Kassaflödesanalys

Se koncernens kassaflöde enligt IFRS i sammandrag från år 2004 och tidigare kassaflöde enligt Swedish GAAP (SW GAAP) till och med år 2004 genom att klicka på respektive flik.

MSEK20172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital3 5562 9693 7302 8932 8203 0932 4452 5762 9782 1582 3721 5512 4133 289
Förändringar av rörelsekapital-154-4038384-320-28816340-67-320-45-216305338
Kassaflöde från den löpande verksamheten3 4022 9293 7683 2762 5002 8052 6082 6162 9111 8382 3271 3352 7183 626
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-369-537-491-223-306-251-245-311-471-319-541-304-328-486
Avyttring av materiella anläggningstillgångar7190172063631091 16510062842
Förvärv av immateriella tillgångar-8-129-14-5-35-48-22-51-16-8-68-270--34
Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG-------1 439------
Förvärv av minoritetsaktier i General Cigar-------------1 100-
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan-929--0-2-----39-7-1 209-29--53
Förvärv av rörelserelaterade aktier107------------92-10
Investeringar i intressebolag och joint ventures--5-25-45-57-40-28-123-23-----
Avyttringar av intressebolag och joint ventures2 6603 908
Investeringar i övriga bolag -------4-------
Avyttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan----1589143-1 577155-31184117
Utdelning från STG107
Förändringar i finansiella fordringar m.m.20-20000-1-1124112-60-44-47
Förändringar av övriga kortfristiga placeringar------1-0551277612-187
-
Kassaflöde från investeringsverksamheten1 5943 408-513-274-240-323-1519591 043-61-490-255-140-658
Finansieringsverksamheten
Återköp av egna aktier-2 590-1 249-1 995-890-352-1 946-2 371-3 014-2 598-996-2 575-3 674-1 434-658
Av personal inlösta aktieoptioner--1415318741467535162122942382
Upptagna lån3 2933 366--1 2252 0621 0024 2429988012 2395 5121 685-
Amortering av lån-1 988-1 618-637-1 802-1 502-1 315-853-2 961-2 018-1 284-437-2 383-942-1 819
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare-2 908-5 522-1 464-1 453-1 459-1 334-1 152-1 089-1 024-886-664-627-612-558
Utbetald utdelning till minoritetsägare--------------121
Övrigt-90259314-12888122-11535-111-86-162295
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-4 283-4 764-3 924-4 088-1 912-2 112-3 219-2 646-4 707-2 267-1 426-1 164-1 441-2 779
Ökning/minskning likvida medel7131 573-669-1 085348371-763928-753-491410-851 137189
Kassaflöde från avyttrad verksamhet
Kassaflöde från den löpande verksamheten--------219142----
Kassaflöde från investeringsverksamheten---------613----
Kassaflöde från finansieringsverksamheten---------5142----
-----
Ökning/minskning likvida medel--------162196----
Total ökning/minskning likvida medel7131 573-669-1 085348371-763928-591-295410-851 137189
Likvida medel vid periodens början3 3641 7322 3123 1642 8242 5333 2752 5303 1783 4393 0423 3252 0581 909
Valutadifferens i likvida medel-795990232-8-7921-183-5834-13-198130-40
Likvida medel vid periodens slut3 9983 3641 7322 3123 1642 8242 5333 2752 5303 1783 4393 0423 3252 058
3 998

Siffrorna för 2007 och tidigare har inte omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten

Kassaflödesanalysen för 2004 och 2005 har justerats för ny definition av likvida medel.

