Skuldfinansieringskällor

Huvuddelen av Swedish Match finansiering utgörs av ett globalt medium term note program (MTN). Den 31 december 2017 var det globala programmet utnyttjat med 11 553 MSEK. Den genomsnittliga förfallostrukturen på koncernens obligations­upplåning per den 31 december 2017 uppgick till 4,9 år.

Programmet, som har ett rambelopp om 1 500 MEUR, är ett obekräftat låneprogram och tillgången kan komma att begränsas av koncernens kreditvärdighet och rådande marknadsvillkor. 

Swedish Match har en syndikerad bankfacilitet om 1 500 MSEK, varav en fjärdedel förfaller i december 2020 och tre fjärdedelar förfaller i december 2021. Denna var vid årsskiftet outnyttjad och innehåller inga finansiella villkorsbegränsningar. Tillgängliga medel i likvida medel och garanterade kreditfaciliteter vid årets slut uppgick till 4 864 MSEK. Härav utgjorde 1 500 MSEK bekräftade kredit­löften och resterande 3 364 MSEK utgjordes av likvida medel.

Ränteförfallostrukturen per den 31 december 2017 var följande:

ÅrFasta lån,
MSEK
Rörliga lån,
MSEK
Totalt
MSEK
20189013521 253
20199842001 184
2020799799
2021498498
20221 3941 394
2023–6 1522506 402
Totalt10 72880111 529

 

Swedish Match har under det globala MTN-programmet emitterat obligationer i SEK, EUR, USD och CHF. Upplåningen i EUR, USD och CHF är säkrad till SEK genom valutaränteswappar. Genomsnittliga räntor för utestående obligationer (inklusive derivat) den 31 december 2017 var 2,6 procent (3,4).

Läs mer om låneprogram.