Säkerställa hög affärsetik

Swedish Match kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att etiska affärsmetoder upprätthålls inom vårt eget företag och i våra relationer med andra.

Vårt åtagande

Swedish Match arbetar för att upprätthålla hög affärsetik i samtliga affärsverksamheter och relationer med intressenter, både inom den egna verksamheten och med externa parter. Vi bygger relationer genom ärlighet och integritet och vi respekterar gällande lagar och förordningar i de länder där vi bedriver verksamhet. Vi tror att affärsrelationer som bygger på gemensamma värderingar, ömsesidig respekt och förtroende blir värdefulla och dynamiska. Vi utför årliga riskbedömningar där affärsetik är en integrerad del. Vi har rutiner och processer på plats för att säkerställa att potentiella risker inom detta område hanteras på rätt sätt.

Vår uppförandekod

Våra policyer avseende anställning och arbete, affärsetik, miljö och arbetsplats bygger på principerna i FN:s Global Compact. Våra policyer är samlade i vår uppförandekod (Koden) och stöds av koncerngemensamma principer och rutiner samt lokala policyer. Koden gäller för samtliga medarbetare inom Swedish Match, oavsett arbetsplats eller befattning. Den fastställer företagets och medarbetarnas ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lagar och förordningar. Koden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Den revideras internt och godkänns årligen av Swedish Match styrelse.

Koden omfattar bland annat vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter och internationellt proklamerade konventioner och riktlinjer för mänskliga rättigheter, inklusive icke-diskriminering och rättvis behandling, anställningsvillkor, föreningsfrihet, rätt till kollektivavtal, tvångs- och slavarbete samt barnarbete. Vidare innehåller Koden förhållningssätt i frågor om såväl korruption och mutor, som gåvor, lån, representation samt sund konkurrens. Koden innehåller vägledning avseende miljöeffektivitet och en uppmaning om att följa en försiktighetsprincip vad avser miljöledning. Den innehåller även vägledning i frågor om hälsa och säkerhet i arbetet, kompetens- och talangutveckling samt granskning av leverantörskedjan.

Affärsetik201720162015
Andel medarbetare som genomfört utbildning avseende uppförandekoden1), %956048
Andel medarbetare i relevanta målgrupper som genomfört utbildning avseende anti-korruption/anti-mutor2), %78N/A57
Andel betydande leverantörer av direkt material som bekräftat att de delar Swedish Match värderingar3), %96N/A21

1) Avser individuell utbildning för medarbetare med personligt e-postkonto. I tillägg till detta har grupputbildning genomförts för fabriksanställda som inte har personliga e-postkonton.

2) Utbildning avseende anti-korruption/anti-mutor lanserades 2017. 2017 inkluderar inte medarbetare i relevant målgrupp i Brasilien som kommer att genomföra utbildningen under 2018.

3) Inga jämförbara siffror för 2016 kan tillhandahållas på grund av ändrad beräkningsmetodik.

 

Kommunikation och utbildning

Genom medarbetarenkäter mäter vi medarbetarnas medvetenhet om koden och om de har läst eller blivit informerade om den. Obligatorisk e-utbildning har genomförts som ett komplement till presentationer och liknande evenemang. Under 2017 har 951) procent av medarbetarna genomfört denna e-utbildning. Vårt mål är att samtliga medarbetare genomför utbildningen. Kodens innehåll kommuniceras kontinuerligt till medarbetarna till exempel via företagets intranät.

Korruption och mutor

På Swedish Match har vi nolltolerans mot korruption och mutor. Det framgår uttryckligen i vår uppförandekod att Swedish Match inte ska delta i, eller genom tredje part, bidra till korruption i någon form. Uppförandekoden ger också tydliga riktlinjer för acceptabelt och oacceptabelt beteende. Under 2017 har vi utvecklat och implementerat utbildning om korruption och mutor. Under 2017 har 782) procent av medarbetare i relevanta målgrupper genomfört utbildningen och aktiviteterna fortsätter under 2018.

