Eliminera barnarbete

Vårt mål är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja. 

Vårt åtagande

På Swedish Match lägger vi särskilt fokus på barnarbete och andra risker för barn och vi accepterar inte barnarbete någonstans i vår värdekedja. Vi är beroende av råvaror från jord- och skogsbruk till våra produkter. Enligt den internationella arbetsorganisationen, ILO, finns cirka 152 miljoner barnarbetare i världen. Av dessa barn återfinns 71 procent inom jordbruk. Då tobak är en jordbruksprodukt finns därmed en betydande risk för barnarbete. Barnarbete är ett omfattande och komplext ämne som kräver engagemang från såväl oss som från odlare, leverantörer, beslutsfattare och andra tillverkare.

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och stödjer internationella konventioner och riktlinjer för mänskliga rättigheter. Vi har en viktig roll i att se till att mänskliga rättigheter upprätthålls och respekteras för människor som påverkas av vår verksamhet, både i vår egen verksamhet och i områden från vilka vi köper material.

Riskbedömning av affärsintegritet och mänskliga rättigheter

Under 2016 anlitade vi extern expertis för att förbättra vår riskbedömning kopplad till bristande affärsintegritet och brott mot de mänskliga rättigheterna i vår värdekedja. Denna riskbedömning ­ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med att bedöma och minska specifik risk i dialog med prioriterade leverantörer. För alla leverantörer av direkt material har riskprofilen omvärderats och baseras på tillverkningsland eller råvarornas ursprung, kända risker inom kategori och bransch1) samt årlig inköpskostnad. Vi har gjort en fördjupad riskanalys på branschnivå för att identifiera potentiella och specifika risker för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive arbetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av direkt material.

Av våra totalt 118 betydande leverantörer av direkt material2) visar resultatet att 703) av dessa kan klassificeras som leverantörer med hög risk baserat på industririsk och/eller risker kopplade till ursprungsland. En majoritet av dessa utgörs av leverantörer av ­råtobak. De övriga är leverantörer av komponenter till tändare samt färdiga produkter som köps från Asien eller Afrika. Resultaten bekräftar vårt initiala fokus på leverantörer av råtobak i vårt arbete för en mer hållbar leverantörskedja. Resultatet bekräftar även vårt fortsatta fokus på barnarbete och barns rättigheter, där barnarbete samt risker för kvinnor och barn rankas högst bland de risker för kränkning av mänskliga rättigheter inom tobakskategorin. Detta följs av tvångsarbete/skuldslaveri, exponering av farliga kemiska ämnen samt begränsad tillgång till säkert dricksvatten och/eller sanitära anläggningar.

Granskning av leverantörer

Under de senaste åren har vi arbetat med att implementera rutiner och system för att följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod för leverantörer. Dessa rutiner är som mest utarbetade och proaktiva för råtobak för våra snusprodukter. För våra andra rökfria tobaksprodukter är uppföljningen mer inriktad på efterlevnad av de krav vi ställer. Våra viktigaste verktyg i denna process är Sustainable Tobacco Programme (STP) och tillhörande processer. För direkt material utöver råtobak har uppföljningsrutinerna förbättrats genom utarbetandet av en koncerngemensam strategi. Vårt mål är en proaktiv dialog avseende prioriterade hållbarhetsfrågor med relevanta betydande leverantörer av direkt material.

Råtobak

Swedish Match köper inte råtobak direkt från tobaksodlare utan från globala leverantörer (såsom Alliance One, ITC och Universal Leaf). Odlare av tobak är i allmänhet andraledsleverantörer. Vissa undantag finns dock i områden där regler och/eller marknadsstrukturer är mer komplicerade. STP är ett program för granskning av hållbarhetsaspekter inom tobaksodling och tillverkning. Det utvecklades gemensamt inom tobaksindustrin under 2015. Implementeringen påbörjades 2016 och kommer att slutföras under 2018 då vi har en slutförd revisionscykel. Genom STP säkerställer vi att leverantörerna följer de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Våra leverantörer genomför regelbundet riskbedömningar i enlighet med dessa krav och upprättar handlingsplaner, för sin egen del och för sina leverantörer, för att åstadkomma ständiga förbättringar. Odlare får regelbundet utbildning inom samtliga områden av programmet i syfte att förbättra förhållandena på gården, avkastning och försörjningsmöjligheter.

