Minska utsläpp av växthusgaser

Vårt mål är att återspegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och därmed minska utsläpp av växthusgaser i företagets värdekedja.

Vårt åtagande

Vår verksamhet är i hög grad beroende av resilienta ekosystem. Swedish Match kan inte göra affärer utan ett betydande bidrag av råmaterial från naturen. Effekterna av klimatförändringarna utgör en risk för oss alla. Vi är medvetna om vikten av att denna fråga tas på allvar och välkomnar ökade ambitioner inom näringslivet på global nivå. Vi har bestämt oss för att göra vår del för att begränsa klimatförändringarna och att sätta vetenskapsbaserade mål för företagets värdekedja.

Vi utvärderar regelbundet risker relaterade till klimatförändringarna för vår egen verksamhet och för råmaterial. Med en helhetssyn på värdekedjan har vi goda möjligheter att påverka och bidra till en positiv inverkan på längre sikt genom samarbete med affärspartners, förbättrade bedömningar och riktade insatser samt anpassningsåtgärder.

Redovisning av växthusgaser i vår värdekedja1)

Vi har beräknat och redovisat utsläpp av växthusgaser för direkta utsläpp (Scope 1), indirekta utsläpp (Scope 2) och en del av andra indirekta utsläpp som ej omfattas av Scope 2 (del av Scope 3) enligt Greenhouse Gas Protocol2), sedan 2008. Under 2016 utökade vi omfattningen för beräkningarna av utsläpp av växthusgaser och kartlade hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocols Corporate Value Chain Standard (Scope 3). Under 2017 har beräkningarna reviderats och uppgifterna för 2016 följaktligen justerats. Förändringen beror främst på användning av mer specifika utsläppsfaktorer för insatsmaterial vilket har stor påverkan på slutresultatet.

Utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja uppgår till 205 817 ton CO2-ekvivalenter (CO2e) för år 2017. Råmaterial och leverantörer (livscykeldata för köpta varor och tjänster) utgör 64 procent av totalt utsläpp. Fabrik/Lager/Kontor utgör 20 procent (energi och bränsleanvändning, avfall som genereras i vår egen verksamhet samt affärsresor3)). Transport och distribution utgör 4 procent. Kunder (kylar för snus i butiker) och konsumenter (användning av tändare och tändstickor samt slutligt bortskaffande av produkter efter konsumentens användning) utgör 7 respektive 5 procent.

Utsläpp från vår egna verksamhet (Scope 1) och indirekta utsläpp från el och värme som köps in till vår egna verksamhet (Scope 2) motsvarar 15 procent av de totala växthusgasutsläppen. Återstående 85 procent motsvarar andra indirekta utsläpp upp- och nedströms (Scope 3) i vår värdekedja. Merparten av utsläppen i Scope 3 härrör från utvinning och produktion av råvaror, till exempel tobak, virke och nylon samt förpackningsmaterial.

Vår beräkning av utsläpp av växthusgaser inkluderar hela Scope 3 och omfattar alla Swedish Match enheter. Generella emissionsfaktorer har till stor del använts för att beräkna utsläppen4). Alla sex växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet5) ingår i beräkningarna. Antaganden och emissionsfaktorer har följt en försiktighetsprincip.

Minska utsläpp av växthusgaser på ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt

Under året har vi utvecklat en strategi för att minska utsläpp och satt vetenskapsbaserade mål baserat på den reviderade kartläggningen från 2016. Vetenskapsbaserade mål är i linje med den nivå av avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella nivåer6). Vi har använt metoden Sectoral Decarbonization Approach7) (för ”Other Industry”8)) och tillhörande beräkningsverktyg som grund för vårt beslut. Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent fram till 2050 med 2017 som basår. Detta skulle ge absoluta minskningar av utsläpp med 4 procent årligen fram till 2050. Våra delmål är att minska våra utsläpp med 12 procent till år 2020 och med 41 procent till år 2030. Vi har förbundit oss att sätta dessa mål genom Science Based Targets Initiative (SBTi) och förväntar oss slutförd validering under 2018.

