Riskhantering

Riskhantering – en viktig del av verksamheten

Swedish Match strävar efter att enbart ta medvetna risker. Vi måste förstå riskerna i vår verksamhet för att kunna fatta rätt beslut. Riskerna måste hanteras effektivt för att Swedish Match ska vara konkurrenskraftigt, för att arbetet ska utföras säkert och för att vi ska vidmakthålla finansiell stabilitet och tillväxt.

Riskhantering inom Swedish Match

Swedish Match tillämpar en systematisk riskhanteringsmodell som bland annat omfattar återkommande riskanalys, åtgärder för att förebygga och begränsa förluster samt kontinuitetsplaneringsprogram, krishantering och försäkringsprogram.

Styrelsen för Swedish Match fastställer bolagets strategiska planer och dess relaterade risker baserat på rekommendationer från koncernledningen. Styrelsen övervakar bolagets riskhanteringsprocesser och informeras löpande om befintliga och nya risker samt om åtgärder för att begränsa dessa. Varje operativ enhet ansvarar för att hantera de risker som hör samman med dess planer, och vid behov koordineras riskhanteringsaktiviteterna med andra operativa enheter. Riskhantering på lokal nivå kräver rätt kompetens och styrningsstruktur med tydliga ansvarsområden. Utöver detta bidrar uppförandekoden till att säkerställa en företagskultur som förhindrar oacceptabelt risktagande.

För en effektiv riskhantering krävs kännedom om befintliga och potentiella risker. Swedish Match strävar efter att bland medarbetarna etablera en bred förståelse för koncepten inom och betydelsen av riskhantering. Medarbetare inom alla delar av organisationen uppmuntras att identifiera och rapportera händelser och omständigheter som innefattar risker. Befintliga och potentiella risker diskuteras löpande inom enheternas ledningsgrupper samt i koncernledningen. För att säkerställa att ansvaret är tydligt kommunicerat och införstått och att de operativa ledningsgrupperna har rätt verktyg för att arbetet med riskhantering, har ett policyramverk upprättats.

Årlig ERM-process

En ERM-process (Enterprise Risk Management) genomförs och konsolideras årligen på divisionsnivå för att identifiera och bedöma de väsentligaste risker bolaget exponeras för. Detta utgör en del av den strategiska planeringsprocessen. De resulterande riskerna, inklusive sannolikhet, potentiell påverkan, samband med andra risker, förebyggande aktiviteter och övervakning presenteras för koncernledningen. Koncernledningen presenterar risker som identifierats på divisionsnivå, tillsammans med en konsoliderad bild för hela koncernen, till styrelsen. Denna process bidrar till att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att minska, förebygga eller motverka oönskade risker. Baserat på utkomsten av ERM-processen, utarbetas strategier för att hantera nya eller förändrade risker. Som åtgärd kan det beslutas att risker ska undvikas, att de ska minskas, delas eller accepteras.

Riskområden

Betydande risker som måste bemötas uppkommer bland annat inom områdena konkurrens, produktion, regleringar samt finansiering.

Konkurrens

Samtliga marknader som Swedish Match bedriver verksamhet på är konkurrens-utsatta. Därför krävs en flexibel och snabbrörlig organisation som kan fatta snabba beslut på ständigt föränderliga marknader. Det finns risk för förlorad försäljning relaterat till volymer och/eller pris om Swedish Match inte kan ge ett bättre erbjudande till konsumenten än konkurrenterna. För att hålla sig uppdaterad kring konkurrenternas aktiviteter bevakar Swedish Match branschen löpande. För att möta behoven hos konsumenterna genomför Swedish Match omfattande konsument- och marknadsundersökningar. Dessa undersökningar utgör sedan grunden i produktutvecklingen och säkerställer att konsumenterna erbjuds produkter av hög kvalitet som möter deras behov.

Produktion

Produktionsanläggningarna är utsatta för risk för skadliga incidenter som bränder och maskinhaverier. Vissa platser är också utsatta för risk för naturkatastrofer. Sådana incidenter kan påverka både anläggningar och medarbetare. Produktionsavbrott kan orsaka kvalitets- eller leveransproblem. För att undvika leveransproblem eller andra produktionsrelaterade avbrott har Swedish Match implementerat ett program för att förhindra och minska skador samt ett kontinuitetsplaneringsprogram. Periodiska inspektioner genomförs av en oberoende part på samtliga större produktionsanläggningar som har identifierats som kritiska. Vid dessa inspektioner görs en bedömning av i vilken grad som produktionsanläggningarna möter Swedish Match föreskrivna säkerhetsstandarder och huruvida det krävs investeringar eller åtgärder för att minska riskerna. Syftet med kontinuitetsplaneringen är att minimera varje incidents negativa påverkan.

