Finansiella risker

Swedish Match är genom sin internationella verksamhet exponerat för finansiella risker.

Med finansiella risker menas de fluktuationer i Swedish Match kassa­flöde som förklaras av förändringar i valutakurser och räntenivåer samt refinansierings- och kreditrisker. För hantering av finansiella risker har Swedish Match en, av styrelsen fastställd, finanspolicy. Koncernens finans­policy formar ett ramverk av riktlinjer och principer för finansverksamheten och hanteringen av de finansiella riskerna. De centrala funktionerna består av Financial Services och Treasury, vilka ansvarar för koncernens upplåning, cash management inklusive cash pools och förvaltning av likvidetsöverskott samt hantering av valutor och räntor. Treasury fungerar som internbank för koncernens finansiella transaktioner. Swedish Match-koncernens finansiella riskhantering är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergi­effekter samt för att minimera operativa risker.

Swedish Match använder olika typer av finansiella instrument för att hantera koncernens finansiella exponering som uppstår i affärsverksamheten och i koncernens tillgångs- och skuldförvaltning. Förutom lån används även valuta- och räntederivatinstrument i syfte att reducera Swedish Match finansiella exponering. De mest frekvent använda derivaten är valutaterminer, valuta­swappar och valutaränteswappar.

Valutarisker

Förändringar i valutakurser påverkar koncernens resultat och eget kapital på olika sätt:

  • Resultat – när intäkter från försäljning och kostnader för produktion är i olika valutor (transaktionsexponering).
  • Resultat – när de utländska dotterföretagens resultat räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering).
  • Resultat – när lån och placeringar är i annan valuta än enhetens funktionella valuta (omräkningsexponering).
  • Eget kapital – när de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om till svenska kronor (omräkningsexponering).

I koncernens resultaträkning ingår valutakursförluster med 3 MSEK (–3) i rörelseresultatet och valutakursförluster med 3 MSEK (–2) i finansnettot.

Transaktionsexponering

En stor del av koncernens in- och utbetalningar i samma valuta är matchade vilket begränsar koncernens transaktionsexponering. Transaktions­exponering uppkommer då vissa av koncernens tillverkande enheter i Europa gör inköp av råtobak i USD samt genom den europeiska verksamhetens export av tändare och tändstickor i USD. Den största exponeringen är i NOK till följd av att snus som säljs i Norge är tillverkat i Sverige.

Det förväntade kommersiella valutaflödet netto i samma valutor (transaktionsexponeringen) uppgår på årsbasis till cirka 1 227 MSEK. Det är fördelat enligt följande: 680 MSEK i NOK (55 procent), 191 MSEK i USD (16 procent), 177 MSEK i EUR (14 procent), 63 MSEK i DKK (5 procent), 49 MSEK in PHP (4 procent) och i övriga valutor 67 MSEK (5 procent). Eftersom Swedish Match transaktionsexponering är begränsad görs få säkringstransaktioner. Eventuella säkringstransaktioner baseras på riskexponering, rådande marknadsförhållanden och andra strategiska beaktanden. Per den 31 december 2017 var ingen transaktionsexponering för 2018 säkrad. En generell höjning med 10 procent av den svenska kronan gentemot koncernens samtliga transaktionsvalutor har beräknats minska koncernens resultat före skatt med cirka 99 MSEK (70), varav 68 i NOK, 19 i USD, 18 i EUR och i övriga valutor öka resultatet med 6 MSEK.

Omräkningsexponering

Valutakursförändringarnas mest signifikanta inverkan på koncernresultatet kommer via omräkningen av dotterföretagens resultat. Resultatet i koncernens bolag räknas om till genomsnittskurser. Effekter hänför sig främst till USD, EUR och BRL. Den enskilt största exponeringsvalutan är USD.

När de utländska dotterföretagens nettotillgångar räknas om till svenska kronor uppstår omräkningsdifferenser som förs direkt till koncernens egna kapital. Nettoinvesteringens exponering uppgår till 6 307 MSEK i USD (90 procent), 277 MSEK i EUR (4 procent), 240 MSEK i BRL (3 procent) och 205 MSEK (3 procent) i övriga valutor. Swedish Match säkrar generellt inte det egna kapitalet i utländska dotterföretag. Om den svenska kronan försvagas med 10 procent mot samtliga valutor i vilka Swedish Match har utländska netto­tillgångar, skulle koncernens eget kapital påverkas negativt med cirka 621 MSEK, huvudsakligen i USD, baserat på exponeringen per den 31 december 2017.

