Eliminera barnarbete

Vårt mål är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja. 

Vårt åtagande

På Swedish Match lägger vi särskilt fokus på barnarbete och andra risker för barn och vi accepterar inte barnarbete någonstans i vår värdekedja. Vi är beroende av råvaror från jord- och skogsbruk till våra produkter. Enligt den internationella arbetsorganisationen, ILO, finns cirka 152 miljoner barnarbetare i världen. Av dessa barn återfinns 71 procent inom jordbruk. Då tobak är en jordbruksprodukt finns därmed en betydande risk för barnarbete. Barnarbete är ett omfattande och komplext ämne som kräver engagemang från såväl oss som från odlare, leverantörer, beslutsfattare och andra tillverkare.

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och stödjer internationella konventioner och riktlinjer för mänskliga rättigheter. Vi har en viktig roll i att se till att mänskliga rättigheter upprätthålls och respekteras för människor som påverkas av vår verksamhet, både i vår egen verksamhet och i områden från vilka vi köper material.

Riskbedömning av affärsintegritet och mänskliga rättigheter

Under 2016 anlitade vi extern expertis för att förbättra vår riskbedömning kopplad till bristande affärsintegritet och brott mot de mänskliga rättigheterna i vår värdekedja. Denna riskbedömning ­ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med att bedöma och minska specifik risk i dialog med prioriterade leverantörer. För alla leverantörer av direkt material har riskprofilen omvärderats och baseras på tillverkningsland eller råvarornas ursprung, kända risker inom kategori och bransch1) samt årlig inköpskostnad. Vi har gjort en fördjupad riskanalys på branschnivå för att identifiera potentiella och specifika risker för brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive arbetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av direkt material.

Av våra totalt 118 betydande leverantörer av direkt material2) visar resultatet att 703) av dessa kan klassificeras som leverantörer med hög risk baserat på industririsk och/eller risker kopplade till ursprungsland. En majoritet av dessa utgörs av leverantörer av ­råtobak. De övriga är leverantörer av komponenter till tändare samt färdiga produkter som köps från Asien eller Afrika. Resultaten bekräftar vårt initiala fokus på leverantörer av råtobak i vårt arbete för en mer hållbar leverantörskedja. Resultatet bekräftar även vårt fortsatta fokus på barnarbete och barns rättigheter, där barnarbete samt risker för kvinnor och barn rankas högst bland de risker för kränkning av mänskliga rättigheter inom tobakskategorin. Detta följs av tvångsarbete/skuldslaveri, exponering av farliga kemiska ämnen samt begränsad tillgång till säkert dricksvatten och/eller sanitära anläggningar.

ECLT Foundation

Swedish Match är medlem och representerat i styrelsen för den ideella organisationen ECLT Foundation (Eliminating Child Labour in Tobacco Growing). Detta ­engagemang ger oss en plattform för att ständigt hålla frågan om barnarbete högt upp på agendan, utbyta erfarenheter och kunskap samt följa pågående projekt. Som medlem i ECLT Foundation har Swedish Match undertecknat en bransch­gemensam förpliktelse om att upprätthålla en verksam policy i kampen mot barnarbete, att genomföra granskningar och vidta åtgärder som överensstämmer med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättig­heter. Detta åtagande stärker vår policy och praxis och är i linje med internationell bästa praxis fastställd av internationella arbetsorganisationen, ILO. För mer information om ECLT Foundation och förpliktelsen, se ECLT Foundations webbplats, www.eclt.org.

PLAY-programmet

Som ett komplement till vårt arbete i leverantörskedjan kommer Swedish Match att under året stödja ett projekt i Filippinerna som ingår inom Universal Leaf:s ”Let’s PLAY” program. Projektet syftar till att tillhandahålla aktiviteter efter skolan i utvalda områden där barn har observerats på tobaksfälten under skördesäsongen. Här får barnen andra alternativ än arbete efter skolan och en ­möjlighet att prova på nya intressanta aktiviteter. Förutom detta innebär ­pro­jektet förbättrad hälsa samt utbildning. Projektet riktar sig även till föräldrar, lärare och samhällsledare för att öka med­vetenheten om barnarbete och om hur det ska förhindras. Detta projekt ingår som ett av flera program som genomförs av vår ­leverantör för att minska risken för barnarbete. Swedish Match engagemang i detta projekt kommer att komplettera våra egna insatser för att hantera vår leverantörskedja på ett hållbart sätt och det kommer att ge oss en bättre förståelse av förhållandena i de områden vi köper råtobak ifrån.

1) Riskbedömning har utförts baserat på geografisk plats och Corruption Perception Index från Transparency International (CPI). I denna bedömning har CPI korshänvisats med Maple Croft’s Human Rights Index och kompletterats med specifika branschrelaterade risker för kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter.
2) En betydande leverantör av direkt material definieras som en leverantör från vilken Swedish Match har en årlig inköpskostnad på över 400 000 USD. Leverantörer under denna årskostnadsgräns, men som tillhör en industri som klassificerats som hög risk avseende brott mot mänskliga rättigheter har inkluderats oavsett årlig inköpskostnad.
3) Detta inkluderar alla råtobaksleverantörer oavsett ursprungsland.