Om styrelsen

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för att koncernens organisation är ändamålsenlig och utvärderar fort­löpande bolagets finansiella ställning, handläggningsrutiner samt riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel.

Styrelsen säkerställer även bolagets redovisning, interna kontroll och kvaliteten på den finansiella rapporteringen genom det system för intern kontroll som närmare beskrivs under rubriken Riskhantering och internkontroll avseende den finansiella rapporteringen. Styrelsen ansvarar i huvudsak för Swedish Match strategiska inriktning och fastställer koncernens långsiktiga finansiella plan, övervakar fortlöpande verksamheten, fattar vidare beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar samt granskar och godkänner bokslut. Styrelsen utser verkställande direktör, fastställer instruktioner för den verkställande direktören och övervakar dennes arbete.

Styrelsens arbetsordning fastställs årligen vid det konstituerande sammanträdet. Arbetsordningen innehåller bland annat föreskrifter om styrelseordförandens roll, instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsens ordförande ansvarar för att organisera och leda styrelsens arbete och för att bevaka att styrelsen fullgör sina förpliktelser. Ordföranden ansvarar också bland annat för att vidarebefordra ägarnas åsikter till styrelsen. Conny Karlsson är styrelsens ordförande.

Sammansättning

Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. Swedish Match styrelse består av sju ledamöter valda av bolagsstämman samt, i enlighet med lag om styrelserepresentation för de privatanställda, tre arbetstagarrepresentanter jämte tre suppleanter för dessa. Ytterligare information om de enskilda styrelseledamöterna och suppleanterna finns på sidan Styrelse.

Styrelsens oberoende

Enligt valberedningen är samtliga styrelseledamöter, enligt de bestämmelser som finns i Svensk kod för bolagsstyrning, att anse som oberoende i förhållande till såväl bolagets större aktieägare som till bolaget och bolagsledningen.

Sammanträden

Styrelsen kallas till sex ordinarie sammanträden per år samt ett konstituerande sammanträde. Utöver de ordinarie sammanträdena kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när styrelseledamot eller verkställande direktören så påkallar. Vid det styrelsesammanträde där årsbokslutet presenteras deltar revisorerna för att meddela iakttagelser från revisionen. Revisorerna sammanträffar även med styrelsen utan närvaro av verkställande direktören eller övriga representanter från bolagets ledning.

Utvärdering av styrelsens arbete

Under hösten 2017 genomförde styrelsen en utvärdering av sitt arbete med hjälp av ett oberoende konsultbolag. Valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

Ersättning till styrelsen 

Ersättning till styrelsen under perioden från årsstämman 2017 till och med årsstämman 2018 har utgått i enlighet med beslut av årsstämman 2017. Styrelsearvode har inte utgått till styrelseledamöter anställda i Swedish Match-koncernen. För mer information om styrelsens arvode under 2017, se sidan Ersättning till styrelsen.