Minska avfall och utsläpp

Vårt mål är att eliminera oönskade utsläpp till luft och vatten samt avfall från våra produktionsanläggningar.

Detta fokusområde omfattar vår egen verksamhet.

Vårt åtagande

På Swedish Match arbetar vi systematiskt med att minska andra utsläpp till luft (utöver växthusgaser) och vatten från våra produktionsanläggningar samt att minska avfallsmängden. Genom ett syste­matiskt tillvägagångssätt, utbyte av bästa praxis samt gemensamma miljöstandarder och målformuleringar ökar vi effektiviteten av vårt arbete inom hela koncernen.

Hantering av miljöprestanda

Våra produktionsanläggningar (83 procent) är certifierade enligt ISO 14001 med undantag för våra tändsticksfabriker i Curitiba och Piraí do Sul i Brasilien. Minskning av avfallsmängd och utsläpp till luft och vatten har varit ett fokusområde i våra produktionsanläggningar under en lång tid. Ambitionen har då varit att minska kostnaderna och följa lokala lagar och förordningar. Detta arbete har bedrivits lokalt och i stor utsträckning i nära dialog med lokala myndigheter och andra intressenter. Resultat har sammanställts till en koncerngemensam rapport för miljöindikatorer. Våra fabriker påverkar miljön lokalt genom användning av energi, material, ­kemikalier och vatten samt avfall och utsläpp till luft och vatten från olika processteg.

Mot en gemensam strategi

För att öka samarbete och betona utbyte av kunskap och idéer mellan anläggningar, arbetar vi nu med att förbättra vår ursprungliga plattform för miljöfrågor. Under 2016 har vi genomfört en analys av materialflöden i våra produktionsanläggningar med initialt fokus på ingångsflöden av material, kemikalier och energi till vårt system. Denna uppskattning kommer att vidareutvecklas och kompletteras med utflöden där vi avser att utvärdera och mäta utsläpp till luft och vatten i mer detalj. Utifrån ett ökat systemperspektiv kommer vi därefter att säkerställa en gemensam metod för att identifiera betydande miljöpåverkan för våra anläggningar. Vi kommer att sätta koncerngemensamma mål och nyckeltal för avfall och utsläpp och komplettera dessa med lokala handlingsplaner. Detta arbete sammanfaller med företagets uppdatering till standard ISO 14001:2015 under 2017. Den uppdaterade standarden betonar ett ökat livscykelperspektiv, intensifierad dialog med intressenter samt engagemang från ledningen.

Resultatindikatorer

Under 2017 kommer vi att sätta en ny baslinje med förbättrade ­indikatorer för avfall och utsläpp till luft och vatten från våra anläggningar. Till dess kommer vi att rapportera relevanta resultatindikatorer i enlighet med tidigare år.

Tabellen Totalt avfall och Totalt avfall per hanteringsmetod visar företagets totala avfall och hur detta sluthanteras.

Totalt avfall (ton)201620152014
Ofarligt avfall20 99822 34622 160
Miljöfarligt avfall764775823
Totalt avfall21 76223 12122 982
Totalt avfall (per MSEK försäljning)1,41,61,7

 

Totalt avfall per hanteringsmetod (ton)(%)201620152014
Förbränning7616 45418 37217 908
Deponi112 3622 0952 220
Återanvändning/återvinning81 7371 4141 606
Miljöfarligt avfall3750765817
Kompostering2458475431