Leverantörer

Förlust av en viktig leverantör kan skada Swedish Match. Detsamma gäller om en leverantör inte följer gällande lagar, regler och förordningar eller gör sig skyldig till ett oetiskt uppförande. Potentiella konsekvenser är leverans- eller kvalitetsproblem eller problem med relationer till andra aktörer, inklusive försäljning till konsumenter. Utvalda leverantörer av ingångsmaterial granskas regelbundet av företagets inköpsavdelning. För Swedish Match är leverantörens finansiella stabilitet och riskhanteringssystem av stor betydelse. Som komplement till den interna granskningen, granskas även de viktigaste leverantörerna då och då av en oberoende part.

Swedish Match strävar efter att samarbeta med leverantörer som har en god finansiell ställning, långsiktig stabilitet och som stöder våra värderingar. Vår uppförandekod för leverantörer anger vad vi förväntar oss och kräver av våra leverantörer när det gäller anställning- och arbetsplatsmetoder, etiska affärsmetoder och praxis kring miljöhantering. Den utgör grunden i våra relationer med leverantörer och är en integrerad del av merparten av våra betydande affärsavtal. Som komplement till de riskbedömningar som utförs som en del av vår due diligence-process vid val av leverantörer, anlitade företaget under 2016 extern expertis för att förbättra riskbedömningen vad gäller affärsintegritet och mänskliga rättigheter. Denna riskbedömning ligger nu till grund för vårt fortsatta arbete med att identifiera och minska specifika risker i dialog med våra prioriterade leverantörer. Vi har processer på plats, och som ständigt vidareutvecklas, för att ytterligare betona hållbarhet i leverantörskedjan.

Lagar, regler och förordningar

I egenskap av tobaksbolag lyder Swedish Match under särskilda lagar och regler. Förordningar kan ha en begränsande effekt på hur bolaget kan bedriva sin verksamhet och interagera med intressenter eller ha en direkt finansiell inverkan i form av ökade skatter eller avgifter. Dessa avser bland annat tobaksskatt, marknadsföring, krav på förpackning och varningsmärkning, ingredienser, rapporteringskrav till myndigheter, produktgodkännanden samt introduktion av nya produkter. Många myndigheter har implementerat och kommer att fortsätta att implementera olika slags restriktioner avseende försäljning och användning av tobaksprodukter. Swedish Match följer noga utvecklingen på lagstiftningsområdet och förser fortlöpande myndigheter och andra regulatoriska instanser med information och bidrar med bolagets syn på frågor som påverkar verksamheten.

Viktigast för att undvika ytterligare negativ lagstiftning är att Swedish Match fortsätter att tillhandahålla konsumenter mindre skadliga alternativ till cigaretter och att sträva mot visionen om en värld utan cigaretter. En viktig del är att utbilda och informera beslutsfattarna om Swedish Match tobaksprodukter, i synnerhet snus och dess betydligt mindre skadliga hälsoeffekter jämfört med cigaretter.

Finans

De finansiella marknadsvillkoren förändras ständigt i och med ändrade valutakurser, räntor och tillgång på kapital. En starkare svensk krona kan leda till att ett lägre finansiellt resultat redovisas i SEK till följd av omräkningen av utländska verksamheter samt lägre intäkt vid realisation av sådana tillgångar. Transaktionsexponeringen är relativt låg, eftersom stora delar av produktionen är belägen i länder där produkterna säljs. Högre räntor kan få en negativ inverkan på finansnettot.

Swedish Match har en stor del av sin verksamhet förlagd utanför Sverige, och en betydande del bedrivs i USA. Valutakursutvecklingen står inte under Swedish Match kontroll. Swedish Match har valt att i normalfallet inte säkra valutakursexponering då detta är behäftat med ett spekulativt element. Swedish Match är uppmärksam på valutakursförändringar och strävar efter att regelbundet föra över utdelning från sina utländska dotterföretag till det svenska moderbolaget.

Swedish Match är ett bolag med betydande kassagenerering och en stabil finanspolicy enligt vilken överskjutande likvida medel delas ut till aktieägarna genom utdelningar och återköp av aktier. Swedish Match optimerar sin kapitalkostnad genom att säkerställa en lämplig belåningsgrad. För att kunna hantera ränterisker och refinansieringsrisker strävar bolaget efter att ha väl spridda löptider inom låneportföljen. Därutöver ska bolaget som regel säkra finansiering för de nästkommande tolv månaderna innan några aktieköp genomförs.