Snus och moist snuff

Swedish Match är marknadsledande inom snus i Skandinavien. I USA är Swedish Match väl positionerat som det tredje största företaget inom snus och moist snuff.

Produktion sker i Sverige (snus) och i USA (moist snuff).

Nyckeltal, MSEK201620152014
Nettoomsättning5 2775 0905 001
Rörelseresultat2 1972 0712 207
Rörelsemarginal, %1)41,640,744,1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar247164127
Medelantal anställda1 1841 0871 050

1) Exklusive större engångsposter.

 

Swedish Match leveransvolymer, miljoner dosor20162015Förändring, %
Snus, Skandinavien241,3236,32
Moist snuff, USA131,4132,1-1

 

Andel av koncernen:
Nettoomsättning: 35%
Rörelseresultat: 54%

Viktiga varumärken:
Sverige
Snus: General, Göteborgs Rapé, Ettan, Grov, Catch, Kaliber, Kronan
Norge
Snus:General, General G.3, Nick & Johnny, The Lab
USA
Moist snuff: Longhorn, Timber Wolf
Snus: General
Nikotinportionsprodukter utan tobak: ZYN

Viktiga marknader: Sverige, Norge, USA
Produktionsenheter: Sverige, USA

Strategi

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter och företaget erbjuder konsumenter alternativ som både är uppskattade och ­mindre farliga än rökning. Rökfria alternativ, såsom snus och moist snuff samt innovativa produkter som exempelvis nikotinportionsprodukter utan tobak, är en viktig del för att uppnå visionen. När snuskonsumtionen ökar minskar cigarettkonsumtionen. Utvecklingen i Skandinavien visar att allt fler konsumenter väljer snus framför cigaretter och detta är särskilt tydligt bland yngre vuxna i Norge. Swedish Match arbetar dedikerat med att fortsätta utveckla den växande snuskategorin i Skandinavien, USA och på potentiella andra marknader och därmed bidra till en betydande förbättring av folkhälsan.

Företagets stora konkurrensfördelar utgörs bland annat av för­mågan att snabbt kunna anpassa sig till konsumenternas önskemål genom att kunna erbjuda marknaden nya och innovativa produkter av hög kvalitet inom både väletablerade och nya varumärken, analysera konsumenternas behov, bedriva forskning samt att ge service till företagets kunder/återförsäljare.

Swedish Match kommer att dra nytta av sin unika position inom Snus och moist snuff och fortsätta innovationsarbetet med att ta fram nya och förbättrade produkter av hög kvalitet. Swedish Match kommer att sträva efter att driva kategoritillväxt och bibehålla en ledande position i Skandinavien. Företaget kommer även att arbeta med att utveckla kategorin för svenskt snus i USA för att etablera en stark närvaro på den marknaden. Swedish Match kommer att sträva efter att stärka positionen på marknaden för moist snuff genom att satsa på segment med bättre tillväxt. Företaget kommer att utforska möjligheterna för svenskt snus och andra innovativa rökfria produkter både på existerande och nya marknader.

Ekonomisk utveckling

Nettoomsättningen för produktområdet ökade med 4 procent i lokala valutor, med tillväxt i Skandinavien och i USA. Rörelseresultatet ökade till 2 197 MSEK (2 071).

I Skandinavien ökade Swedish Match leveransvolymer med 2 procent. Swedish Match bedömer att bolagets underliggande volymer (justerat för handelns lagerminskning och hamstring) på den skandinaviska marknaden ökade med mer än 1 procent. Swedish Match bedömer att totalmarknaden för snus i Skandinavien ökade med cirka 4 procent räknat i volym.

Rörelseresultatet för snus i Skandinavien ökade men den högre nettoomsättningen och bruttovinsten motverkades delvis av ökade marknadsrelaterade kostnader. I USA ökade nettoomsättningen och rörelseresultatet för moist snuff i lokal valuta till följd av förbättrade priser trots något minskade volymer. För snusvarumärket General och ZYN (portionsprodukter med nikotin men utan tobak) i USA ökade både nettoomsättningen och bruttovinsten.

Den sammantagna rörelseförlusten för satsningar på snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien minskade till 233 MSEK (337). Den minskade rörelseförlusten var delvis en följd av avsaknaden av kostnader för ett upplöst joint venture-företag.

Se finansiella tabeller per produktområde för mer finansiell information.