Swedish Match har 51 leverantörer av råtobak. För närvarande omfattar programmet främst råtobak för produktion av snus, moist snuff och tuggtobak. Programmet omfattar 53 procent av våra inköpta råtobaksvolymer och 47 procent av våra råtobaksleverantörer. Under 2017 har vi utvecklat en plan för att även inkludera råtobak för cigarrer i STP. Tredjepartsgranskningar i enlighet med STP är planerade under 2018.

Bedömning och granskning av leverantörer

Våra tobaksleverantörer utför årligen självutvärderingar avseende på hur kraven i STP efterlevs, för sin egen del och för de odlare som de köper tobak från. Detta utgör grunden för dialogen mellan våra avdelningar för Leaf Operations och leverantörer samt för tredjepartsrevison. Våra leverantörers fälttekniker utbildar och hjälper odlare i sitt dagliga arbete för att säkerställa att kraven i STP efterlevs och för att optimera avkastning. Fältteknikerna övervakar odlingsverksamheten kontinuerligt. Om något uppkommer som kräver omedelbar uppmärksamhet vidtas åtgärder.

Vart tredje år granskas och bedöms våra leverantörer av tredjepartsrevisorn AB Sustain. Under de senaste två åren utförde AB Sustain tolv revisioner av leverantörer på lokal nivå, i enlighet med STP. Vår avdelning för Leaf Operations inom Scandinavia Division deltog vid åtta av dessa revisioner för att få en bättre förståelse för hur STP påverkar arbete och processer hos våra leverantörer och för att arbeta vidare med resultaten av revisionen.

Barnarbete och risker för barn

Flera kriterier relaterade till barnarbete och barnrisker i tobaksodling och tillverkning bedöms och granskas genom STP. Dessa kriterier omfattar bland annat anställning eller rekrytering av barn och utförande av farliga eller riskfyllda uppgifter inom leverantörernas faciliteter (förstaledsleverantörer). Anställning av barn på gårdar som odlar tobak (vanligtvis andraledsleverantörer), identifiering av farligt och riskfyllt arbete på dessa gårdar, exponering för riskfyllt arbete för personer under 18 år, barn på familjegårdar som hjälper till med lätt arbete, skolnärvaro samt identifiering av händelser som kräver omedelbara åtgärder och information om hur dessa har hanterats.

Resultat från leverantörernas självutvärderingar visar att de till nästan 100 procent lever upp till de kriterier som ställs i fråga om barnarbete. Generellt sett är det stor skillnad mellan leverantörens resultat vid självutvärdering och utförda tredjepartsrevisioner. Detta beror ofta på att det finns otillräckligt med bevis för att tredje part ska kunna verifiera de uppgifter leverantören lämnat. Till exempel anger 92 procent (11/12) av bedömda leverantörer att de har identifierat vilken typ av arbete som anses vara farligt eller riskfyllt på odlarnas gårdar (sådant arbete får inte utförs av barn under 18 år). Resultaten från tredjepartsgranskning visar att dessa resultat kan verifieras för 83 procent av leverantörerna (10/12). Under de kommande åren kommer vi att lägga fokus på att minska denna skillnad och förbättra resultaten från tredjepartsgranskningarna jämfört med självutvärderingarna. Efter 2018 har vi en fullständig revisionscykel och en ny grund att utgå ifrån.

Dialog med leverantörer

Våra avdelningar för Leaf Operations utvärderar risk och anpassar sin fortsatta dialog med våra råtobaksleverantörer utifrån genomförda självutvärderingar, omdömen från tredjepart och de handlingsplaner som tagits fram. Leverantörer och odlare besöks årligen för att upprätthålla en aktiv dialog, inklusive uppföljning av åtgärdsplaner, och för att stärka relationerna med dessa. Proaktivitet och utformning av denna dialog varierar mellan de olika råtobaksinflödena till Swedish Match. Under 2017 har vi arbetat med att systematisera och dokumentera denna dialog på ett mer konsekvent sätt för den råtobak som ingår i STP. Vi har arbetat fram ett sätt att tolka, vidta åtgärder och följa upp resultat i STP. Detta kommer att införas i större skala under år 2018.

