Framtidsutsikt och riskfaktorer

Swedish Match förväntar sig att intresset från konsumenter, industrin och beslutsfattare för mindre skadliga alternativ till cigaretter kommer att fortsätta.

Swedish Match är stolta över att kunna bana vägen med visionen om en värld utan cigaretter. Genom att tillhandahålla produkter som är erkänt säkrare alternativ till cigaretter är vår ambition att skapa värde både för våra aktieägare och för samhället.

För helåret 2018 förväntar sig Swedish Match att snusmarknaden i Skandinavien kommer fortsätta att öka och att konkurrensen kommer att vara fortsatt intensiv. På marknaden för moist snuff i USA förväntar vi oss fortsatt god tillväxt för portionsprodukter. Även för snus och nikotinportionsprodukter förväntar sig Swedish Match tillväxt på marknaden i USA. För tuggtobak i USA förväntar vi oss att marknaden fortsätter att minska, medan vi förväntar oss fortsatt marknadstillväxt för chew bags i Europa.

Vi kommer att fortsätta investera för tillväxt i snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien. Vi kommer också att öka tillgängligheten av nikotinportionsprodukter för svenska konsumenter och utvärderar nya marknadsmöjligheter för chew bags. Beslutet om att investera i kapacitet för produktion av ZYN i USA kommer främst att påverka kassaflödet från investeringar under 2018.

För helåret förväntar sig Swedish Match fortsatt tillväxt på cigarrmarknaden i USA och att konkurrensen på cigarrmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv.

Den effektiva bolagsskatten för koncernen för 2018, exklusive intressebolag och ej skattepliktiga större engångsposter, förväntas vara cirka 21,5 procent (23,8). Den förväntade skatteminskningen är en följd av bolagsskattereformen i USA från och med den 1 januari 2018.
Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.

Källa: Swedish Match delårsrapport januari-september 2018.

Riskfaktorer

På samtliga marknader där Swedish Match finns representerat möter bolaget kraftig konkurrens och denna kan komma att öka i framtiden. För fortsatt framgång måste Swedish Match utveckla produkter och varumärken som svarar på konsumenttrender samt prissätta och marknadsföra sina varumärken konkurrenskraftigt. Restriktioner för reklam och marknadsföring kan dock försvåra möjligheten att motverka förlusten av konsumenters varumärkeslojalitet. Konkurrenter kan komma att utveckla och marknadsföra nya produkter som blir framgångsrika vilket kan få en negativ effekt på Swedish Match verksamhet och resultat.

Swedish Match har betydande försäljning i USA med produkter som kommer från lokala produktionsanläggningar i USA och med import från Swedish Match produktionsanläggningar i Dominikanska republiken och Sverige. Swedish Match har även verksamhet i Brasilien, Danmark, Filippinerna, Norge och medlemsländer inom EMU. Därmed kan förändringar avseende tullavgifter och kursförändringar i euro, norska kronor, danska kronor, brasilianska real, dominikanska pesos och framför allt i amerikanska dollar komma att ha en ogynnsam påverkan på koncernens framtida resultat, kassaflöde, finansiella ställning eller relativa konkurrensförmåga. Sådan påverkan kan förekomma både i lokala valutor eller när valutorna omräknas till svenska kronor för den finansiella rapporteringen.

Regulatorisk utveckling avseende marknadsföring, försäljning och konsumtion av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter samt förändringar avseende skatter för tobak, andra produkter som innehåller nikotin, bolagsskatter och andra skatter i länder där koncernen har verksamhet kan komma att ha en ogynnsam effekt på Swedish Match resultat.

För en utförligare beskrivning av riskfaktorer som påverkar Swedish Match, se Förvaltningsberättelsen i Swedish Match publicerade årsredovisning för 2017.