Swedish Match och hållbarhet

I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärsetik, lika möjligheter, växthusgaser, avfall samt barnarbete. Samtliga områden är väsentliga för vårt företag som helhet och på lång sikt. Visionen om en värld utan cigaretter är central för strategin och för hur vi bidrar till att göra världen bättre.

Övergripande mål

Förbättra folkhälsan. Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjukdomar och dödlighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkällor för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotininnehållande produkter såsom ZYN).
Säkerställa hög affärsetik. Swedish Match kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att etiska affärsmetoder upprätthålls inom vårt eget företag och i våra relationer med andra.
Främja lika möjligheter. Vårt ständiga mål är att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I en arbetsmiljö med nolltolerans mot diskriminering har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential, vilket resulterar i en mer diversifierad arbetsplats.
Minska utsläpp av växthusgaser. Vårt mål är att återspegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och därmed minska utsläpp av växthusgaser i företagets värdekedja.
Minska avfall. Vårt mål är att minska avfall från våra produktionsanläggningar.
Eliminera barnarbete. Vårt mål är att eliminera barn­arbete i företagets värdekedja.

En koncerngemensam handlingsplan

Våra fokusområden utgör grunden för vår gemensamma handlingsplan inom koncernen. Det är här vi kommer att göra en extra arbetsinsats och externt kommunicera våra framsteg. Swedish Match är ett globalt företag med relativt självständiga lokala enheter. Vårt mål har varit att upprätta en koncerngemensam strategi inom våra fokusområden samtidigt som vi möjliggjort för skillnader och skräddarsydda mål och åtgärder på lokal nivå. Hållbarhetsarbete sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncerngemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till väsentliga fokusområden. Hållbarhetsinsatser vid sidan av företagets fokusområden, som till exempel hälsa och säkerhet samt välbefinnande hos alla medarbetare, kommer fortsättningsvis att uppmuntras men drivs bäst lokalt.

Integrering av hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Swedish Match verksamhet. Det innebär att arbetet drivs från toppen av vår organisation där koncernledningen har det övergripande ansvaret. Koncernledningen och övriga chefer inom företaget är engagerade och involverade i processen med att definiera och utveckla hållbarhetsstrategin och koncernchefen informerar styrelsen om de framsteg som görs inom området. Cheferna för de operativa enheterna ansvarar för att genomföra strategin inom respektive operativa enhet. För att förverkliga vår hållbarhetsstrategi har vi byggt upp en organisation som ska stödja utveckling och implementering av denna. Inom varje fokusområde finns det ett hållbarhetsteam som har till uppgift att skapa en gemensam grund för inspiration och utbyte av kunskap och idéer. Hållbarhetsteamet har representanter från koncernledningen och våra operativa enheter. Medlemmarna är ambassadörer på operativ nivå och arbetar med att ta fram en handlingsplan för koncerngemensamma mål, delmål och nyckeltal. De ansvarar även för att åtgärder på lokal nivå genomförs samt för rapportering av framsteg.

På koncernnivå finns även en hållbarhetsfunktion som rapporterar till koncernchefen och hjälper till att driva arbetet framåt inom våra fokusområden, underlättar implementering av hållbarhetsstrategin och kommunicerar åtgärder och resultat till betydande intressenter.