Swedish Match och hållbarhet

Under det senaste året har vi lagt grunden för en ny strategi för vårt hållbarhetsarbete. Målet har varit, och är, att göra det än mer tydligt vad som är väsentligt för hela vårt företag på lång sikt.

I vår hållbarhetsstrategi lägger vi tonvikten vid sex områden – folkhälsa, affärs­etik, lika möjligheter, barnarbete, växthusgaser samt avfall och utsläpp.

Övergripande hållbarhetsmål

Fokusområdena är grunden för vår gemensamma handlingsplan inom koncernen. Det är där vi kommer att göra en extra insats i vårt arbete och kommunicera våra framsteg externt under de närmaste åren. Vi kommer även fortsatt att arbeta mer decentraliserat inom andra hållbarhetsområden som är relevanta för vårt företag. Till exempel kommer vi att fortsätta hålla en hög standard för hälsa och säkerhet inom företaget och betona välbefinnande hos våra med­arbetare.

För att nå de övergripande målen kommer vi under 2017 att utveckla strategin mer i detalj, med specifika delmål, åtgärder och nyckeltal. Swedish Match är ett globalt företag med relativt självständiga lokala enheter. Vårt mål är en koncerngemensam strategi för våra fokusområden samtidigt som vi möjliggör för skillnader och skräddarsydda mål och åtgärder på lokal nivå. På detta sätt kan Swedish Match visa ett genuint engagemang för att bidra positivt inom väsentliga områden och generera långsiktig förändring till det bättre.

Vägen till en ny hållbarhetsstrategi kan sammanfattas på följande sätt:

  • Vårt övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att bidra till att göra världen bättre och att säkerställa Swedish Match långsiktiga framgång.
  • Visionen om en värld utan cigaretter är central för strategin och hur vi bidrar till att göra världen bättre.
  • Hållbarhetsarbete sträcker sig över ett brett spektrum av områden och för bästa effekt och öppenhet tror vi att koncern­gemensamma insatser och rapportering har störst effekt om de koncentreras till viktiga fokusområden.
  • Hållbarhetsarbetet är integrerat i hela organisationen och det finns ett starkt engagemang och delaktighet hos koncernledningen och andra ledare.
  • Hållbarhetsinsatser utanför företagets fokusområden kommer fortsättningsvis att uppmuntras och drivs bäst lokalt.
  • Även om vi redan har åstadkommit en hel del inom hållbarhetsområdet finns det fortfarande mycket arbete kvar att göra.


Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska vara relevant för alla som påverkas av och påverkar vår verksamhet. Vi välkomnar en aktiv dialog med våra intressenter om vårt fortsatta arbete under 2017.

Vår värdekedja och omfattning för fokusområden

Värdekedja

Våra fokusområden sträcker sig olika långt i vår värdekedja. För barnarbete är vårt fokus i huvudsak uppströms i värdekedjan. Inom våra fokusområden folkhälsa och växthusgaser har vi ett utökat fokus som sträcker sig över hela värdekedjan. För affärsetik är vårt fokus vår egen verksamhet samt i våra relationer med tredjepart, våra leverantörer, distributörer och kunder. För lika möjligheter samt avfall och utsläpp är vårt fokus inom vår egen verksamhet.