Inköp av råtobak

Swedish Match köper inte råtobak direkt från tobaksodlare utan från globala leverantörer (såsom Alliance One, ITC och Universal Leaf).

Odlare är i allmänhet andraledsleverantörer. Vissa undantag finns dock i områden där regler och/eller marknadsstrukturer är mer komplicerade. Sustainable Tobacco Programme (STP) är vårt huvudsakliga verktyg i arbetet med att säkerställa efterlevnad av de krav som vi ställer i vår uppförande­kod för leverantörer. STP omfattar självutvärdering och granskning av tredje part avseende hållbarhetsaspekter i tobaksodling och tillverkning. Detta program utvecklades under 2015, bland annat med utgångspunkt i det tidigare SRTP, och har implementerats under 2016.

Genom STP säkerställer vi att leverantörerna följer de krav vi ­ställer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljöfrågor. Våra leverantörer genomför årliga riskbedömningar i enlighet med dessa krav och upprättar handlingsplaner, för sin egen del och för sina leverantörer, för att driva på ständiga förbättringar. Odlare får regelbundet utbildning inom samtliga områden av programmet i syfte att förbättra förhållandena på gårdarna, avkastning och försörjningsmöjligheter. För närvarande omfattar programmet i första hand råtobak för produktion av snus, moist snuff och tuggtobak och täcker därmed 59 procent av våra råtobaksinköp och 67 procent av våra råtobaksleverantörer.

Vårt mål är att även råtobak för våra cigarrer ska vara helt inkluderat i STP år 2020. Denna process inleddes 2016 och vi beräknar att den första revisionen kommer att ske under 2017. Med alla våra råtobaksinköp i STP har vi en bra grund för att säkerställa mer ­hållbara inköp.

Granskning av leverantörer

Våra tobaksleverantörer utför årligen självutvärderingar avseende hur kraven i STP efterlevs, för sin egen del och för de tobaksodlare de köper från. Detta utgör grunden för dialog mellan våra avdelningar för Leaf Operations och leverantörer, samt för tredjeparts-revison. Våra leverantörers fälttekniker utbildar och hjälper odlare i sitt dagliga arbete för att säkerställa att kraven i STP efterlevs och för att optimera avkastning. Fältteknikerna övervakar odlings­verksamheten kontinuerligt. Om något uppkommer som kräver omedelbar uppmärksamhet vidtas åtgärder.

Vart tredje år granskas och bedöms våra leverantörer av tredjepartsrevisorn AB Sustain. Under 2016 utförde AB Sustain åtta revisioner av leverantörer på lokal nivå, i enlighet med STP. Vår avdelning för Leaf Operations inom Scandinavia Division deltog vid fyra av dessa revisioner för att få en bättre förståelse för hur STP påverkar arbetet och processerna hos våra leverantörer och att bygga vidare på ­resultaten av revisionen.

Dialog med leverantörerna

Våra avdelningar för Leaf Operations utvärderar risk och anpassar sin fortsatta dialog med våra råtobaksleverantörer utifrån genomförda självutvärderingar, omdömen från tredjepart och de handlingsplaner för förbättringsåtgärder som tagits fram. Leverantörer och odlare besöks årligen för att föra en aktiv dialog, inklusive uppföljning av åtgärdsplaner, och för att stärka relationerna med dessa.

Utformning av denna dialog varierar mellan de olika råtobaks­inflödena till Swedish Match. Under 2017 kommer vi fortsätta att systematisera denna dialog mot ett mer konsekvent sätt att arbeta med alla våra råtobaksinköp. Vi kommer att förtydliga och utveckla gemensamma riktlinjer för hur resultatet från STP ska tolkas och vilka åtgärder som bör vidtas. Vi kommer även att samla in mer ­specifik information för att möjliggöra uppföljning av nyckeltal och kommunicera utvecklingen mot mer hållbara råtobaksinköp.