MSEKDec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014mar 2014dec 2013sep 2013jun 2013mar 2013dec 2012sep 2012jun 2012mar 2012dec 2011sep 2011jun 2011mar 2011dec 2010sep 2010jun 2010mar 2010dec 2009sep 2009jun 2009mar 2009dec 2008sep 2008jun 2008mar 2008dec 2007sep 2007jun 2007mar 2007dec 2006sep 2006jun 2006mar 2006dec 2005sep 2005jun 2005mar 2005dec 2004sep 2004jun 2004mar 2004
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital3 5562 8281 9579262 9692 5901 8849753 7303 2161 8441 1542 8932 3531 6559582 8202 2381 5509073 0932 4351 6837242 4451 8511 1856022 5761 9861 1715242 9781 9901 3997522 1581 5117813552 3721 5799144001 5511 007315-1702 4131 6691 0065163 2892 8662 1221 880
Förändringar av rörelsekapital-154-259-176-100-40-31-12-18238-17-103-19138418426669-320-138-351-264-288-353-360-4171631343-784012-55-180-67-119-100-170-320-154-203-442-45-185-343-365-216-543-625-4873053-57-9933735-11825
Kassaflöde från den löpande verksamheten3 4022 5691 7818262 9292 5591 8727923 7683 1991 7419633 2762 5371 9211 0272 5002 1001 1996432 8052 0821 3233072 6081 8631 2285232 6161 9971 1163442 9111 8711 3005831 8381 356578-872 3271 394571341 335464-310-6572 7181 6729484173 6262 9012 0041 905
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-369-231-172-83-537-373-225-81-491-218-139-52-223-167-134-56-306-232-160-70-251-171-104-39-245-170-132-52-311-248-197-107-471-324-231-108-319-207-133-71-541-422-289-124-304-189-124-60-328-271-203-103-486-349-220-93
Avyttring av materiella anläggningstillgångar750-19014514514517210210001006311321-656034117109655051 16529251610092847562861145234233294
Förvärv av immateriella tillgångar-8-7-6-4-129-125-122-121-14-7-7-6-5-10--35-30-19-5-48-28-19-9-22-11-9-8-51-31-20-4-16-100-8-2-20-68-67-67-34-270-270-270-257-----34-19-14-6
Investeringar i förvärvade bolag-----------------------------------------------------53-53-53-38
Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG----------------------------1 439---------------------------
Förvärv av minoritetsaktier i General Cigarr-929------------------------------------------------1 100-1 099-1 099-----
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan107-929-------0----2--------------------39-48-47-31-7-14-6-4-1 209-1 168-365--29-19-19--------
Investeringar i intressebolag och joint ventures-----5-5-5-5-25-25-10-10-45-45-25--57-43-20--40-20-20--28-15-15--123-123-110-110-23----------------92----10-10-4-4
Avyttringar av intressebolag och joint ventures2 6601 3551 3551 3553 9083 9082 1722 172
Investeringar i övriga bolag-------------------------4-4-4-4----------------------------
Utdelning från STG-6565----------------------------------------------
Avyttring av dotterföretag107107107107------------1581681665999-143143143-----1 5771 5747-15555-----313131301847--117117117117
Förändringar i finansiella fordringar m.m.20000-20000000-0000003-1--021111-10001202442-3-6112783847-60-234-174-29-44-50-19-36-4761412
Förändringar i övriga kortfristiga placeringar------------------------1------00--05-005151511277-457-48729-1131 0111 067-208-646-1 052-654-498
--
Kassaflöde från investeringsverksamheten1 5943661 3491 3753 4083 5501 9652 110-513-249-155-67-274-212-158-56-240-135-30-72-323-208-133-45-151-54-14-62959-396-322-2211 0431 205-258-129-61-150-90-75-490-1 500-607-94-255-1 045-958-212-865209-208-324-1 118-1 327-785-506
Finansieringsverksamheten-
