En hållbar leverantörskedja

Att hantera leverantörskedjan på ett hållbart sätt är grunden för långsiktig framgång och för att bidra till en mer hållbar värld.

I våra fokusområden folkhälsa, affärsetik, barnarbete och växthusgaser omfattas våra leverantörer av arbetet. Ett proaktivt samarbete med våra partners uppströms i vår värdekedja är avgörande för vår framgång. Vi har processer på plats och under utveckling för att bekräfta och betona en hållbar leverantörskedja, särskilt vad gäller inköp av råtobak.

Vår uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer speglar företagets interna uppförandekod och anger vad Swedish Match förväntar sig och kräver av företagets leverantörer. Den är en integrerad del i de flesta av våra affärsavtal med betydande leverantörer.

Swedish Match har cirka 140 betydande leverantörer av direkt material1). Dessa leverantörer står för cirka 1,5 miljarder SEK i årliga kostnader varav en tredjedel avser råtobak. Totalt har vi 61 leverantörer av råtobak sedda individuellt per land.

Under 2016 har vi anlitat extern expertis för att förfina vår tidigare klassificering av risker kring affärsetik och mänskliga rättigheter. Resultatet av denna riskbedömning använder vi för att fokusera och prioritera våra aktiviteter inom områden med störst risker. Aktiviteter omfattar dialog, kravspecifikation, uppföljning av hur våra leverantörer efterlever våra krav samt proaktiva samhällsinvesteringar. Resultatet av riskbedömningen bekräftar även vårt tidigare fokus på tobaksodling. För mer information, se Riskbedömning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna, sidan 40 i avsnittet ­Eliminera barnarbete.

Under de senaste åren har vi arbetat med att implementera rutiner och system för att följa upp efterlevnaden av vår uppförandekod för leverantörer. Störst tonvikt har vi lagt på våra leverantörer av råtobak för rökfria produkter. För dessa har vi aktivt deltagit i utvecklingen av och implementerat ett branschgemensamt system, Sustainable Tobacco Programme (STP). Med detta system kan vi säkra en kontinuerlig förbättring inom hållbarhetsområdet med våra första- och andraledsleverantörer2) av råtobak, inklusive granskning av tredjepart.

Riskanalysprocessen för övrigt direkt material innebär kontroll av lagefterlevnad och riskbedömning samt leverantörsbedömningar som utförs av våra inköpare i samband med besök. Denna process är anpassad till förhållanden på lokal nivå och är hittills inte lika ­formaliserad som den för råtobak.

Under 2016 har företagets inköpsnätverk, med representanter från alla operativa enheter, utformat ett gemensamt tillvägagångssätt för riskbedömning. Bedömningen inkluderar hållbarhetsaspekter och en försäkran om att vår uppförandekod för leverantörer efterlevs. Under 2017 kommer vi att utveckla detta tillvägagångssätt mer i detalj. Vi kommer att systematisera rutiner och processer. Vi kommer att sammanställa och mäta identifierade nyckeltal samt kommunicera våra framsteg mot en mer hållbar leverantörskedja.

1) En betydande leverantör av direkt material definieras som en leverantör med vilken Swedish Match har en årskostnad på över 400 000 USD (~3,5 MSEK). Leverantörer under denna årskostnadsgräns, men som tillhör en industri som klassificerats som hög risk avseende brott mot mänskliga rättigheter har inkluderats oavsett årskostnad. Detta inkluderar alla leverantörer av råtobak som också är sedda som individuella leverantörer per land.
2) Primära leverantörer avser företagets egna leverantörer och andraledsleverantörer avser leverantörernas leverantörer.