ECLT Foundation

Swedish Match är medlem och representerat i styrelsen för den ideella organisationen ECLT Foundation (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing). Detta ­engagemang ger oss en plattform för att ständigt hålla frågan om barnarbete högt upp på agendan, utbyta erfarenheter och kunskap samt följa pågående projekt. Som medlem i ECLT Foundation har Swedish Match undertecknat en bransch­gemensam förpliktelse om att upprätthålla en verksam policy i kampen mot barnarbete, att genomföra granskningar och vidta åtgärder som överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättig­heter. Detta åtagande stärker vår policy och praxis och är i linje med internationell bästa praxis fastställd av internationella arbetsorganisationen, ILO. För mer information om ECLT Foundation och förpliktelsen, se ECLT Foundations webbplats, www.eclt.org.

PLAY-programmet

Som ett komplement till vårt arbete i leverantörskedjan kommer Swedish Match att under året stödja ett projekt i Filippinerna som ingår inom Universal Leaf:s ”Let’s PLAY” program. Projektet syftar till att tillhandahålla aktiviteter efter skolan i utvalda områden där barn har observerats på tobaksfälten under skördesäsongen. Här får barnen andra alternativ än arbete efter skolan och en ­möjlighet att prova på nya intressanta aktiviteter. Förutom detta innebär ­pro­jektet förbättrad hälsa samt utbildning. Projektet riktar sig även till föräldrar, lärare och samhällsledare för att öka med­vetenheten om barnarbete och om hur det ska förhindras. Detta projekt ingår som ett av flera program som genomförs av vår ­leverantör för att minska risken för barnarbete. Swedish Match engagemang i detta projekt kommer att komplettera våra egna insatser för att hantera vår leverantörskedja på ett hållbart sätt och det kommer att ge oss en bättre förståelse av förhållandena i de områden vi köper råtobak ifrån.

Direkt material utöver råtobak

Granskning av leverantörer av direkt material utöver råtobak bygger på vår uppförandekod för leverantörer. För närvarande omfattar denna process främst förstaledsleverantörer. Dessa kontrolleras kontinuerligt avseende risker vad gäller affärsetik, inklusive barnarbete. Dessutom uppmuntrar vi våra leverantörer att utveckla egna standarder och granskningsprocesser.

Under 2017 har vi utvecklat och påbörjat implementering av ett koncerngemensamt tillvägagångssätt, inklusive självutvärdering och skrivbordsanalys, för att säkerställa leverantörernas efterlevnad av de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer.

Swedish Match har 67 betydande leverantörer av direkt material utöver råtobak. Totalt har 31 leverantörer utvärderats, detta inkluderar de 19 leverantörer som bedömdes ha högst risk i riskbedömningen av mänskliga rättigheter liksom de nio leverantörer som inte har undertecknat Swedish Match uppförandekod för leverantörer (utan hänvisat till sin egen uppförandekod). Baserat på utvärderingsresultaten kommer individuella åtgärdsplaner, som bland annat kan inbegripa tredjepartsgranskning, att utvecklas och ligga till grund för fortsatt dialog med våra leverantörer under 2018.

Leverantörskedjan20172016
Totalt antal betydande leverantörer av direkt material1181361)
Råtobak
Totalt antal betydande leverantörer av direkt material2)5161
Andel inköpt råtobak inkluderat i STP, %5359
Antal självutvärderingar utförda av leverantörer av råtobak2426
Antal tredjepartsgranskningar av leverantörer av råtobak i revisionscykeln 2016–2018128
Antal gårdar besökta av Swedish Match Leaf Operations123122
Direkt material utöver råtobak
Antal högriskleverantörer av direkt material utöver råtobak19N/A
Antal granskningar av leverantörer av direkt ­material utöver råtobak31N/A

1) Omräknad på grund av förbättrad datainsamling.

2) Leverantörer av råtobak ses som individuella leverantörer per land. Alla leverantörer av råtobak har klassificerats som högriskleverantörer.

 

1) Riskbedömning har utförts baserat på geografisk plats och Corruption Perception Index från Transparency International (CPI). I denna bedömning har CPI korshänvisats med Maple Croft’s Human Rights Index och kompletterats med specifika branschrelaterade risker för kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter.
2) En betydande leverantör av direkt material definieras som en leverantör från vilken Swedish Match har en årlig inköpskostnad på över 400 000 USD. Leverantörer under denna årskostnadsgräns, men som tillhör en industri som klassificerats som hög risk avseende brott mot mänskliga rättigheter har inkluderats oavsett årlig inköpskostnad.
3) Detta inkluderar alla råtobaksleverantörer oavsett ursprungsland.