Ersättning till styrelsen

Valberedningen lämnar förslag till bolagsstämman angående styrelsens ersättningar och det är sedan stämman som beslutar i frågan.

Årsstämman den 4 maj 2017 beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma den 11 april 2018 ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 1 840 000 SEK, till vice ordförande ska arvode utgå med 870 000 SEK, till övriga stämmovalda styrelseledamöter ska arvode utgå med 735 000 SEK vardera samt att ersättning för kommittéarbete ska utgå med 260 000 SEK vardera till ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommittén samt att övriga ledamöter i dessa kommittéer ska erhålla 130 000 SEK vardera. Inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter anställda i koncernen.

Inga rörliga löner eller andra förmåner betalades till styrelseledamöterna för styrelsearbete under 2017. Under 2017 utgick en inläsningsersättning till de tre arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 57 676 SEK vardera, och för de tre suppleanterna med 43 169 SEK vardera. Inläsningsersättningen betalades av det bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd.

Ersättning till styrelsen 2017

TSEKStyrelse-
arvode
Kompensations-
kommitté
Revisions-
kommitté
Totalt
arvode
Conny Karlsson, styrelseordförande1 8402602 100
Andrew Cripps, vice styrelseordförande8701301 000
Charles Blixt, styrelseledamot735130865
Jacqueline Hoogerbrugge, styrelseledamot735130865
Pauline Lindwall, styrelseledamot735735
Wenche Rolfsen, styrelseledamot735130865
Joakim Westh, styrelseledamot735260995
Totalt6 3855205207 425