Minska avfall

Vårt mål är att minska avfall från våra produktionsanläggningar. 

Vårt åtagande

På Swedish Match arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med att bedöma risk och minska vår negativa påverkan på miljön. Genom ett gemensamt tillvägagångssätt samt utbyte av bästa praxis ökar vi effektiviteten av vårt arbete inom hela koncernen.

Hantering av miljöpåverkan

En majoritet av våra produktionsanläggningar (10 av 13) är certifierade enligt ISO 14001. Våra tändsticksfabriker i Curitiba och Piraí do Sul i Brasilien samt fabriken för rökfria produkter i Silkeborg, Danmark, är inte certifierade. Som en del av vårt miljöarbete bedömer vi risker löpande och arbetar för att minska vår negativa påverkan på miljön. Miljöpåverkan från våra produktionsanläggningar utgörs främst av användning av energi, material, kemikalier samt avfall och utsläpp till vatten och luft från olika bearbetningssteg i produktionen. Alla anläggningar har handlingsplaner för att ständigt förbättra sin miljöpåverkan. Detta arbete, vilket har varit ett fokusområde i våra produktionsanläggningar under en lång tid, har bedrivits lokalt och i stor utsträckning i nära dialog med lokala myndigheter och andra intressenter.

Avfallsminskning

Under året har vi genomfört en analys av materialflöden i våra produktionsanläggningar1). Analysen omfattar inmatningsflöden till våra system såsom material, kemikalier och energi samt produktflöden såsom förpackningsmaterial, avfall och utsläpp till vatten och luft. Resultaten av denna analys har visat att utsläpp till vatten och luft från våra anläggningar är låga och inom gränsvärdena som gäller för våra miljötillstånd. Frågeställningar som kan uppstå i vår regelbundna riskbedömning hanteras som en del av vår lokala miljöledning.

När det gäller vårt koncernövergripande fokus på miljöfrågor, bortsett från växthusgaser, har resultaten bidragit till vår slutsats att fokus ska vara att minska avfall som genereras i vår egen verksamhet. Vi har fastställt koncerngemensamma mål för våra egna anläggningars avfall samt hur detta avfall ska behandlas. Ett mål är att hålla de sammanlagda avfallsmängderna på en konstant nivå samtidigt som prognoserna visar att produktionsvolymerna för de flesta av våra produktkategorier ökar. Andra mål innefattar att minska deponi som hanteringsmetod till förmån för återanvändning och återvinning samt att minska vår andel av farligt avfall.

Förutom att sätta mål, fortsätter vi arbetet med att minska användningen av förpackningsmaterial och andra material i våra produkter. Vi söker alternativa material som delvis kan förnyas och/eller återvinnas och som har en lägre kolintensitet. Vi fortsätter även att undersöka möjligheten att öka återvinningen av våra produkters förpackningar efter konsumentens användning.

1) Exklusive fabriken i Silkeborg, Danmark, som förvärvades den 31 augusti 2017.

 

Totalt avfall (ton)201720161)
Ofarligt avfall24 11623 918
Miljöfarligt avfall689772
Miljöfarligt avfall (per produktionsenhet)2)0,100,11
Totalt avfall24 80524 691
Totalt avfall (per MSEK försäljning)1,51,6
Totalt avfall (per produktionsenhet)2)15,615,6

1) Omräknad på grund av förbättrad datainsamling.

2) Här används ett viktat medelvärde baserat på miljoner cigarrer, tändstickor, tändare och snusdosor och tusentals pound tuggtobak.

 

Totalt avfall per hanteringsmetod (ton)(%)201720161)
Återvinning inklusive energi­återvinning7718 98819 248
Deponi122 9812 458
  Deponi (per produktionsenhet)2)76
Återanvändning81 9331 839
Miljöfarligt avfall3689772
Kompostering1215374

1) Omräknad på grund av förbättrad datainsamling.

2) Här används ett viktat medelvärde baserat på miljoner cigarrer, tändstickor, tändare och snusdosor och tusentals pound tuggtobak.