Kassaflödesanalys

Se koncernens kassaflöde enligt IFRS i sammandrag genom att klicka på respektive flik.

MSEK2017201620152014201320122011201020092008
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital3 5572 9693 7302 8932 8203 0932 4452 5762 9782 158
Förändringar av rörelsekapital-155-4038384-320-28816340-67-320
Kassaflöde från den löpande verksamheten3 4022 9293 7683 2762 5002 8052 6082 6162 9111 838
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-369-537-491-223-306-251-245-311-471-319
Avyttring av materiella anläggningstillgångar719017206363109
Förvärv av immateriella tillgångar-8-129-14-5-35-48-22-51-16-8
Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG-------1 439--
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan-929--0-2-----39-7
Förvärv av rörelserelaterade aktier107---------
Investeringar i intressebolag och joint ventures--5-25-45-57-40-28-123-23-
Avyttringar av intressebolag och joint ventures2 6603 908--------
Investeringar i övriga bolag -------4---
Avyttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan----1589143-1 577155
Utdelning från STG107---------
Förändringar i finansiella fordringar m.m.20-20000-1-1124
Förändringar av övriga kortfristiga placeringar------1-05
Kassaflöde från investeringsverksamheten1 5943 408-513-274-240-323-1519591 043-61
Finansieringsverksamheten
Återköp av egna aktier-2 590-1 249-1 995-890-352-1 946-2 371-3 014-2 598-996
Av personal inlösta aktieoptioner--1415318741467535162
Upptagna lån3 2933 366--1 2252 0621 0024 242998801
Amortering av lån-1 988-1 618-637-1 802-1 502-1 315-853-2 961-2 018-1 284
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare-2 908-5 522-1 464-1 453-1 459-1 334-1 152-1 089-1 024-886
Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument m.m.-90259314-12888122-11535
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-4 283-4 764-3 924-4 088-1 912-2 112-3 219-2 646-4 707-2 267
Ökning/minskning likvida medel7131 573-669-1 085348371-763928-753-491
Kassaflöde från avyttrad verksamhet
Kassaflöde från den löpande verksamheten--------219142
Kassaflöde från investeringsverksamheten---------613
Kassaflöde från finansieringsverksamheten---------5142
Ökning/minskning likvida medel--------162196
Total ökning/minskning likvida medel7131 573-669-1 085348371-763928-591-295
Likvida medel vid periodens början3 3641 7322 3123 1642 8242 5333 2752 5303 1783 439
Valutadifferens i likvida medel-795990232-8-7921-183-5834
Likvida medel vid periodens slut3 9983 3641 7322 3123 1642 8242 5333 2752 5303 178