Ränterisk

Swedish Match-koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av eget kapital, kassaflöde från löpande verksamhet och upplåning. Räntebärande lån och pensionsförpliktelser exponerar koncernen för ränterisk. Förändringar i räntenivå har en direkt inverkan på Swedish Match räntenetto. Koncernens policy är att låneskuldens räntebindning ska vara kortare än fem år. Den tid det tar för en permanent förändring av räntenivån att slå igenom på räntenettot beror på lånens räntebindningstider. Koncernens mål för sin räntebindning är att ha en jämn och låg räntekostnad. Valutaränteswappar används i huvudsak till att omvandla lån i främmande valuta till SEK och fasta räntor. Per den 31 december 2017 uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens lån till 4,7 år (4,2 år) med hänsyn tagen till valutaränteswappar.

Per den 31 december 2017 beräknas en generell höjning med 1 procent (100 bp) på den korta rörliga räntan på skulden och överskottslikviditeten höja koncernens resultat före skatt med cirka 4 MSEK (2) årligen. Den räntebärande nettolåneskulden (inklusive pensionsförpliktelse netto) per samma datum uppgick till 8 183 MSEK (7 941).

En höjning av räntan med 1 procent (100 bp) skulle ge en oväsentlig effekt på eget kapital till följd av kassaflödessäkringar.

Refinansieringsrisk och likviditet

Refinansieringsrisk definieras som risken att marknadssituationen vid tillfället för refinansieringen gör upplåningen dyrare än beräknat. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla löpande betalningar som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att uppta externa lån. Swedish Match har en central finansieringsfunktion, vilket innebär att så stor del som möjligt av koncernens externa upplåning hanteras centralt. Extern upplåning kan dock ske lokalt i länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller där en sådan inte är ekonomiskt fördelaktig. Swedish Match försöker begränsa refinansierings­risken genom att ha en god spridning och en viss längd på sin brutto­upplåning samt att inte bli beroende av enstaka finansieringskällor.

Swedish Match har en syndikerad bankfacilitet, garanterad kredit, om 1 500 MSEK vilken förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet outnyttjad och innehåller inga finansiella villkorsbegränsningar. Faciliteten ses som en refinansieringsreserv. Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade kredit­faciliteter vid årets slut uppgick till 5 498 MSEK. Härav utgjorde 1 500 MSEK bekräftade kredit­löften och resterande 3 998 MSEK utgjordes av likvida medel. Samtliga likvida medel är användbara dvs inga pantsatta eller spärrade.

Huvuddelen av Swedish Match finansiering utgörs av ett globalt medium term note program (MTN) som har ett rambelopp om 1 500 MEUR. Programmet är ett obekräftat låneprogram och tillgången kan komma att begränsas av koncernens kreditvärdighet och rådande marknadsvillkor. I händelse av marknadsstress kommer den syndikerade bankfaciliteten på 1 500 MSEK att användas om nödvändigt. Den 31 december 2017 var det globala programmet utnyttjat med 11 553 MSEK. Den genomsnittliga förfallostrukturen på koncernens obligations­upplåning per den 31 december 2017 uppgick till 4,9 år.
Swedish Match har under det globala MTN-programmet emitterat obligationer i SEK, EUR, USD och CHF. Upplåningen i EUR, USD och CHF är säkrad till SEK genom valutaränteswappar. Genomsnittliga räntor för utestående obligationer (inklusive derivat) den 31 december 2017 var 2,6 procent (3,4).

Likviditeten inom Swedish Match hanteras centralt genom lokala cash ­pooler. Koncernens bolag ska placera likviditeten på cash pool-konton eller, om sådana inte finns, hos koncernens treasuryfunktion. Undantag medges endast om lagstiftning förbjuder cash pool-konton eller interna deponeringar.

Likviditets- och kreditrisker

För att begränsa likviditets- och kreditrisker får placeringar och transaktioner i derivat endast ske i instrument med hög likviditet och med motparter med hög kreditvärdighet. Swedish Match överskottslikviditet placeras, förutom på bankkonton, huvudsakligen i banker och institutioner. Den 31 december 2017 uppgick den genomsnittliga räntebindningen för koncernens kortfristiga ­placeringar till mindre än en månad.
Koncernens finanspolicy reglerar maximal kreditexponering för olika motparter. Målet är att motparterna till Swedish Match i finansiella transaktioner ska ha ett kreditbetyg om lägst kategori A från Standard & Poor’s eller mot­svarande från Moody’s.
För att begränsa kreditrisker i fordringar från banker relaterade till derivatinstrument, har Swedish Match ingått nettingavtal, så kallade ISDA Master Agreements, med alla sina motparter. Dessa avtal ger rätt till nettning av värderingar på tillgångar och skulder, om motparten inte fullgör sina skyldigheter, som vid inställda betalningar. Tabellen visar nettoexponeringar per den 31 december 2017. Inga säkerheter har tagits emot eller ställts. Huvuddelen av derivaten är relaterade till koncernens centrala upplåning.

Källa: Swedish Match årsredovisning 2017, Not 27 Finansiella instrument och finansiella risker.