Väsentlighetsanalys och matris

En del av Swedish Match intressentdialog är företagets hållbarhetsenkät som syftar till att beakta synpunkter från intressenterna samt att undersöka om bolaget fokuserar på sådana hållbarhetsområden som de bedömer vara väsentliga.

Under 2015 genomförde vi en hållbarhetsundersökning bland ­företagets intressentgrupper (kunder, konsumenter, leverantörer, anställda, investerare/finansanalytiker, forskare/hälsosamfund samt lagstiftare). De hållbarhetsfrågor som ingick i undersökningen ­valdes i enlighet med GRI:s ramverk och utifrån branschstandard.

Resultatet från undersökningen låg till grund för den fortsatta väsentlighetsanalys som har genomförts under 2016 och som resulterat i ovan nämnda fokusområden. Processen leddes av koncernledningen. I övrigt deltog interna nyckelpersoner från olika operativa enheter och avdelningar tillsammans med extern expertis.

Relevanta ramverk1) konsulterades i processen för att definiera de frågor som är väsentliga för Swedish Match. Väsentlighet har bedömts på grundval av frågornas allvarlighetsgrad i ett globalt sammanhang, företagets faktiska påverkan, företagets möjlighet att direkt eller indirekt påverka frågan samt dess inverkan på företagets verksamhet på längre sikt.

1) Inkluderar FN:s globala mål för hållbar utveckling, FN:s Global Compact, FN:s vägledande ­principer för företag och mänskliga rättigheter samt GRI:s ramverk G4.