Ersättning till styrelsen

Valberedningen lämnar förslag till bolagsstämman angående styrelsens ersättningar och det är sedan stämman som beslutar i frågan.

Årsstämman den 28 april 2016 beslutade att för tiden fram till nästa årsstämma den 4 maj 2017 ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 1 750 000 SEK, till vice ordförande ska arvode utgå med 830 000 SEK, till övriga stämmovalda styrelseledamöter ska arvode utgå med 700 000 SEK vardera samt att ersättning för kommittéarbete ska utgå med 250 000 SEK vardera till ordförandena i kompensationskommittén och revisionskommittén samt att övriga ledamöter i dessa kommittéer ska erhålla 125 000 SEK vardera. Inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter anställda i koncernen.

Inga rörliga löner eller andra förmåner betalades till styrelseledamöterna för styrelsearbete under 2016. Under 2016 utgick en inläsningsersättning till de tre arbetstagarrepresentanterna i styrelsen med 57 048 SEK vardera, och för de tre suppleanterna med 42 699 SEK vardera. Inläsningsersättningen betalades av det bolag i vilket arbetstagarrepresentanten var anställd.

Ersättning till styrelsen 2016

TSEKStyrelse-
arvode
Kompensations-
kommitté
Revisions-
kommitté
Totalt
arvode
Conny Karlsson, styrelseordförande1 7502502 000
Andrew Cripps, vice styrelseordförande830125955
Charles Blixt, styrelseledamot700125825
Jacqueline Hoogerbrugge, styrelseledamot700125825
Wenche Rolfsen, styrelseledamot700125825
Meg Tivéus, styrelseledamot700250950
Joakim Westh, styrelseledamot700125825
Totalt6 0805006257 205