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

MSEKSep 2018Jun 2018Mar 2018Dec 2017Sep 2017Jun 2017Mar 2017Dec 2016Sep 2016Jun 2016Mar 2016Dec 2015Sep 2015Jun 2015Mar 2015Dec 2014Sep 2014Jun 2014Mar 2014Dec 2013Sep 2013Jun 2013Mar 2013Dec 2012Sep 2012Jun 2012Mar 2012Dec 2011Sep 2011Jun 2011Mar 2011Dec 2010Sep 2010Jun 2010Mar 2010Dec 2009Sep 2009Jun 2009Mar 2009Dec 2008Sep 2008
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital2 8021 9421 0183 5572 8301 9599292 9692 5901 8849753 7303 2161 8441 1542 8932 3531 6559582 8202 2381 5509073 0932 4351 6837242 4451 8511 1856022 5761 9861 1715242 9781 9901 3997522 1581 511
Förändringar av rörelsekapital-188-230-118-155-261-178-103-40-31-12-18238-17-103-19138418426669-320-138-351-264-288-353-360-4171631343-784012-55-180-67-119-100-170-320-154
Kassaflöde från den löpande verksamheten2 6141 7128993 4022 5691 7818262 9292 5591 8727923 7683 1991 7419633 2762 5371 9211 0272 5002 1001 1996432 8052 0821 3233072 6081 8631 2285232 6161 9971 1163442 9111 8711 3005831 8381 356
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-464-285-115-369-231-172-83-537-373-225-81-491-218-139-52-223-167-134-56-306-232-160-70-251-171-104-39-245-170-132-52-311-248-197-107-471-324-231-108-319-207
Avyttring av materiella anläggningstillgångar110750019014514514517210210001006311321065603411710965
Förvärv av immateriella tillgångar-5-2-1-8-7-6-4-129-125-122-121-14-7-7-6-5-10--35-30-19-5-48-28-19-9-22-11-9-8-51-31-20-4-16-1---8-2
Nettoresultat från verksamheter som överförts till STG-------------------------------1 439---------
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan-541-294--929-929-------0----2--------------------39-48-47-31-7-14
Investeringar i intressebolag och joint ventures--------5-5-5-5-25-25-10-10-45-45-25--57-43-20--40-20-20--28-15-15--123-123-110-110-23-----
Avyttringar av intressebolag och joint ventures---2 6601 3551 3551 3553 9083 9082 1722 172------------------------------
Investeringar i övriga bolag----------------------------4-4-4-4----------
Utdelning från STG---1076565-----------------------------------
Avyttring av dotterföretag---107107107107------------1581681665999-143143143-----1 5771 5747-1555
Förändringar i finansiella fordringar m.m.0-1020000-200------0-----3-1---21111-1---12-2442
Förändringar i övriga kortfristiga placeringar---------------------------1-----------5-
Kassaflöde från investeringsverksamheten-1 009-582-1161 5943661 3491 3753 4083 5501 9652 110-513-249-155-67-274-212-158-56-240-135-30-72-323-208-133-45-151-54-14-62959-396-322-2211 0431 205-258-129-61-150
Finansieringsverksamheten
Förändring av lån1 5961 2487481 3041 09950001 7482 058135134-637-639360-140-1 802-713-484-485-277-27822-127475201 075-296149-54-364-2441 281207-392-293-1 020-527-340-303-483-380
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare-2 911-2 9110-2 908-2 908-2 908--5 522-3 764-3 764--1 464-1 464-1 464--1 453-1 453-1 453--1 459-1 459-1 459--1 334-1 334-1 334--1 152-1 152-1 152--1 089-1 089-1 089--1 024-1 024-1 0240-886-886
Återköp av egna aktier-1 958-1 078-200-2 590-2 081-1 392-739-1 249-999-449-199-1 995-1 244-659-298-890-299-68-68-352-302-138-138-1 946-1 671-671-367-2 371-1 872-1 180-1 180-3 014-1 878-556-398-2 598-1 368-496--996-996
Av personal inlösta aktieoptioner--------14114114114153535353187165165894144144141376767676753535353515149386262
Realiserad valutavinst/förlust från finansiella instrument10476-30-90-267-135-8325925-28-78------------------------------
Övrigt01-10-1-2-221103133-2184-1-10-12-13-11-8811938890-7-21226312-63-11576322635-99
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-3 170-2 664517-4 283-4 158-3 937-824-4 764-2 680-4 106-143-3 924-3 173-1 644-289-4 088-2 413-1 953-501-1 912-1 887-1 420-69-2 112-2 059-506-523-3 219-2 921-2 636-1 360-2 646-2 644-1 971-701-4 707-2 793-1 779-240-2 267-2 299
Ökning/minskning likvida medel-1 565-1 5341 300713-1 223-8071 3771 5733 429-2692 759-669-223-57608-1 085-89-19047034878-252502371-185683-262-763-1 112-1 422-899928-1 043-1 177-578-753284-737214-491-1 093
Kassaflöde från verksamhet under avyttring
Kassaflöde från den löpande verksamheten-----------------------------------21923312375142175
Kassaflöde från investeringsverksamheten------------------------------------6-6-4-31317
Kassaflöde från finansieringsverksamheten------------------------------------51-51-50-4742-3
Ökning/minskning likvida medel-----------------------------------1621766824196190
Total ökning/minskning likvida medel-1 565-1 5341 300713-1 223-8071 3771 5733 429-2692 759-669-223-57608-1 085-89-19047034878-252502371-185683-262-763-1 112-1 422-899928-1 043-1 177-578-591460-669237-295-903
Likvida medel vid periodens början3 9983 9983 9983 3643 3643 3643 3641 7321 7321 7321 7322 3122 3122 3122 3123 1643 1643 1643 1642 8242 8242 8242 8242 5332 5332 5332 5333 2753 2753 2753 2752 5302 5302 5302 5303 1783 1783 1783 1783 4393 439
Valutakursdifferens i likvida medel638629-79-78-5136593812-50908489161232145485-8-23275-79-786-462114-52-81-183-111-25-50-58-38381934-113
Avgår likvida medel klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning---------------------------------103-87-173------
Likvida medel vid periodens slut2 4962 5505 3273 9982 0642 5064 7773 3645 1991 4754 4411 7322 1722 3433 0802 3123 2203 0223 6403 1642 8802 5993 3312 8242 2713 2232 2262 5332 1781 8012 2953 2751 2731 2421 7282 5303 6002 5473 4353 1782 424

2017 har räknats om för att reflektera korrekt intäktsredovisning enligt IFRS 15. Till följd av den nya standarden har segmentsrapporteringen förändrats från och med 2017.

Kassaflöden för kvartalen under 2009 och 2008 har omräknats för att reflektera försäljningen av den sydafrikanska verksamheten