Snus och regleringar

Swedish Match anser att rökare bör ha tillgång till högkvalitativa rökfria tobaks- och nikotinalternativ, till exempel svenskt snus. Det är vetenskapligt dokumenterat att svenskt snus har avsevärt lägre negativa hälsoeffekter än cigaretter.

Swedish Match gör bedömningen att regleringarna på tobaksområdet även i framtiden kommer att bli mer omfattande och globalt enhetliga i sin utformning. All skyddsreglering motiveras primärt av folkhälsoskäl varför det är Swedish Match förhoppning att tobak ska regleras med hänsyn tagen till olika produktkategorier och deras respektive riskprofiler. Regleringen av rökfria tobaksprodukter bör i slutänden baseras på en standard som strävar efter att säkerställa högsta möjliga produktkvalitet tillsammans med lägsta möjliga risk för konsumenten, det vill säga produktstandarder som baserar sig på principerna för livsmedelsreglering.

Effektiva regleringar bör vara evidensbaserade, vilket i sin tur kräver ett aktivt kunskapsutbyte mellan myndigheter och branschen. Swedish Match anser att de mest effektiva regleringarna uppnås när konsekvensen för slutanvändaren sätts i centrum för den föreslagna åtgärden. Detta är också orsaken till varför Swedish Match fortlöpande följer utvecklingen på det regulatoriska området och aktivt engagerar sig för sina intressenter samtidigt som man ­respekterar att regulatoriska beslut i slutändan alltid är förbehållet lagstiftaren.

Swedish Match följer och utvärderar noggrant nya veten­skapliga data på snusområdet och samarbetar aktivt med forskar­samhället. Swedish Match tar ansvar för sina intressenter, och ­informerar fortlöpande om vedertagen forskning och relevant produkt­information.

Tobaksvaror i alla former ska inte säljas till personer under 18 år. Av den anledningen för Swedish Match en kontinuerlig dialog med återförsäljarna för att säkerställa att kravet att kräva legitimation vid köp av tobaksprodukter efterlevs. Swedish Match samarbetar också med återförsäljarna för att minska de växande volymerna av illegala produkter som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Utvecklingen av regleringar i USA

Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, som trädde i kraft i juni 2009, gav den federala tillsynsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) befogenhet att reglera tobaksprodukter som cigaretter, rulltobak och rökfri tobak. Lagen ger också FDA befogenhet att reglera andra tobaksprodukter, såsom cigarrer, e-cigaretter och piptobak. Den 8 maj 2016 offentliggjorde FDA sitt slutgiltiga regleringsförslag avseende cigarrer. Regleringen innebär ett förbud mot produktprover efter den 8 augusti 2016, nya hälsosvarningsrutiner för dessa produkter (med ikraftträdande under 2018), och fastställer en rutin som företagen måste följa för att få nya eller ­ändrade produkter godkända för försäljning (produkter introducerade efter den 15 februari 2007). Många inom branschen betraktar FDA:s regleringar som olagliga och anser att de ligger utom myndighetens befogenheter att besluta om och man har därmed vidtagit rättsliga åtgärder för att regleringarna ska ogiltigförklaras. De rättsliga åtgärderna, och även överklagande­processen, kommer att fortsätta en tid.

Lagen omfattar, utöver regleringsbefogenhet för tillverkning, försäljning och marknadsföring av tobaksprodukter, en bestämmelse som gör det möjligt för ett företag att erhålla en Modified Risk Tobacco Product status för en eller flera av sina produkter. En produkt som fått en sådan status genom FDA Center for Tobacco Products (CTP) kan sedan marknadsföras på ett sätt som bättre reflekterar den av FDA erkända riskprofilen. På så sätt kan ett företag göra relevanta påståenden avseende skadereduktion. I augusti 2014 beslutade FDA att Swedish Match MRTP-ansökan var komplett. Som en del av sin MRTP-ansökan försöker Swedish Match få till stånd en förändring av varningsetiketterna på sina snusprodukter så att de bättre speglar det faktum att dessa produkter innebär betydligt lägre hälso­risker än cigaretter. Den 14 december 2016 avslog FDA Swedish Match ansökan om att ta bort en varningsetikett som krävs idag. Vad gäller Swedish Match övriga krav på att ta bort eller ändra två obligatoriska varningsetiketter har myndigheten inte meddelat något slutgiltigt beslut, men erbjöd Swedish Match alternativet att ändra och komplettera sin ansökan. FDA rekommenderade och uppmuntrade Swedish Match att föra en dialog med CTP i syfte att diskutera vilka ändringar som skulle kunna göras i ansökan och vilka åtgärder som krävs för att få marknadsföra produkten som mindre skadlig än cigaretter.

