Förbättra folkhälsan

Vårt mål är att eliminera cigarettanvändning och tobaksrelaterade sjukdomar och dödlighet genom att erbjuda rökare attraktiva nikotinkällor för rekreation (såsom svenskt snus och nikotininnehållande produkter utan tobak såsom ZYN).

Detta fokusområde omfattar hela vår värdekedja.

Vårt åtagande

I allmänna termer är nikotin, liksom koffein, säkert att använda. Även om nikotin kan vara beroendeframkallande så är det sättet på vilket det vanligtvis konsumeras som orsakar individ- och samhällsskada. Nikotin konsumeras i störst utsträckning genom cigarett­rökning och det orsakar sjukdom och död bland användare på grund av förbränningen. Swedish Match är fast beslutet om att ersätta cigaretter genom att även i fortsättningen utveckla och kommersialisera andra alternativa och rena källor av nikotin som utan tvekan kommer att förbättra folkhälsan.

Produktkvalitet och säkerhet

Målet för Swedish Match kvalitetsstandard GOTHIATEK®, som tillämpas för våra snusprodukter, är att eliminera eller minska ­skadliga eller potentiellt skadliga ämnen som finns naturligt i tobak (och andra vanliga grödor) till en nivå som uppfyller jämförbara livsmedelsstandarder. Standarden anger gränsvärden i färdiga produkter för femton oönskade ämnen av vilka endast tre regleras av den svenska livsmedelslagen.

Under 2016 lades ytterligare tre ämnen till i GOTHIATEK® och gränsvärdena för två andra ämnen sänktes. För en fullständig förteckning över ämnen och nuvarande nivåer, se www.swedishmatch.com.

Produktattraktion bland vuxna användare av tobak

En produkts attraktionskraft har betydelse för hur framgångsrikt människor kan uppmuntras till att byta från cigaretter till andra nikotininnehållande produkter med en mer fördelaktig riskprofil. Därför finns moderna nikotinersättningsprodukter ”nicotine replace­ment therapies” (NRT) i tilltalande smaker och utförande. Samma logik kan tillämpas för snus ju mer tilltalande en specifik snusprodukt är desto mer sannolikt är det att den används av en före detta rökare. Swedish Match snus och effekten av att använda snus som ett alternativ till den traditionella cigaretten har haft en oerhörd inverkan på tobakskonsumtionsmönster i Skandinavien och i sin tur på tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Cigarettrökare är emellertid inte en homogen grupp och det finns inget som säger att ”en produkt passar alla”.

Kärnan i vår forskning och utveckling är konsumenten, det vill säga vuxna manliga och kvinnliga rökare. Beteendemässiga, sensoriska och andra behov som uttrycks av rökare, utvärderas noggrant och införlivas i våra produktutvecklingsprocesser. Swedish Match senaste innovation ZYN (nikotinportionsprodukt utan tobak) är baserad på insikter om rökare. Under året har vi utökat distributionen av ZYN i USA och vi har lanserat produkten i våra snusbutiker i Sverige.

I Skandinavien definierar Swedish Match hur framgångsrik en produkts attraktionskraft är genom att mäta minskningen av antalet rökare av det totala antalet tobaksanvändare. I Sverige gick andelen dagliganvändare av cigaretter ned till 45 procent under 20161) (48 procent år 2015). I Norge gick andelen dagliganvändare av ­cigaretter ned till 55 procent under 2016 (57 procent år 2015)2). I Nordamerika är snus fortfarande en mycket liten produktkategori i förhållande till andra tobakskategorier och på denna marknad definierar vi istället framgång i volymtillväxt för vår försäljning av snus och nikotinportionsprodukter.

Öppenhet och transparens

En majoritet av alla rökare är omedvetna om de stora skillnaderna i riskprofiler mellan olika tobaks- och nikotininnehållande produkter. Konsekvensen är att rökare står inför alternativen att ”sluta eller dö” och alltför många av dem kommer att dö.

Konsumenterna söker och har rätt till saklig information om de alternativa produkter som finns tillgängliga för dem. Detta innebär att tillverkare, däribland Swedish Match, måste vara öppna och transparenta om vad vi vet om våra produkter, bland annat vetenskapliga rön om hälsoeffekter. Vi bör kommunicera detta till kon­sumenterna där vi legalt är tillåtna att göra det. Vi bör också uppmuntra myndigheterna att ge saklig och objektiv information kring relativ skada av olika tobaksprodukter och uppmuntra tillsynsmyndigheter att reglera tobaksprodukter olika beroende på produkternas riskprofil.

Redan 2001 beslutade Swedish Match att göra GOTHIATEK® tillgänglig för sina konsumenter och andra berörda parter. Detta inkluderar information om andelen oönskade ämnen i färdiga produkter. Även om Swedish Match inte genomför egna vetenskapliga studier så bevakas och sammanställs vetenskapliga framsteg kontinuerligt och på ett systematiskt sätt. En sammanfattning av all relevant vetenskaplig forskning på snus finns tillgänglig på vår webbplats.

Swedish Match definierar framgång på öppenhet och transparens genom att årligen utvärdera konsumenternas förståelse av relativ risk mellan snus och cigaretter på våra kärnmarknader. Under 2017 kommer Swedish Match att implementera en enhetlig metod för att mäta medvetenhet om relativ risk och redovisa detta.

Skydd för utsatta konsumentgrupper

Alla produkter är inte till för alla. Somliga konsumentgrupper bör inte använda vissa produkter. Detta gäller i synnerhet tobaksprodukter som endast är avsedda för vuxna. Vissa andra konsumentgrupper anses också vara sårbara.

Swedish Match har en Under 18 ingen tobak-policy som tydligt slår fast att alla tobaksprodukter endast får säljas till vuxna med ­laglig rätt att köpa tobaksprodukter på respektive marknad samt personer som är 18 år eller äldre. Detta innebär att vi inte riktar vår marknadsföring, reklam eller kampanjer av tobaksvaror till personer under 18 år, eller den högre åldersgräns som gäller lokalt. För att förhindra användning av tobak och nikotin av minderåriga arbetar vi kontinuerligt med att utbilda, informera och samarbeta med återförsäljare, distributörer och offentliga företrädare.

Nikotinanvändning under graviditet kan bland annat leda till minskad födelsevikt hos barn varför gravida kvinnor uppmanas till en total avhållsamhet från nikotinintag.