Våra mål för utsläpp av växthusgaser har tagits fram av koncernledningen och godkänts av styrelsen för Swedish Match AB. Ansvar för att uppnå målen har delegerats till divisionscheferna. Att integrera målen för utsläpp av växthusgaser som en del av företagets dagliga affärsverksamhet och granskningsprocesser säkerställer kontinuerlig uppföljning.

Åtgärder

Under vårt arbete med att sätta mål har vi identifierat ett antal åtgärder som behöver vidtas för att minska våra utsläpp av växthusgaser i värdekedjan. Handlingsplaner har fastställts och ansvar fördelats över hela koncernen för våra största källor av utsläpp. Initiala åtgärder innefattar att revidera våra upphandlingsmetoder, att ersätta material och energi (resurser) med alternativ som har lägre koldioxidintensitet och att använda resurser mer effektivt. Det innefattar vidare samarbete med affärspartners och på längre sikt även utvecklande av produkter med lägre koldioxidintensitet. Vi kommer även att kontinuerligt sträva efter att förbättra beräkningarna av utsläpp av växthusgaser. Detta kommer att hjälpa oss att hitta ytterligare möjligheter att minska våra utsläpp och att göra rätt prioriteringar.

Beräkningarna förbättras genom att vi erhåller mer specifik information om utsläpp från våra leverantörer och företrädesvis också deras leverantörer (till exempel livscykeldata) för att i allt högre grad ersätta generell utsläppsdata. Förbättring kan också uppnås genom att omvärdera allmänna antaganden. Att revidera upphandlingsmetoder och ersätta resurser med alternativ innebär att beakta kriterier för utsläpp av växthusgaser/koldioxidintensitet i våra inköpsprocesser samt undersöka möjligheter att öka användning av återvunnet eller förnybart material och energi. En effektiv användning av resurser innebär till exempel en minskning av materialanvändningen samt avfall som genereras i vår egen verksamhet. Ett samarbete med affärspartners, leverantörer och kunder innefattar förutom tillgång till utsläppsdata att de även uppmuntras till att driva ett eget vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för att minska sina utsläpp.

1) Data i detta avsnitt baseras på bästa tillgängliga information och är föremål för revision. Omarbetade siffror kommer att presenteras när de finns tillgängliga.
2) Internationell standard för beräkning och rapportering av klimatpåverkan från verksamheten.
3) Affärsresor har allokerats till Scope 3 vid beräkning av utsläpp av växthusgaser, men har inkluderats i vår egen verksamhet i fördelningen av utsläppen i vår värdekedja.
4) Huvudsakliga referenskällor för emissionsfaktorer inkluderar DEFRA, Ecoinvent och IEA.
5) IPCC Fourth Assessment Report.
6) Såsom beskrivits av the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
7) Sectoral Decarbonization Approach (SDA): En metod för att sätta vetenskapsbaserade mål för minskade utsläpp av växthusgaser (2015). www.sciencebasedtargets.org.
8) “Other industry” inkluderar alla industrier som inte kan allokeras till järn och stål, cement, aluminium, pappersmassa och papper samt kemikalier och petrokemikalier, såsom till exempel tillverkning av mat, dryck och tobak.

 

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e)201720161)
Scope 19 91710 860
Scope 220 03120 061
Scope 3175 865181 692
Totala utsläpp205 814212 614
Totala utsläpp (per MSEK försäljning)12,813,2
Minskning av utsläpp, %3N/A

1) Reviderade uppgifter till följd av ytterligare analys.

Energianvändning inom vår egen verksamhet (MWh)201720161)
Direkt energianvändning90 04599 970
Indirekt energianvändning85 49584 145
Total energianvändning175 540184 115
Total energianvändning (per MSEK försäljning)10,911,4

1) Reviderade uppgifter till följd av ytterligare analys.