Regleringsutveckling i Skandinavien

Inom EU råder sedan 1992 ett förbud mot tobak för oralt bruk, utom för sådana tobaksvaror som är avsedda att rökas eller tuggas. Eftersom svenskt snus varken röks eller tuggas råder försäljningsförbud. När Sverige blev medlem i EU 1995 beviljades landet ett permanent undantag från snusförbudet. Cigaretter och traditionella rökfria tobaksprodukter, inklusive asiatiska och afrikanska varianter, tuggtobak och nässnus kan dock säljas lagligt inom EU. Den 1 juli 2016 inledde Swedish Match en rättsprocess i Storbritannien för att försöka upphäva EU-förbudet mot snus. Swedish Match anser att snusförbudet är både diskriminerande och oproportionerligt. Den 26 januari 2017 beslutade brittisk domstol att referera ärendet till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Tidpunkten för när målet kan tas upp är oklar.

Den svenska riksdagen antog propositionen om att införliva tobaksdirektivet från 2014 (2014/40/EU) i svensk lag den 6 april 2016, vilken började gälla från och med 20 maj 2016.

Utöver att den reviderade EU-lagstiftningen omfattar fler och ändrade varningsetiketter samt ett förbud mot att ange nikotinhalt på snusdosor är en av de mest märkbara skillnaderna ökat rapporteringskrav för branschen.

En statlig offentlig utredning i syfte att göra en översyn av tobakslagstiftningen och utreda om ytterligare justeringar bör göras utöver vad som anges i EU-direktivet lades fram den 1 mars 2016. Bland åtgärderna som föreslås i utredningen finns krav på licens för detaljhandelsförsäljning, exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställen samt ett förbud mot självbetjäning av sådana varor. Utredningen innehåller också ett förbud mot att hänvisa till smaksättning på själva snus­dosorna samt att snus inte längre ska regleras i enlighet med livsmedelslagen. I utredningen förespråkas även en reglering av utseendet på snusförpackningarna, även om det framhålls att detta strider mot den svenska grund­lagen, som i så fall skulle behöva ändras. Det är ännu oklart om regeringen kommer att anta förslagen i utredningen helt eller delvis och därefter överlämna ett lagförslag till riksdagen. Om ett lagförslag läggs fram förväntas inte riksdagen rösta om detta förrän i slutet av 2017.

Den 11 april 2016 fastställde Livsmedelsverket slutligen gränsvärdena för NNN och NNK (nitrosaminer) samt benso(a)pyrener. Värdena börjar gälla efter en övergångsperiod om 1,5 år (11 oktober 2017). GOTHIATEK®-standarden och därmed Swedish Match snusprodukter har ännu lägre tillåtna nivåer av dessa ämnen.

Norge är knutet till EU genom sitt medlemskap i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den 9 december godkände den norska riks­dagen ett lagförslag som införlivar tobaksdirektivet från 2014. Lagförslaget omfattar krav på standardiserade förpackningar för alla tobaksprodukter, däribland snus. Allt tyder på att kravet på standardiserade förpackningar träder i kraft under 2018.

Tobaksskatter

I januari 2016 skedde i stort sett ingen ändring av snusskatten i Sverige och i januari 2017 höjdes den svenska skatten på snus med mindre än 1 procent. I Norge höjdes skatten på snus med 2 procent i januari 2016 och med 2 procent i januari 2017.

Swedish Match anser att:

  • Lagstiftning måste ta hänsyn till den relativa hälsorisken för olika tobaksprodukter.
  • EU-förbudet mot försäljning av svenskt snus är diskriminerande och oproportionerligt samt strider mot principen om fri handel och stör den inre marknadens funktion.
  • Det nya direktivet (2014/40/EU) strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om produktens smak och innehåll genom att förbjuda produktinformation på förpackningar.
  • Alla rökfria tobaksprodukter bör omfattas av en konsekvent och konkurrensneutral produktreglering baserad på produktkvalitet och konsumentskydd, det vill säga liknande de standarder som finns beträffande övriga livsmedel.