Riskhantering

Riskhantering – en viktig del av verksamheten

Swedish Match lägger stor vikt vid att sätta sig in i och förstå de risker som följer med verksamheten.

För att maximera aktieägarvärde och samtidigt vara ett både hållbart och socialt ansvars­tagande bolag måste Swedish Match hantera risker på ett effektivt sätt.

Riskhantering inom Swedish Match

Swedish Match tillämpar en systematisk riskhanteringsmodell som bland annat omfattar återkommande riskanalys, åtgärder för att förebygga och begränsa förluster samt kontinuitetsplaneringsprogram, krishantering och försäkringsprogram.

Styrelsen för Swedish Match fastställer bolagets strategiska planer och dess relaterade risker baserat på rekommendationer från koncernledningen. Styrelsen övervakar bolagets riskhanteringsprocesser och informeras löpande om befintliga och nya risker samt om åtgärder för att begränsa dessa. Varje operativ enhet ansvarar för att hantera de risker som hör samman med dess planer, och vid behov koordineras riskhanteringsaktiviteterna med andra operativa enheter. Riskhantering på lokal nivå kräver rätt kompetens och styrningsstruktur med tydliga ansvarsområden. Utöver detta bidrar uppförandekoden till att säkerställa en företagskultur som förhindrar oacceptabelt risk­tagande.

För en effektiv riskhantering krävs kännedom om befintliga och potentiella risker. Swedish Match strävar efter att bland medarbetarna etablera en bred förståelse för koncepten inom och betydelsen av riskhantering. Medarbetare inom alla delar av organisationen uppmuntras att identifiera och rapportera händelser och omständigheter som innefattar risker. Befintliga och potentiella risker diskuteras löpande inom enheternas olika ledningsgrupper samt i koncernledningen.

I samband med den årliga strategiska ­planeringen genomlyses de större riskerna som bolaget utsätts för. Granskningen har som mål att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att minska och för­hindra oönskade risker. Dessa risker övervakas noggrant. Swedish Match utvecklar strategier för att hantera nya eller förändrade risker. Hantering av risker innebär antingen att risker undviks, att de minskas, delas eller accepteras.

Riskområden

Betydande risker som måste bemötas uppkommer bland annat inom områdena produktion, konkurrens och regleringar.1)

Produktion

Produktionsanläggningarna är utsatta för risk för skadliga incidenter som bränder och maskinhaverier. Vissa platser är också utsatta för risk för naturkatastrofer. För att undvika leveransproblem eller andra produktionsrelaterade avbrott har Swedish Match implementerat ett program för att förhindra och minska skador samt ett kontinuitetsplaneringsprogram. Periodiska inspektioner genomförs av en oberoende part på samtliga större produktionsanläggningar som har identifierats som kritiska. Vid dessa inspektioner görs en bedömning av i vilken grad som produktionsanläggningarna möter Swedish Match föreskrivna säkerhetsstandarder och huruvida det krävs investeringar eller åtgärder för att minska riskerna. Syftet med kontinuitetsplaneringen är att minimera varje incidents negativa påverkan.

Leverantörer

Förlust av en viktig leverantör kan skada Swedish Match. Detsamma gäller om en leverantör inte efterlever gällande lagar, regler och förordningar eller gör sig skyldig till ett oetiskt uppförande. Utvalda leverantörer av varor till produktionen granskas av inköpsavdelningarna på återkommande basis. För Swedish Match är leverantörens finansiella stabilitet och riskhantering viktiga. Som en komplettering till den interna granskningen genomför en oberoende part också riskinspektioner vid tillfällen hos de viktigaste leverantörerna. För att säkerställa att leverantörerna håller en etiskt hög nivå har en uppförandekod för leverantörer tagits fram, och Swedish Match strävar efter att inkludera denna uppförandekod i avtalen med de större leverantörerna. Under 2016 har Swedish Match utsett externa experter för att ytterligare förbättra riskbedömningen gällande mänskliga rättigheter och i synnerhet barnarbete. Leverantörerna har bedömts utifrån tillverkningsland eller råvarans ursprung, känd kategori- och branschrisk samt inköpsnivå.

Konkurrens

Samtliga marknader som Swedish Match bedriver verksamhet på är konkurrens-utsatta. Därför krävs en flexibel och snabbrörlig organisation som kan fatta snabba beslut på ständigt föränderliga marknader. För att hålla sig uppdaterad kring konkurrenternas aktiviteter bevakar Swedish Match branschen löpande. För att möta behoven hos konsumenterna genomför Swedish Match omfattande konsument- och marknadsundersökningar. Dessa undersökningar utgör sedan grunden i produktutvecklingen och säkerställer att konsumenterna erbjuds produkter av hög kvalitet som möter deras behov.

Lagar, regler och förordningar

I egenskap av tobaksbolag lyder Swedish Match under särskilda lagar och regler. Dessa avser bland annat tobaksskatt, marknadsföring, krav på förpackning och varningsmärkning, ingredienser, rapporteringskrav till myndigheter, produktgodkännanden samt introduktion av nya produkter. Många myndigheter har implementerat och kommer att fortsätta att implementera olika slags restriktioner avseende försäljning och användning av tobaksprodukter. Swedish Match följer noga utvecklingen på lagstiftningsområdet och förser fortlöpande myndigheter och andra regulatoriska instanser med information och bidrar med bolagets syn på frågor som påverkar verksamheten.

En viktig del är att utbilda och informera beslutsfattarna om Swedish Match tobaksprodukter, i synnerhet snus och dess betydligt mindre skadliga hälsoeffekter jämfört med cigaretter.

1) Information om risker återfinns även i Swedish Match årsredovisning 2016, i Förvaltningsberättelsen, och de finansiella riskerna presenteras i not 26 Finansiella instrument och finansiella risker i koncernredovisningen.