Förbättra folkhälsan

Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjuk­domar och dödlighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkällor för rekreation (såsom svenskt snus och andra nikotininnehållande produkter såsom ZYN).

Vårt åtagande

Swedish Match är fast beslutet att tränga bort cigaretter genom att fortsätta utveckla och sälja alternativa och rena källor till nikotin och det kommer utan tvekan förbättra folkhälsan. Även om nikotin kan vara beroendeframkallande så är det sättet på vilket nikotin vanligtvis konsumeras som orsakar individ- och samhällsskada. I allmänna termer är nikotin, liksom koffein, säkert att använda. Cigarrettrökning är den dominerande nikotinkällan vilket orsakar sjukdom och död bland användare på grund av tobaksförbränningen.

I linje med vår vision om en värld utan cigaretter arbetar vi för att öka medvetenheten om den positiva roll som snus och nikotinportionsprodukter utan tobak kan spela för att förbättra folkhälsan.

Produktkvalitet och säkerhet

Målet för Swedish Match kvalitetsstandard  GOTHIATEK®, som tillämpas för våra snusprodukter, är att eliminera eller minska skadliga eller potentiellt skadliga ämnen som finns naturligt i tobak (och andra vanliga grödor) till en nivå som uppfyller jämförbara livsmedelsstandarder. Standarden anger gränsvärden i färdiga produkter för sexton oönskade ämnen av vilka endast tre regleras av den svenska livsmedelslagen. För en förteckning över ämnen och nuvarande nivåer, se företagets webbplats.

Under 2017 har Swedish Match intensifierat satsningarna för nikotinportionsprodukten ZYN som inte innehåller tobak, vilket innebär att arbetet med att minska potentiellt skadliga ämnen i våra produkter har tagits ett steg längre.

Produktattraktion bland vuxna användare av tobak

I centrum för vår forskning och utveckling finns konsumenten, det vill säga vuxna manliga och kvinnliga rökare. Beteendemässiga, sensoriska och andra behov som uttrycks av rökare, utvärderas noggrant och införlivas i våra produktutvecklingsprocesser. Attraktivitet är mycket viktigt för att framgångsrikt få konsumenter att byta från cigaretter till andra nikotininnehållande produkter med bättre riskprofil. Sådana produkter kan bidra till att minska och kanske helt eliminera rökinitiering. Det är därför det finns moderna nikotinersättningsprodukter ”nicotine replacement therapies” (NRT) i tilltalande smaker och utförande. Samma logik kan tillämpas för andra skadereducerade produkter såsom snus och ZYN. Desto mer tilltalande en specifik produkt är, desto mer sannolikt är det att den kommer att användas av rökare. Det är uppmuntrande att den offentliga dialog som FDA i USA kommer att initiera om smaker i tobaksprodukter även kommer att omfatta den roll smaker spelar för att uppmuntra cigarettanvändare att byta till mindre skadliga produkter.

Swedish Match har under året fortsatt att lansera nya produkter som tilltalar cigarettanvändare. Förutom ökade satsningar på ZYN, har vi lanserat en serie helvita snusprodukter under varumärket G.4 i Norge där syftet är att nå de cigarettanvändare som tidigare avvisat snus. Precis som för ZYN ligger de tre oönskade ämnena som regleras i svenska livsmedelslagen under detektionsnivån i G.4-produkterna.

I Skandinavien definierar Swedish Match hur framgångsrik en produkts attraktionskraft är genom att följa minskningen av antalet rökare av det totala antalet tobaksanvändare. I Sverige har andelen dagliganvändare av cigaretter bland dagliga tobaksanvändare sjunkit dramatiskt under åren och var 45 procent under 20161) (när denna rapport publicerades fanns ingen officiell statistik för 2017 tillgänglig). I Norge minskade andelen dagliganvändare av cigaretter till 48 procent under 20172) (55 procent år 2016). I Nordamerika är snus fortfarande en mycket liten produktkategori i förhållande till andra tobakskategorier och på denna marknad definierar vi istället framgång i volymtillväxt för vår försäljning av snus och nikotininnehållande portionsprodukter.

