Framtidsutsikt och riskfaktorer

För helåret 2017 förväntar vi oss att konsumtionen av snus i Skandinavien och moist snuff i USA kommer att öka, mätt i antal dosor. 

I Skandinavien bedöms tillväxten vara lägre än under 2016. Vi förväntar oss att konkurrensen på den skandinaviska snusmarknaden kommer att vara fortsatt intensiv.

För cigarrer i USA förväntar sig Swedish Match att marknaden fortsätter att växa under resten av 2017 och att konkurrensen kommer att vara fortsatt intensiv. Swedish Match fortsätter att ha ambitionen att öka cigarrvolymerna men noterar att andra halvan av 2016 var stark för cigarrleveranser. Till och med det tredje kvartalet 2017 förväntas jämförelse mellan åren för produktionskostnaden per cigarr vara negativt påverkad av avgifter till FDA. Vi förväntar oss att marknaden för tuggtobak i USA kommer fortsätta att minska.

Swedish Match kommer att fortsätta investera för tillväxt i snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien. Vi förväntar oss fortsatt volym- och nettoomsättningstillväxt. Rörelseförlusten för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien förväntas nu bli lägre än under 2016. Beslutet om att investera i ytterligare kapacitet för produktion av ZYN kommer främst att påverka kassaflödet från investeringar under 2018.

Den effektiva bolagsskatten för koncernen för 2017, exklusive intressebolag, utdelning från STG och ej skattepliktiga större engångsposter, förväntas att vara på samma nivå som under 2016 förutsatt att inga förändringar sker i nuvarande skattesystem. Det finns för närvarande generella förväntningar om en bolagsskattereform i USA. På grund av den osäkra utgången och struktur av en sådan reform gör Swedish Match ingen prognos gällande eventuell effekt för företaget.

Swedish Match avser att fortsätta återföra medel som inte behövs inom verksamheten till aktieägarna.

Källa: Swedish Match delårsrapport januari-september 2017

Riskfaktorer

På samtliga marknader där Swedish Match finns representerat möter bolaget kraftig konkurrens och denna kan komma att öka i framtiden. För att nå framgång måste Swedish Match utveckla produkter och varumärken som svarar på konsumenttrender samt prissätta och marknadsföra sina varumärken konkurrenskraftigt. Restriktioner för reklam och marknadsföring kan dock försvåra möjligheten att motverka förlusten av konsumenters varumärkeslojalitet. Konkurrenter kan komma att utveckla och marknadsföra nya produkter som blir framgångsrika vilket kan få en negativ effekt på Swedish Match verksamhet och resultat.

Swedish Match har betydande försäljning i USA med produkter som kommer från lokala produktionsanläggningar i USA och med import från Swedish Match produktionsanläggningar i Dominikanska republiken och Sverige. Swedish Match har även verksamhet i Brasilien, Norge och medlemsländer inom EMU. Därmed kan förändringar avseende tullavgifter och kursförändringar i euro, norska kronor, brasilianska real, dominikanska pesos och framför allt i amerikanska dollar komma att ha en ogynnsam påverkan på koncernens framtida resultat, kassaflöde, finansiella ställning eller relativa konkurrensförmåga. Sådan påverkan kan förekomma både i lokala valutor eller när valutorna omräknas till svenska kronor för den finansiella rapporteringen.

Regulatorisk utveckling avseende marknadsföring, försäljning och konsumtion av tobaksprodukter samt förändringar i tobaks- och bolagsskatter samt andra skatter i länder där koncernen har verksamhet kan komma att ha en ogynnsam effekt på Swedish Match resultat.

För en utförligare beskrivning av riskfaktorer som påverkar Swedish Match, se Förvaltningsberättelsen i Swedish Match publicerade årsredovisning för 2016.

Källa: Swedish Match delårsrapport januari-september 2017