Snus och regleringar

Swedish Match anser att rökare bör ha tillgång till högkvalitativa rökfria tobaks- och nikotinalternativ med avsevärt lägre negativa hälsoeffekter än cigaretter.

Swedish Match gör bedömningen att regleringarna på tobaksområdet även i framtiden kommer att bli mer omfattande och globalt enhetliga i sin utformning. Swedish Match förhoppning är att man rör sig bort från en reglering som drar alla tobaksprodukter över en kam och att tobak i stället ska regleras med hänsyn till olika produktkategorier och deras respektive riskprofiler. Regleringen av rökfria tobaksprodukter bör i slutänden baseras på en standard som strävar efter att säkerställa att konsumenterna får attraktiva produkter av högsta möjliga kvalitet tillsammans med minimal risk, det vill säga produktstandarder som baserar sig på principerna för livsmedelsreglering.

Effektiva regleringar bör vara evidensbaserade, vilket i sin tur kräver ett aktivt kunskapsutbyte mellan myndigheter och branschen. Swedish Match anser att de mest effektiva regleringarna uppnås när konsekvensen för de som påverkas (konsumenter, återförsäljare och tillverkare) sätts i centrum för den föreslagna åtgärden. Detta är också orsaken till varför Swedish Match fortlöpande följer utvecklingen på det regulatoriska området och för dialog med intressenter samtidigt som bolaget respekterar att regulatoriska beslut i slutänden är förbehållet lagstiftaren.

I till exempel USA, Storbritannien, vissa länder i Europa samt Nya Zeeland råder en alltmer upplyst syn på minskningar av skadeverkningarna. I USA upprepade Food and Drug Administration (FDA) sin avsikt att införa regleringar på tobaksområdet som ska uppmuntra konsumenterna att övergå från cigaretter till mindre skadliga produkter. FDA:s uttalade policy ligger i hög grad i linje med vår vision och borde gynna både General snus och ZYN nikotinportionsprodukter ur ett regulatoriskt perspektiv. En del andra länder fortsätter att följa en annan väg genom att inte erkänna den positiva roll som den här typen av produkter kan ha när det gäller att minska de skadliga effekterna av cigarettrökning. På flera av dessa marknader arbetar Swedish Match aktivt för en mer upplyst syn på saken, ibland genom domstolsprocesser. Swedish Match utmanar för tillfället snusförbudet inom EU i EU-domstolen och har också fört en domstolsprocess gällande det oproportionerliga och diskriminerande beslutet att snuset ska omfattas av den norska lagstiftningen om standariserade förpackningar.

Swedish Match följer och utvärderar noggrant nya vetenskapliga data på snusområdet och samarbetar aktivt med forskarsamhället. Swedish Match tar ansvar för sina intressenter och informerar fortlöpande om vedertagen forskning och relevant produktinformation.

Swedish Match engagerar sig också i att förhindra att nikotinprodukter blir tillgängliga för personer under 18 år. Bolaget för en kontinuerlig dialog med återförsäljarna för att säkerställa att kravet att kräva legitimation vid köp av nikotinprodukter efterlevs. Swedish Match samarbetar också med återförsäljarna för att minska de växande volymerna av illegala produkter som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Utvecklingen av regleringar i USA

Den 28 juli meddelade amerikanska FDA en ny omfattande regulatorisk plan för tobak. I uttalandet uppmärksammade FDA-ledamoten dr Scott Gottlieb att det finns skillnader i riskprofilen för olika produkter som innehåller tobak och nikotin. Han såg framför sig en värld där cigaretterna förlorar sin förmåga att bli beroendeframkallande genom minskade nikotinnivåer samt att mindre skadliga produkter som på ett effektivt sätt ger tillfredställande nikotinnivåer finns tillgängliga för de vuxna som behöver eller önskar dem. Uttalandet från FDA är ett viktigt steg framåt för vetenskapligt baserade lagar, regler och förordningar för tobaks- och nikotinprodukter.