Produktattraktivitet bland vuxna tobaksanvändare201720162015
Andel dagliga cigaretterrökare bland dagliga tobaksanvändare i Sverige1), %454548
Andel dagliga cigaretterrökare bland dagliga tobaksanvändare i Norge2), %485557
Volymtillväxt för snus och nikotinportionsprodukter utan tobak i Nordamerika, %652421

1) Baserat på undersökning som görs vartannat år (senast 2016). Källa: Folkhälsomyndigheten.

2) Källa: Statistisk Sentralbyrå, Norge.

 

Öppenhet och transparens

En majoritet av alla rökare är omedvetna om de stora skillnaderna i riskprofiler mellan olika tobaks- och nikotininnehållande produkter. Konsekvensen är att rökare står inför alternativen att ”sluta eller dö” och alltför många av dem kommer att dö i förtid.

Konsumenterna söker och har rätt till saklig information om de alternativa produkter som finns tillgängliga för dem. Detta innebär att tillverkare, däribland Swedish Match, måste vara öppna och transparenta om vad vi vet om våra produkter, bland annat när det gäller vetenskapliga rön om hälsoeffekter. Vi bör kommunicera detta till konsumenterna där detta är tillåtet. Vi bör också uppmuntra myndigheter att ge saklig och objektiv information avseende skillnader i skadeverkningar mellan av olika tobaksprodukter och uppmuntra tillsynsmyndigheter att reglera tobaksprodukter olika beroende på produkternas riskprofil. Under 2017 har vi fortsatt våra ansträngningar för att få snus klassificerat som en tobaksprodukt med modifierad risk (MRTP) i USA. Med ett sådant godkännande och klassificering skulle vi tillåtas informera rökare i USA om den relativa risken mellan snus och cigaretter.

Redan 2001 beslutade Swedish Match att göra kvalitetsstandarden GOTHIATEK® tillgänglig för sina konsumenter och andra berörda parter. Detta inkluderar information om halter oönskade ämnen i färdiga produkter. Även om Swedish Match inte genomför egna vetenskapliga studier så bevakas och sammanställs vetenskapliga framsteg kontinuerligt och på ett systematiskt sätt. En sammanfattning av relevant vetenskaplig forskning på snus finns tillgänglig på vår webbplats.

Swedish Match definierar vår framgång vad gäller öppenhet och transparens genom att årligen utvärdera konsumenternas förståelse av relativ risk mellan snus och cigaretter på våra kärnmarknader. För 2017 visar våra konsumentundersökningar att 66 procent av befolkningen i Sverige och 62 procent i Norge har identifierat snus som en produkt som utgör en lägre hälsorisk än cigaretter. I USA motsvarar denna siffra 11 procent vilket visar på den generella missuppfattningen av relativ risk.

Konsumenters förståelse av relativ risk mellan snus och cigaretter1)USASverigeNorge
Snus har lägre hälsorisker än cigaretter, %116662
Snus har lika eller högre hälsorisker än cigaretter, %672829
Vet ej, %2269

1) Swedish Match konsumentundersökningar avseende konsumentinsikt.

 

Skydd för utsatta konsumentgrupper

Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör inte använda vissa produkter. Detta gäller i synnerhet tobaksprodukter som endast är avsedda för vuxna. Vissa andra konsumentgrupper anses också vara sårbara.

Swedish Match har en Under 18 inget nikotin-policy som tydligt slår fast att alla produkter innehållandes tobak (och nikotin) endast får säljas till vuxna som är minst 18 år eller som uppnått den högre ålder som lagstiftats för tobaksbruk på respektive marknad. Detta innebär att vi inte riktar vår marknadsföring, reklam eller kampanjer av tobaksvaror eller produkter som innehåller nikotin till personer under 18 år, eller den högre åldersgräns som gäller lokalt. För att förhindra användning av tobak och nikotin av minderåriga arbetar vi kontinuerligt med att utbilda, informera och samarbeta med återförsäljare, distributörer och myndighetspersoner.

Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till minskad födelsevikt hos barn varför gravida kvinnor uppmanas till total avhållsamhet från nikotinintag.

1) Källa: Folkhälsomyndigheten
2) Källa: Statistisk Sentralbyrå, Norge