Arbete senaste året

Under perioden från 1 januari 2016 till den 31 december 2016, har styrelsen haft tio styrelsesammanträden samt ett konstituerande styrelsesammanträde.

Vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden, utom vid det konstituerande styrelsesammanträdet, fick styrelsen en övergripande presentation av VD samt diskuterade styrelsen bolagets och intresseföretagens resultat samt andra projekt och frågor.

Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda. Inför varje sammanträde har förslag till agenda, inklusive eventuell dokumentation för varje punkt på agendan, skickats till styrelsen. Bolagets revisorer deltog vid styrelsens sammanträde i februari 2016 för att presentera revisionsrapporten och iakttagelser från revisionen. Vid styrelsemötet i juni, som hölls i Santiago, Dominikanska republiken, besöktes Swedish Match cigarrfabrik och styrelsen träffade den lokala ledningen som gav en presentation av verksamheten.

Styrelsen har under de senaste åren ägnat betydande tid åt arbete med den strategiska utvärderingen av Scandinavian Tobacco Group (STG). Under 2015 informerades marknaden om att Swedish Match, tillsammans med den andre aktieägaren i STG, utvärderade en möjlig börsintroduktion av bolaget. I början av 2016 offentliggjordes avsikten att börsintroducera STG på Köpenhamnsbörsen, vilket också skedde i februari 2016. I samband med börsnoteringen avyttrade Swedish Match en del av sitt innehav i STG och i september samma år avyttrade Swedish Match ytterligare aktier i STG. I enlighet med Swedish Match finanspolicy föreslog styrelsen att de medel som härrörde från dessa avyttringar och som inte behövdes inom verksamheten skulle återföras till aktieägarna. Styrelsen föreslog därför för årsstämman 2016 att det till aktieägarna skulle delas ut en extra utdelning om 12 SEK per aktie utöver den ordinarie utdelningen om 8 SEK per aktie. Vidare föreslog styrelsen för den extra bolagsstämman den 16 december 2016 att det till aktieägarna skulle delas ut 9:50 SEK per aktie, vilket också godkändes av aktie­ägarna.

Styrelsens sammansättning och närvaro 2016

StyrelseRevisions­
kommitté
Kompensations-
kommitté
Totalt antal möten 20161183
Ledamöter valda av årsstämman
Conny Karlsson (ordförande)113
Charles A. Blixt113
Andrew Cripps (vice ordförande)118
Jacqueline Hoogerbrugge92
Wenche Rolfsen117
Meg Tivéus118
Joakim Westh118
Arbetstagarrepresentanter
Kenneth Ek (till den 4 juli 2016)5
Eva Larsson8
Patrik Engelbrektsson10
Eva Norlén-Moritz (från den 4 juli 2016)6
Arbetstagarrepresentanter (suppleanter)
Joakim Andersson10
Eva Norlén-Moritz (till den 4 juli 2016)4
Gert-Inge Rang10
Dragan Popovic (från den 4 juli 2016)5