Säkerställa hög affärsetik

Swedish Match kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att etiska affärsmetoder upprätthålls inom vårt eget företag och i våra relationer med andra.

Detta fokusområde omfattar vår egen verksamhet och våra relationer med andra; leverantörer, distributörer och kunder.

Vårt åtagande

Swedish Match arbetar för att upprätthålla en hög affärsetik i samtliga affärsverksamheter och relationer med intressenter, både inom den egna verksamheten och med externa parter. Vi bygger relationer genom ärlighet och integritet och vi respekterar gällande lagar och regler i de länder där vi bedriver verksamhet. Vi tror att affärsrelationer som bygger på gemensamma värderingar, ömsesidig respekt och förtroende blir värdefulla och dynamiska.

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod fastställer företagets och samtliga medarbetares ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lagar och regler. Koden gäller för alla medarbetare inom Swedish Match, oavsett arbetsplats eller position. Uppförandekoden ses över internt och godkänns årligen av Swedish Match styrelse.

Genom medarbetarenkäter mäter vi medarbetarnas medvetenhet om uppförandekoden och om de har läst eller blivit informerade om den. Obligatorisk e-utbildning har genomförts som komplement till presentationer och liknande evenemang. Under 2016 genomförde 60 procent av medarbetarna denna e-utbildning. Vårt mål är att 100 procent av medarbetarna genomför utbildningen och detta kommer att följas upp under 2017. På företagets intranät kommuniceras ämnen som rör uppförandekoden. Den är även en återkommande punkt i medarbetar- och utvecklingssamtal.

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer speglar företagets uppförande­kod och anger vad Swedish Match kräver och förväntar sig av företagets leverantörer. Bolaget strävar efter att samarbeta med leverantörer som har en god finansiell ställning och väljer leverantörer som stödjer Swedish Match långsiktiga krav avseende affärsetik och andra hållbarhetsfrågor. Vårt långsiktiga mål är att få en bekräftelse på att vi har likvärdiga värderingar inom detta område från alla våra stora leverantörer. Vår uppfattning är att vi redan idag delar samma värderingar med majoriteten av våra leverantörer, men vi kommer fortsätta vårt arbete med att utveckla mer strukturerade former för att följa upp åtagandena i uppförandekoden för leverantörer.

Anmälan om misstänkt överträdelse och visselblåsarfunktionen

För att ytterligare säkerställa en sund affärsetik inom koncernen uppmuntrar vi alla medarbetare att reagera på överträdelser av uppförandekoden. Medarbetarna kan alltid kontakta sin chef, cheferna för de operativa enheterna och personal- och juristavdelningarna. Swedish Match har även en visselblåsarfunktion som ger alla medarbetare inom koncernen möjlighet att anmäla misstanke om överträdelse till ordföranden i revisionskommittén. En anmälan kan göras anonymt. Alla misstankar om överträdelser av uppförande­koden tas på allvar och utreds med hänsyn tagen till integriteten hos den som rapporterat händelsen. Lämpliga åtgärder vidtas då fall av överträdelser konstateras. Alla misstankar om överträdelser och vidtagna åtgärder rapporteras till revisionskommittén. Bolagets externa revisorer är också närvarande vid denna rapportering. Under 2016 har tolv ärenden behandlats och utvärderats. Några anmälda ärenden har krävt vidare handläggning och har resulterat i införande av nya rutiner medan andra har varit ogrundade och lämnats utan åtgärd. Inga ärenden har lett till åtal av någon med­arbetare.

Korruption och mutor

På Swedish Match har vi nolltolerans mot korruption och mutor. Vår uppförandekod är tydlig med att Swedish Match inte ska delta i, eller genom tredje man, bidra till korruption i någon form. ­Uppförandekoden ger också tydliga riktlinjer för acceptabelt och oacceptabelt beteende. Utöver våra nuvarande utbildningsinsatser kommer en skräddarsydd e-utbildning om korruption och mutor att lanseras för medarbetare som är verksamma inom områden och länder med högre riskprofil.

Sund konkurrens

Inom Swedish Match är vi övertygade om att en sund konkurrens bidrar till ökade affärsmöjligheter, bättre resultatutveckling och minskade kostnader för varor och tjänster. Konkurrens mellan olika aktörer på marknaden ska bedrivas på ett sunt sätt och i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Våra juridiska avdelningar stöder cheferna för de operativa enheterna med rådgivning i samband med marknadsaktiviteter och avtal för att säkerställa att konkurrens­lagstiftningen efterlevs. Alla medarbetare inom försäljning och marknad och ledningsgrupper inom organisationen utbildas kon­tinuerligt inom detta område. E-utbildning och skräddarsydda Compliance Manuals används också för att utbilda till exempel personal inom försäljnings- och marknadsavdelningarna, inköpsfunktioner och forskning och utveckling.