Främja lika möjligheter

Vårt ständiga mål är att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I en arbetsmiljö med nolltolerans mot diskriminering har alla medarbetare samma möjligheter att uppnå sin fulla potential, vilket resulterar i en mer diversifierad arbetsplats.

Detta fokusområde omfattar vår egen verksamhet.

Vårt åtagande

En arbetsstyrka där alla har lika möjligheter att uppnå sin fulla potential är vår bästa tillgång för att skapa innovation. På Swedish Match är grunden för vårt arbete mot diskriminering och för mångfald att alla har samma möjligheter. Vi arbetar för att ha en öppen och inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare har lika möjligheter att nå sin fulla potential, oberoende av ras, nationalitet, etniskt eller socialt ursprung, ålder, religion, politiska åsikter, kön, sexuell läggning eller identitet, familjesituation eller civilstånd, graviditet, funktionsnedsättning eller något annat. Vi arbetar hårt för att säkra nolltolerans mot diskriminering. Vi tar en proaktiv ställning mot strukturell diskriminering och för ökad mångfald på alla nivåer inom företaget.

Nolltolerans mot diskriminering

Vi arbetar för att upprätthålla en arbetsplats fri från diskriminering i alla anställningsförfaranden, policyer, förmåner och uppföranden. Alla överträdelser tas på allvar. Det finns fastställda rutiner för att säkerställa att åtgärder snabbt vidtas för att utreda och lösa uppkomna problem med skydd för repressalier för inblandade. Det finns flera olika sätt på vilket en medarbetare kan rapportera en misstänkt överträdelse, bland annat genom sin chef, chefens närmaste chef och längre upp, till företagets chefsjurist. Medarbetaren kan även lämna en anonym anmälan via visselblåsarfunktionen som finns tillgänglig på företagets intranät. Medarbetarnas väl­mående och engagemang mäts regelbundet i en global medarbetar­enkät. Enkäten innehåller frågor avseende diskriminering.

En decentraliserad Human Resources organisation

Swedish Match har en decentraliserad Human Resources (HR) organisation, eftersom regler och samhälleliga sammanhang varierar mellan länderna. Många initiativ tas varje år för att se till att vi skapar och upprätthåller en inkluderande arbetsmiljö genom jämställdhetsutbildningar, löneanalyser, rekryteringsinsatser och ett orubbligt engagemang för icke-diskriminering.

Genom företagets HR-råd skapar vi en koncerngemensam grund. Ett primärt fokus för rådet har varit att utbyta idéer och kunskap och få bättre förståelse för de olika enheternas utgångspunkter. Vi har ökat vårt fokus på mångfald och mer specifikt på jämställdhet då åtgärder inom detta område är en förutsättning för lika villkor och lika möjligheter.

Samarbete för jämställdhet

Under 2017 kommer vi att fördjupa samarbetet inom HR och mellan våra operativa enheter. Vi strävar efter att hitta en gemensam grund inom koncernen samtidigt som vi upprättar handlingsplaner utifrån lokala förutsättningar. Vi kommer att kartlägga mångfald och jämställdhet på ett enhetligt sätt. Utifrån kartläggningen sätter vi mål och nyckeltal för mångfald och lika möjligheter, i enlighet med vad lokala lagar tillåter.