Som en del av uttalandet i juli förlängde FDA tidsfristen för att ansöka om godkännande för nya produkter (PMTA) samt för att ansöka om att en produkt i allt väsentligt är densamma som en produkt som tidigare funnits på marknaden (substantial equivalence), detta enligt den reglering som går under benämningen deeming regulation. Senaste dag för registrering av ansökningar för rökprodukter (inklusive cigarrer) är förlängd till den 8 augusti 2021 och för rökfria produkter (inklusive produkter såsom ZYN) till den 8 augusti 2022. FDA meddelade också att de har för avsikt att skicka på remiss frågan om hur smaktillsatser påverkar ungdomars konsumtion av tobaksprodukter samt huruvida smaktillsatser kan bidra till att hjälpa rökare att byta till potentiellt mindre skadliga former av nikotinleverans.

Regleringsutveckling i Europa

Inom EU råder sedan 1992 ett förbud mot tobak för oralt bruk, utom sådana tobaksvaror som är avsedda att rökas eller tuggas. Eftersom svenskt snus varken röks eller tuggas råder försäljningsförbud. När Sverige blev medlem i EU 1995 beviljades landet ett permanent undantag från snusförbudet. Cigaretter och traditionella rökfria tobaksprodukter (inklusive vissa asiatiska och afrikanska varianter, tuggtobak och nässnus) kan dock säljas lagligt inom EU. Under 2016 inledde Swedish Match en rättsprocess i Storbritannien för att försöka upphäva EU-förbudet mot snus. Swedish Match anser att snusförbudet är både diskriminerande och oproportionerligt. Målet är att Storbritanniens högsta domstol ska lämna ärendet vidare till EG-domstolen för ett förhandsavgörande, och fallet togs upp den 25 januari 2018. Domen väntas falla under andra halvåret 2018.

I början av 2018 meddelade regeringen att man hade för avsikt att föreslå lagändringar för riksdagen gällande tobak och liknande produkter. Den föreslagna lagen ska enligt plan träda i kraft den 1 januari 2019 och innehåller ett antal föreslagna åtgärder, bland annat rökförbud på olika offentliga platser utomhus (inklusive restaurangers uteserveringar), ett förbud mot självbetjäning för samtliga tobaksprodukter, ett förbud mot tobaksreklam på försäljningsställen utom i specialbutiker för tobak samt ett minimum av 20 portioner i snusdosor. Det offentliggjorda förslaget omfattar också implementering av EU:s stipulerade spårbarhetssystem för tobaksprodukter. Regeringen har också övervägt ett antal ytterligare lagstiftningsåtgärder som läggs fram i en officiell rapport från 2016 om tobakslagar, såsom ett förbud mot exponering av tobaksprodukter i detaljhandeln och ett förbud mot att ange smaker på snusdosorna, men har beslutat att inte inkludera dessa åtgärder i förslaget till riksdagen.

I Norge trädde en lag om standariserade förpackningar för snus i kraft den 1 juli 2017. Nya snusprodukter som lanseras efter detta datum måste säljas i standariserade förpackningar. Produkter som fanns på marknaden före den 1 juli 2017 måste säljas i standariserade förpackningar i handeln från och med den 1 juli 2018. Swedish Match väckte åtal mot lagstiftningen eftersom den är diskriminerande och inte bygger på en ordentlig vetenskaplig granskning av snusets hälsoeffekter. Swedish Match lyckades inte få till stånd ett preliminärt föreläggande mot lagstiftningen.

I Schweiz har regeringen lagt fram ett förslag om att ta bort det schweiziska snusförbudet. Förslaget har skickats ut på remiss och ett slutligt förslag till parlamentet väntas mot slutet av 2018. Parlamentets slutliga beslut och implementeringen förväntas dröja ett antal år.

Swedish Match anser att:

  • Lagstiftning måste ta hänsyn till den relativa hälsorisken för olika tobaksprodukter.
  • EU-förbudet mot försäljning av svenskt snus är diskriminerande och oproportionerligt samt strider mot principen om fri handel och stör den inre marknadens funktion.
  • EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU) strider mot konsumentens grundläggande rätt att få information om produktens smak och innehåll genom att förbjuda produktinformation på förpackningar.
  • Alla rökfria tobaksprodukter bör omfattas av en konsekvent och konkurrensneutral produktreglering baserad på produktkvalitet och konsumentskydd, det vill säga liknande de standarder som finns beträffande övriga livsmedel.