Arbete senaste året

Under perioden från 1 januari 2017 till den 31 december 2017, har styrelsen haft åtta styrelsesammanträden samt ett konstituerande styrelsesammanträde.

Vid samtliga ordinarie styrelsesammanträden, utom vid det konstituerande styrelsesammanträdet, fick styrelsen en övergripande presentation av VD samt diskuterade styrelsen bolagets och intresseföretagens resultat samt andra projekt och frågor. Samtliga sammanträden under året har följt en godkänd agenda. Inför varje sammanträde har förslag till agenda, inklusive eventuell dokumentation för varje punkt på agendan, skickats till styrelsen. Bolagets revisorer deltog vid styrelsens sammanträde i februari 2017 för att presentera revisionsrapporten och iakttagelser från revisionen. Vid styrelsemötet i juni, vilket hölls i Göteborg, besökte styrelsen såväl Swedish Match snusfabriker i Göteborg och Kungälv som Swedish Match snusbutik i Göteborg. I samband med styrelsemötet i oktober, som hölls i Los Angeles, USA, genomfördes besök i marknaden. Styrelsen träffade även den amerikanska säljorganisationen som presenterade verksamheten.

Andra ärenden som behandlats av styrelsen under året innefattar bland annat försäljningen av Swedish Match innehav av aktier i Scandinavian Tobacco Group (STG) samt förvärvet av V2 Tobacco. Avyttringen av aktierna i STG, vilka skedde genom accelererade bookbuilding-processer riktade till institutionella investerare, ägde rum januari 2017 när Swedish Match avyttrade 9,1 procent av det totala antalet aktier och röster i STG, och i november 2017 när de återstående 9,1 millioner aktierna avyttrades. I september 2017 förvärvade Swedish Match V2 Tobacco, ett danskt privatägt bolag, verksamt inom rökfri tobak på den europeiska marknaden. V2 Tobacco har sitt huvudkontor i Silkeborg, Danmark. Under 2017 lanserades en ny e-handelstjänst som gör det möjligt att beställa hela Swedish Match snussortiment om man är boende i Sverige eller Schweiz. Swedish Match har utökat distributionen av ZYN, en nikotinportionsprodukt utan tobak, i västra USA. Det beslutades även att investera över 40 millioner US dollar i produktionen av ZYN i USA.

Styrelsens sammansättning och närvaro 2017

StyrelseRevisions­
kommitté
Kompensations-
kommitté
Totalt antal möten 2017965
Ledamöter valda av årsstämman
Conny Karlsson (ordförande)95
Andrew Cripps (vice ordförande)96
Charles A. Blixt74
Jacqueline Hoogerbrugge95
Pauline Lindwall (från maj, 2017)7
Wenche Rolfsen96
Meg Tivéus (till maj, 2017)13
Joakim Westh96
Arbetstagarrepresentanter
Patrik Engelbrektsson9
Eva Larsson9
Eva Norlén-Moritz (till maj, 2017)1
Dragan Popovic (suppleant till maj, 2017)8
Arbetstagarrepresentanter (suppleanter)
Joakim Andersson8
Niclas Ed (från juni, 2017)6
Gert-Inge Rang9