Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Vi samarbetar med våra prioriterade intressenter som en naturlig del av våra affärer. 

Våra prioriterade intressenter innefattar bland annat våra medarbetare och investerare. Genom interna kanaler såsom till exempel större informationsmöten och företagets intranät informerar vi om hur vi arbetar för att göra skillnad inom våra fokusområden. Vi träffar även hållbarhetsrepresentanter för olika aktieägare för att dels ta del av deras frågeställningar, dels ge dem bättre förståelse för hur och varför vi arbetar med de frågor vi gör.

Väsentlighetsanalys

Vår senaste hållbarhetsundersökning bland företagets intressentgrupper (kunder, konsumenter, leverantörer, medarbetare, investerare/finansanalytiker, forskare/hälsosamfund samt lagstiftare) genomfördes under 2015. Resultatet från undersökningen låg till grund för den väsentlighetsanalys som genomfördes under 2016. Processen leddes av koncernledningen och resulterade i våra fokusområden. I övrigt deltog interna nyckelpersoner från olika operativa enheter och avdelningar tillsammans med extern expertis. Relevanta ramverk1) konsulterades i processen för att definiera de frågor som är väsentliga för Swedish Match. Väsentlighet har bedömts på grundval av frågornas allvarlighetsgrad i ett globalt sammanhang, företagets faktiska påverkan, företagets möjlighet att direkt eller indirekt påverka frågan samt vilken inverkan den kan ha på företagets verksamhet på längre sikt.

1) Inkluderar FN:s globala mål för hållbar utveckling, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt GRI:s ramverk.