Skuldfinansieringskällor

Swedish Match har en central finansieringsfunktion, vilket innebär att så stor del som möjligt av koncernens externa upplåning hanteras centralt.

Extern upplåning kan dock ske lokalt i länder där regler och skatter gör central finansiering omöjlig eller där en sådan inte är ekonomiskt fördelaktig. Swedish Match försöker begränsa refinansierings­risken genom att ha en god spridning och en viss längd på sin brutto­upplåning samt att inte bli beroende av enstaka finansieringskällor.

Swedish Match har en syndikerad bankfacilitet, garanterad kredit, om 1 500 MSEK vilken förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet outnyttjad och innehåller inga finansiella villkorsbegränsningar. Faciliteten ses som en refinansieringsreserv. Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade kredit­faciliteter vid årets slut uppgick till 5 498 MSEK. Härav utgjorde 1 500 MSEK bekräftade kredit­löften och resterande 3 998 MSEK utgjordes av likvida medel. Samtliga likvida medel är användbara dvs inga pantsatta eller spärrade.

Per den 31 december 2017 uppgick den genomsnittliga räntebindningen på koncernens lån till 4,7 år (4,2 år) med hänsyn tagen till valutaränteswappar. Ränteförfallostrukturen per den 31 december 2017 var följande:

ÅrFasta lån,
MSEK
Rörliga lån,
MSEK
Totalt
MSEK
20189013521 253
20199842001 184
2020799799
2021498498
20221 3941 394
2023–6 1522506 402
Totalt10 72880111 529

 

Huvuddelen av Swedish Match finansiering utgörs av ett globalt medium term note program (MTN) som har ett rambelopp om 1 500 MEUR. Programmet är ett obekräftat låneprogram och tillgången kan komma att begränsas av koncernens kreditvärdighet och rådande marknadsvillkor. I händelse av marknadsstress kommer den syndikerade bankfaciliteten på 1 500 MSEK att användas om nödvändigt. Den 31 december 2017 var det globala programmet utnyttjat med 11 553 MSEK. Den genomsnittliga förfallostrukturen på koncernens obligations­upplåning per den 31 december 2017 uppgick till 4,9 år.

Swedish Match har under det globala MTN-programmet emitterat obligationer i SEK, EUR, USD och CHF. Upplåningen i EUR, USD och CHF är säkrad till SEK genom valutaränteswappar. Genomsnittliga räntor för utestående obligationer (inklusive derivat) den 31 december 2017 var 2,6 procent (3,4).

Läs mer om låneprogram.