Eliminera barnarbete

Vårt mål är att eliminera barnarbete i företagets värdekedja.

Detta fokusområde omfattar huvudsakligen delarna uppströms i vår värdekedja.

Vårt åtagande

På Swedish Match respekterar vi de mänskliga rättigheterna och stödjer internationella konventioner och riktlinjer för mänskliga rättigheter. Vi erkänner vår viktiga roll i att se till att mänskliga rättigheter upprätthålls och respekteras för människor som påverkas av vår verksamhet. Vi lägger särskilt fokus på barnarbete och relaterade människorättsfrågor. Swedish Match accepterar inte barnarbete någonstans i vår värdekedja. Vi är medvetna om att barnarbete inte är ett fristående problem utan att en lösning på problemet kräver en helhetssyn. Vårt mål, våra ansträngningar och tidsramen för detta fokus är långsiktiga.

Riskbedömning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna

I våra riskbedömningar av brott mot mänskliga rättigheter, i vår värde­kedja, har vi identifierat barnarbete som ett särskilt viktigt område för vårt fortsatta arbete för mänskliga rättigheter. Vi är beroende av råvaror från jord- och skogsbruk till våra produkter. Enligt ILO finns det cirka 168 miljoner barnarbetare i världen. Av dessa barn återfinns 59 procent inom jordbruk. Tobak är en jordbruks­produkt och där finns en betydande risk för barnarbete. Barnarbete är ett omfattande och komplext ämne som kräver ­engagemang från såväl oss som från odlare, leverantörer, besluts­fattare och andra tillverkare.

Under 2016 har vi anlitat extern expertis för att förbättra vår riskbedömning. Vi har uppdaterat riskbedömningen för direkt material baserat på tillverkningsland eller ursprung av råvaror, kända risker inom kategori och bransch1) samt totalinköp. Vi har gjort en fördjupad riskanalys på branschnivå för att identifiera potentiella och specifika risker för brott mot mänskliga och arbetsrättigheter, för ett begränsat antal högriskkategorier av direkt material. Hittills visar resultatet att 56 leverantörer av direkt material kan klassificeras som hög risk baserat på industririsk och risker kopplade till ursprungsland. En klar majoritet är leverantörer av råtobak. De övriga är leverantörer av komponenter för tändare och färdiga produkter som köps från Asien eller Afrika. Resultaten bekräftar vårt initiala fokus på leverantörer av råtobak i vårt arbete för en hållbar leverantörskedja. Resultatet bekräftar även vårt fortsatta fokus på barnarbete och barns rättigheter, där barnarbete samt risker för kvinnor och barn rankas högst bland riskerna för att mänskliga rättigheter kränks inom tobakskategorin. Detta följs av tvångsarbete/skuld­slaveri, exponering för farliga kemiska ämnen och begränsad tillgång till säkert dricksvatten/sanitära anläggningar. Denna risk­bedömning ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att bedöma och minska specifik risk i dialog med prioriterade leverantörer under 2017.

Upptäcka, förhindra och minska barnarbete i vår värdekedja

Risken för barnarbete är låg inom vår egen verksamhet. För att säkerställa att den förblir det håller vi kontinuerligt frågor kring mänskliga rättigheter högt på agendan. Vi kommer att fortsätta att utbilda våra anställda i ämnet samt genomföra interna revisioner.

För att identifiera specifika risker uppströms i vår värdekedja kommer vi att fortsätta arbeta med verktyg och processer som beskrivs i avsnittet En hållbar leverantörskedja, sidan 34. För våra leverantörer av direkt material utöver råtobak kommer vi att ytter­ligare systematisera vårt arbete för att säkerställa att vår uppförande­kod för leverantörer efterlevs. Vi kommer att intensifiera vår dialog med prioriterade leverantörer om specifika risker. STP är vårt viktiga verktyg för att granska och minska risken för barnarbete och andra risker för barn i vår leverantörskedja för råtobak. De allmänna slutsatserna i riskbedömningen för odling och bearbetning av tobak kommer tillsammans med identifierade förbättrings­områden inom STP att förstärka vårt arbete med att öka kunskapen om förhållandena i värdekedjan för tobak. Detta förbättrar vår ­möjlighet att identifiera, förebygga och minska barnarbete och ­risker för barn.

Bygga kunskap och följa framstegen

Under de kommande två åren kommer vi att öka vår kunskap avseende människorna och förhållandena i vår värdekedja för råtobak, samt få dem bekräftade genom tredjepartsrevisioner. Detta beskrivs i avsnittet En hållbar leverantörskedja, sidan 34. Arbetet sker i samarbete med våra leverantörer. Vi kommer att definiera parametrar och nyckeltal att följa upp samt hitta effektiva sätt att arbeta pro­aktivt mot vårt mål.

1) Riskbedömning har tidigare utförts baserat på geografisk plats och Corruption Perception Index från Transparency International (CPI). I denna bedömning har CPI ­korshänvisats med Maple Croft’s Human Rights Index och kompletterats med specifika branschrelaterade risker för ­kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter.

Resultatindikatorer

Under 2017 kommer vi att utveckla indikatorer och bilda en ny utgångspunkt för att mäta våra ansträngningar för en hållbar leverantörskedja samt mot barnarbete. Tabellen En hållbar leveranskedja visar indikatorer som har identifierats i detta skede.

En hållbar leveranskedja2016
Antal leverantörer av råtobak1) 61
Andel leverantörer av råtobak inkluderade i STP, %67
Antal tredjepartsrevisioner av leverantörer av råtobak8
Antal gårdar besökta av Swedish Match Leaf Operations122
Antal revisioner med fokus på barnarbete utförda hos leverantörer av övrigt direkt materialRapporteras
framöver

1) Leverantörer av råtobak ses som individuella leverantörer per land.