Minska utsläpp av växthusgaser

Vårt mål är att återspegla de åtaganden som anges i Parisavtalet och ­därmed minska utsläpp av växthusgaser i företagets värdekedja.

Detta fokusområde omfattar hela värdekedjan.

Vårt åtagande

Vår verksamhet är i hög grad beroende av resilienta ekosystem. Vi kan inte göra affärer utan ett betydande bidrag av råmaterial från naturen. På Swedish Match ska vi göra vår del för att begränsa klimatförändringarna och åtar oss att kartlägga och aktivt minska våra utsläpp i värdekedjan.

Redovisning av växthusgaser i hela värdekedjan

Vi har beräknat och redovisat utsläpp av växthusgaser för Scope 1 (direkta utsläpp) och Scope 2 (indirekta utsläpp) och en del av Scope 3 (andra indirekta utsläpp som ej täcks av Scope 2), enligt Greenhouse Gas Protocol1), sedan 2008. På en aggregerad koncernnivå har målet varit att inte överstiga utsläppsnivån för basåret 2008, vilket har uppfyllts.

Under 2016 har vi utökat omfattningen för beräkningarna av utsläpp av växthusgaser och kartlagt hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocols Corporate Value Chain Standard (Scope 3). Detta har gjorts med hjälp av extern expertis. Swedish Match klimatpåverkan uppgår till 254 572 ton CO2-equivalents (CO2e) för år 2016. Utsläpp i Scope 1 och 2 (från våra egna operativa enheter inklusive energiproduktion) motsvarar 13 procent av de totala växthusgasutsläppen. Återstående 87 procent motsvarar utsläpp upp- och nerströms (Scope 3) i vår värdekedja. Merparten av utsläppen i Scope 3 härrör från utvinning och produktion av råvaror, till exempel tobak, köpt virke och nylon samt förpackningsmaterial.

Denna första beräkning av utsläpp av växthusgaser i hela värde­kedjan omfattar alla Swedish Match enheter. Generiska emissionsfaktorer har till stor del använts för att beräkna utsläppen2). Alla sex växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet3) ingår i beräkningarna. Antaganden och emissionsfaktorer har följt ett konservativt tillvägagångssätt. Med detta har vi bildat en ny utgångspunkt för vårt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. Resultaten visar på vikten av att också lägga fokus upp- och nedströms i vår värdekedja i våra åtgärder.

Fastställa vetenskapsbaserade mål

Under 2017 kommer vi att förfina den första kartläggningen med mer specifika uppgifter från våra leverantörer och föra en mer aktiv dialog om eventuella minskningar av utsläpp av växthusgaser. Vi kommer att undersöka möjligheten att anta en strategi med vetenskapligt baserade mål för att minska våra utsläpp. Vetenskapligt baserade mål är i linje med nivån på avkolning som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 2°C jämfört med förindustriella temperaturer4). Det arbete som utförts inom detta fokusområde ger input till uppdatering av våra miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

1) Internationell standard för beräkning och rapportering av klimatpåverkan från verksamheten.
2) Huvudsakliga referenskällor för emissionsfaktorer inkluderar DEFRA, Ecoinvent och IEA.
3) IPCC Fourth Assessment Report.
4) Såsom beskrivs i Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Skapa en ny utgångspunkt för resultatindikatorer

Tabellen Utsläpp av växthusgaser visar indikatorer för hela värdekedjan. År 2015 bildar den nya utgångspunkten för vårt arbete. Med utvecklandet av en tydlig riktning mot utsläppsminskningar år 2017 är vår plan även att redovisa våra minskade utsläpp.

Tabellen Energianvändning inom vår egen verksamhet visar energi­indikatorer för vår egen verksamhet som ett komplement till indikatorer för växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e)201620152014
Scope 11)11 98511 99813 128
Scope 220 21319 91719 974
Scope 3222 375208 01814 8452)
Totala utsläpp254 572239 934N/A
Totala utsläpp (per MSEK försäljning)16,416,6N/A

1) Ändrad beräkningsmetodik från tidigare publicerade uppgifter. Biogena utsläpp är exkluderade.

2) Delar av Scope 3 har uppskattats. Utsläppskällor inkluderar affärsresor och transport. Omfattning av Scope 3 har utökats sedan 2014.

Energianvändning inom vår egen verksamhet (MWh)201620152014
Total direkt energianvändning95 96392 15799 594
Total direkt energianvändning (per MSEK försäljning)6,267,5
Total indirekt elektricitetanvändning67 30566 24867 628