Förändring av lån1 3051 099500-21 7482 058135134-637-639360-140-1 802-713-484-485-277-27822-127475201 075-296149-54-364-2441 281207-392-293-1 020-527-340-303-483-380105-4041 8021 2077437403 1294 8404 1851 433743412728-11-1 819-733-673-592
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare-2 908-2 908-2 908--5 522-3 764-3 764--1 464-1 464-1 464--1 453-1 453-1 453--1 459-1 459-1 459--1 334-1 334-1 334--1 152-1 152-1 152--1 089-1 089-1 089--1 024-1 024-1 024--886-886-886--664-664-664--627-627-627--612-612-612--558-558-558-
Utbetald utdelning till minoritet i dotterföretag-----------------------------------------------------121---
Återköp av egna aktier-2 590-2 081-1 392-739-1 249-999-449-199-1 995-1 244-659-298-890-299-68-68-352-302-138-138-1 946-1 671-671-367-2 371-1 872-1 180-1 180-3 014-1 878-556-398-2 598-1 368-496--996-996-696-497-2 575-2 274-1 975-1 243-3 674-3 674-2 328-881-1 434-895-895--658-658-184-106
Av personal inlösta aktieoptioner--------141141141141535353531871651658941441441413767676767535353535151493862626261122122122122949494192323232182636362
Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument--267-135-8325925-28-78
Övrigt-90-1-2-221103133-2184-1-10-12-13-11-8811938890-7-21226312-63-11576322635-99-116-139-111-453914-86-32-8-4-162-156-166-79295313111
-263
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-4 283-4 158-3 937-824-4 764-2 680-4 106-143-3 924-3 173-1 644-289-4 088-2 413-1 953-501-1 912-1 887-1 420-69-2 112-2 059-506-523-3 219-2 921-2 636-1 360-2 646-2 644-1 971-701-4 707-2 793-1 779-240-2 267-2 299-1 531-979-1 426-1 653-1 735-367-1 1646011 316566-1 441-1 228-923-69-2 779-1 855-1 321-625
Ökning/minskning likvida medel713-1 223-8071 3771 5733 429-2692 759-669-223-57608-1 085-89-19047034878-252502371-185683-262-763-1 112-1 422-899928-1 043-1 177-578-753284-737214-491-1 093-1 042-1 141410-1 759-1 771-427-852148-303412653-18324-270-281-102774
Kassaflöde från verksamhet under avyttring
Kassaflöde från den löpande verksamheten--------------------------------219233123751421757665----------------
Kassaflöde från investeringsverksamheten---------------------------------6-6-4-313171922----------------
Kassaflöde från finansieringsverksamheten---------------------------------51-51-50-4742-3-3-4----------------
Ökning/minskning likvida medel--------------------------------16217668241961909284----------------
--
Total ökning/minskning likvida medel713-1 223-8071 3771 5733 429-2692 759-669-223-57608-1 085-89-19047034878-252502371-185683-262-763-1 112-1 422-899928-1 043-1 177-578-591460-669238-295-903-950-1 057410-1 759-1 771-427-852148-303412653-18324-270-281-102774
Likvida medel vid periodens början3 3643 3643 3643 3641 7321 7321 7321 7322 3122 3122 3122 3123 1643 1643 1643 1642 8242 8242 8242 8242 5332 5332 5332 5333 2753 2753 2753 2752 5302 5302 5302 5303 1783 1783 1783 1783 4393 4393 4393 4393 0423 0423 0423 0423 3253 3253 3253 3251 1871 1871 1871 1871 4971 4971 4971 497
Valutakursdifferens i likvida medel-79-78-5136593812-50908489161232145485-8-23275-79-786-462114-52-81-183-111-25-50-58-38381934-113-84-59-13-31726-198-137-120-18130103609-40-61636
Avgår likvida medel klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning-----------------------------103-87-173------------------------
3 998-
Likvida medel vid periodens slut3 9982 0642 5064 7773 3645 1991 4754 4411 7322 1722 3433 0802 3123 2203 0223 6403 1642 8802 5993 3312 8242 2713 2232 2262 5332 1781 8012 2953 2751 2731 2421 7282 5303 6002 5473 4353 1782 4242 4042 3243 4391 2811 2882 6413 0423 2093 2533 0041 7291 9431 0641 2201 1871 2101 4112 307

