Hållbarhetsorganisation

Swedish Match koncernledning har det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete och är mycket involverade i processen med att definiera och fastställa hållbarhetsstrategin.

Företagets koncernchef rapporterar till styrelsen om företagets insatser. Cheferna för de operativa enheterna ansvarar för att implementera strategin i den verksamhet som ligger under deras ansvar.

För att förverkliga vår strategi inom hela företaget har vi byggt en organisation som ska stödja utveckling och implementering av strategin. Under 2016 bildades ett hållbarhetsråd med uppgift att skapa en gemensam grund för inspiration och utbyte av kunskap och idéer. För varje fokusområde har hållbarhetsrådet representanter från alla operativa enheter samt från koncernledningen. Medlemmar i rådet är ambassadörer på operativ nivå och arbetar med att ta fram en handlingsplan för koncerngemensamma mål, delmål och nyckeltal. De ansvarar även för att åtgärder på lokal nivå genomförs samt för att rapportera framsteg.

Koncernens hållbarhetsfunktion rapporterar till koncernchefen och katalyserar fortsatta framsteg inom våra fokusområden och åtgärder, underlättar implementering av hållbarhetsstrategin och kommunicerar vårt arbete och resultat till viktiga intressenter.