisorer

De externa revisorerna utses av bolagsstämman för en mandatperiod om mellan ett till fyra år. Enligt bolagsordningen ska antalet auktoriserade revisorer vara en eller två med högst samma antal revisorssuppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

De externa revisorernas uppdrag innefattar granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper. De rapporterar löpande till styrelsens revisionskommitté och i samband med årsbokslutet rapporterar de sina iakttagelser från revisionen till bolagets styrelse.

Vid årets årsstämma i Swedish Match AB (publ) den 4 maj 2016 valdes Deloitte AB till revisor intill slutet av årsstämman 2019. För perioden från 2016 fram till och med årsstämman 2017 har KPMG AB varit bolagets revisor.

Under 2017 har Deloitte AB, utöver revision, haft konsultuppdrag för koncernen som till stor del avsett skatterådgivning. Auktoriserade revisorn Peter Ekberg är huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode

MSEK2017
Deloitte
2016
KPMG
Revisionsuppdrag77
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-0
Skatterådgivning11
Andra uppdrag11
Totalt99

Andra uppdrag inkluderar juridisk- och finansiell rådgivning avseende ersättningar till anställda.