Kassaflöden för kvartalen under 2009 och 2008 har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten

MSEK200420032002200120001999199819971996
Kassaflöde från rörelsen före förändring av rörelsekapital3 2882 3732 4831 9541 7141 3027621 2071 532
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital338265102-345-7692732-434274
Kassaflöde från rörelsen3 6262 6382 5851 6099451 3297947731 806
Investeringar
Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier-486-551-751-633-331-452-393-292-217
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier42261067283838494038
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar-34-27-18-12-11-2 488-213-249-1
Investeringar i förvärvade bolag-53-78-53-962-1 660-51-168-60-
Investeringar i andra bolag-10--------
Avyttringar117--------
Försäljning av cigarettverksamheten-----4 798---
Förändringar i finansiella fordringar etc.-475-115-481157-91-160
Kassaflöde från investeringsverksamheten-471-625-717-1 520-1 9672 00582-652-340
Finansiering
Förändring av lån-1 819-131-501284-7131 6553 084-16-1 010
Utdelning till aktieägare-558-535-508-490-539-474-510-510-300
Utdelning till minoritet i dotterbolag-121--------
Aktieinlösen, netto-----1 062--1 147--
Nyemission----66----
Återköp av aktier-658-1 012-499-1 169-905----
Försäljning av egna aktier8255-------
Övrigt295296142-78-120---5-2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-2 779-1 327-1 366-1 453-3 2731 1811 427-531-1 312
Årets kassaflöde376686502-1 364-4 2954 5152 303-410154
Likvida medel vid årets början2 6662 0161 6062 9607 2962 876563942804
Kursdifferenser i likvida medel-40-36-9210-41-951031-16
3 0022 6662 0161 606
Likvida medel vid årets slut3 0022 6662 0161 6062 9607 2962 876563942
MSEKjan-dec 2004jan-sep 2004jan-jun 2004jan-mar 2004jan-dec 2003jan-sep 2003jan-jun 2003jan-mar 2003jan-dec 2002jan-sep 2002jan-jun 2002jan-mar 2002jan-dec 2001jan-sep 2001jan-jun 2001jan-mar 2001jan-dec 2000jan-sep 2000jan-jun 2000jan-mar 2000jan-dec 1999jan-sep 1999jan-jun 1999jan-mar 1999jan-dec 1998jan-sep 1998jan-jun 1998jan-mar 1998
Kassaflöde från rörelsen före förändring av rörelsekapital3 2882 8662 1221 8802 3731 8611 1785522 4831 9251 3638201 9541 4159654871 7141 2086803301 3021 150922-----
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital33835-1182526514747-15010259-344-407-345-163-394-214-769-667-555-38327-157-216-----
Kassaflöde från rörelsen3 6262 9012 0041 9052 6382 0081 2254022 5851 9841 0194131 6091 252571273945541125-531 32999370627279471435583
Investeringar
Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier-486-349-220-93-551-384-284-169-751-576-398-167-633-422-259-132-331-219-102-53-452-334-283-65-393-203-154-41
Försäljning av fastighet, maskiner och inventarier4233294261816210610195817241182833711383663320984946127
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar-34-19-14-6-27-24-19-2-18-14-4-2-12----11--8-8-2 488-1 802-1 486--213-202-133-55
Investeringar i förvärvade bolag-53-53-53-38-78-56-55-33-53-10-10--962-894-747-710-1 660-1 660-1 423-56-51-51-50-47-168-143-126-4
Investeringar i andra bolag-10-10-4-4------------------------
Avyttringar117117117117------------------------
Försäljning av cigarettverksamheten--------------------4 7984 798------
Förändringar i finansiella fordringar etc.-47614125-30-9-27-1-2-23-2015-63-15-3-48-55-8511115154189-75016-
Kassaflöde från investeringsverksamheten-471-275-131-8-625-476-351-229-717-501-340-108-1 520-1 338-1 003-843-1 967-1 897-1 607-1032 0052 831-1 5979782-452-385-93
Finansiering
Förändring av lån-1 819-733-673-592-131-52431701-501-8013491284426-433-713-633-344-1651 655-644-613-1443 0841 981840144
Utdelning till aktieägare-558-558-558--535-535-535--508-508-508--490-490-490--539-539-539--474-474-474--510-510-510-
Utdelning till minoritet i dotterbolag-121---------------------------
Aktieinlösen, netto-----------------1 062-1 061-------1 147-1 147--
Nyemission----------------666659---------
Återköp av aktier-658-658-184-106-1 012-980-845-629-499-172-132--1 169-799-723-509-905-594-32---------
Försäljning av egna aktier8263636255555541--------------------
Övrigt295313111296166137951425111--78-80-7929-120-----------
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-2 779-1 855-1 321-625-1 327-1 346-757208-1 366-709-49591-1 453-943-1 335-477-3 273-2 761-856-1651 181-1 118-1 087-1441 427324330144
Kassaflöde för perioden3767715521 272686186117381502774184396-1 364-1 029-1 767-1 047-4 295-4 117-2 338-3214 5152 706-1 9782252 303586300134
Likvida medel vid årets början2 6662 6662 6662 6662 0162 0162 0162 0161 6061 6061 6061 6062 9602 9602 9602 9607 2967 2967 2967 2962 8762 8762 8762 876563563563563
Kursdifferenser i likvida medel-40-61636-36-17-3-1-92-93-53-1010163220-41-132-147-113-95-117-40-41101-1-1
2 1852 1302 3962 0162 2871 7371 606
Likvida medel vid periodens slut3 0023 4313 2343 9742 6662 1852 1302 3962 0162 2871 7371 9921 6061 9471 2251 9332 9603 0474 8116 8627 2965 4658583 0602 8761 150862696