Sund konkurrens

Inom Swedish Match är vi övertygade om att en sund konkurrens bidrar till ökade affärsmöjligheter, bättre resultatutveckling och minskade kostnader för varor och tjänster. Konkurrens mellan olika aktörer på marknaden ska bedrivas på ett sunt sätt och i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Våra juridiska avdelningar stöder cheferna för de operativa enheterna med rådgivning i samband med marknadsaktiviteter och upprättande av avtal för att säkerställa att konkurrenslagstiftningen efterlevs. Alla medarbetare inom försäljning och marknad samt olika ledningsgrupper inom organisationen utbildas kontinuerligt inom detta område. E-utbildning och skräddarsydda handböcker används också för att utbilda medarbetare inom försäljnings- och marknadsavdelningarna, inköpsfunktioner samt forskning och utveckling avseende relevanta regelverk. Under 2017 har även en specifik utbildning avseende sund konkurrens utarbetats och den kommer att lanseras till medarbetare i relevanta målgrupper under 2018.

Anmälan om misstänkt överträdelse och visselblåsarfunktionen

För att ytterligare säkerställa hög affärsetik inom koncernen uppmuntrar vi alla medarbetare att agera om överträdelser av uppförandekoden kommer till deras kännedom. Medarbetarna kan alltid kontakta sin chef, cheferna för de operativa enheterna samt personal- och juridiska avdelningarna. Swedish Match har även en visselblåsarfunktion som ger alla medarbetare inom koncernen möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse till ordföranden i revisionskommittén. Anmälan kan lämnas anonymt. Alla misstankar om överträdelser av uppförandekoden tas på allvar och utreds med hänsyn tagen till integriteten hos den som rapporterat händelsen. Lämpliga åtgärder vidtas om fall av överträdelser konstateras. Alla misstankar om överträdelser och vidtagna åtgärder rapporteras till revisionskommittén. Vid denna rapportering närvarar även bolagets externa revisorer.

Under 2017 har 23 ärenden behandlats och utvärderats. Några anmälda ärenden har krävt vidare handläggning och har resulterat i införande av nya rutiner medan andra har befunnits vara ogrundade och lämnats utan åtgärd. Inga ärenden har lett till åtal av någon medarbetare.

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer speglar företagets uppförandekod och anger vad Swedish Match kräver och förväntar sig av företagets leverantörer vad gäller anställningsvillkor och arbetsförhållanden, etiska affärsprinciper och miljöledning. Uppsatta krav baseras på och överensstämmer med internationella konventioner och riktlinjer3). Vår uppförandekod för leverantörer utgör grunden för vår relation med leverantörerna och är en integrerad del i merparten av våra betydande affärsavtal.

Bolaget strävar efter att samarbeta med leverantörer som har en god finansiell ställning och väljer leverantörer som stödjer Swedish Match långsiktiga krav med avseende på affärsetik och andra hållbarhetsfrågor. Swedish Match har cirka 118 betydande leverantörer av direkt material. Årliga kostnader för direkt material från dessa leverantörer uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Under 2017 har vi fått bekräftat att 96 procent av företagets betydande leverantörer av direkt material delar Swedish Match värderingar genom att de har undertecknat vår uppförandekod för leverantörer eller genom att de har egna upprättade uppförandekoder och processer för att övervaka till exempel affärsetik och mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja.

Vi för alltmer ofta och återkommande en dialog med våra leverantörer om våra grundläggande värderingar. Denna dialog omfattar de krav vi ställer i vår uppförandekod för leverantörer, uppföljning av efterlevnad av dessa krav samt dialog om prioriterade frågor för att säkerställa fortsatta förbättringar. Det övergripande målet är att öka proaktiviteten i dialogen kring hållbarhet. Under 2017 har vi fortsatt vårt arbete med att systematisera koncerngemensamma tillvägagångssätt i kontakten med våra leverantörer från vilka vi köper direkt material. För mer information, se sidan Eliminera barnarbete.

1) Avser individuell utbildning för medarbetare med personligt e-postkonto. I tillägg till detta har grupputbildning genomförts för fabriksanställda som inte har personliga e-postkonton.
2) Exklusive medarbetare i relevant målgrupp i Brasilien som kommer att genomföra utbildningen på portugisiska under 2018.
3) De internationella konventioner och riktlinjer som här åsyftas är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, kärnkonventionerna från ILO (nr. 001, 014, 029, 030, 087, 098, 100, 105, 106, 111, 138 and 182), samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.