Koncernchefens kommentar för helåret 2016

Ett år med stark tillväxt

Jag är nöjd att för 2016 kunna rapportera ännu ett år av god tillväxt med ökad försäljning inom alla våra produktområden och en stark rörelseresultatsutveckling.

Det har varit ett händelserikt och spännande år med en lovande utveckling för innovativa rökfria produkter på marknader både i och utanför Skandinavien, ett rekordresultat för vår cigarrverksamhet i USA och en framgångsrik börsintroduktion med efterföljande nedförsäljningar av aktier i Scandinavian Tobacco Group (STG).

Utöver våra framgångar har vi även stått inför en del utmaningar. Det senaste året har präglats av intensiv konkurrens samt betydande förändringar inom det regulatoriska området. Vi förutsåg många av dessa förändringar och jag är övertygad om att vi är redo att från en god position möta ett förändrat regulatoriskt landskap. Vi har också tagit viktiga steg i riktning mot vår vision och strategiska inriktning om en värld utan cigaretter. Vi har även, återigen, levererat hög direktavkastning till våra aktieägare. Jag skulle vilja lyfta fram några av de insatser som kommer att möjliggöra för oss att expandera och växa inom produktområdet Snus och moist snuff.

I USA, har våra insatser för att utvidga och utveckla vår snusverksamhet börjat leverera konkreta resultat. Ökade volymer och ökad försäljning av vårt snusvarumärke General har genererat ett tydligt förbättrat bruttoresultat och minskad förlust. Snusmarknaden i USA växer och Swedish Match volymer visade tvåsiffrig tillväxt. Vi har utökat vårt utbud av innovativa produkter i form av den nya serien ZYN – portionsprodukter med nikotin men utan tobak – som har tagits emot mycket väl, först i Colorado och efter utvidgad distribution även i de västra delstaterna. När det gäller vår ansökan till den federala tillsynsmyndigheten Food & Drug Administration (FDA) i USA om att erhålla ”Modified Risk Tobacco Product” (MRTP)-­status för vår snusserie General har vi uppmuntrats att träffa FDA för att diskutera vår ansökan och för att komma fram till nästa steg i processen för ett eventuellt MRTP beslut. Vi anser fortfarande att vi har starka argument för vår ansökan och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog.

I Skandinavien, där snusmarknaden karaktäriseras av dynamik och intensiv konkurrens, har vi även sett en positiv utveckling. I Sverige har våra satsningar på att stabilisera volymutvecklingen för våra premiumvarumärken haft fortsatt effekt genom vår moderna ­snusserie XRANGE. Vi har även tydligt sett att övergången från ­premium- till lågprisprodukter har mattats av.

Med en lägre marknadstillväxt under den senare delen av året och med ett visst fortsatt skifte mot lågprisprodukter kvarstod utmaningen att försvara vår marknadsandel. I Norge var minskningen av vår marknadsandel under den senare delen av året lägre till följd av den framgångsrika moderna snusserien G.3 under varumärket General. I både svenska kronor och i lokala valutor ökade omsättningen och rörelseresultatet för produktområdet Snus och moist snuff, med viss förbättring för snus i Skandinavien såväl som för moist snuff i USA parat med lägre rörelseförlust från våra tillväxtsatsningar för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien.

Under 2016 trädde EU:s nya tobaksdirektiv i kraft vilket innebar nya utmaningar för tobaksindustrin. För Swedish Match innebar detta förändrade varningstexter samt nya rapporteringskrav i Sverige. I Norge röstade riksdagen igenom standardiserade förpackningar som sannolikt kommer att implementeras under 2018. Vi fortsätter att söka nya möjligheter i Europa inom ramen för tobaksdirektivet. Samtidigt utmanar vi delar av direktivet i och med att vi inledde en juridisk process i Storbritannien gällande prövning av snusförbudet inom EU. Ärendet har nu hänskjutits till EU-domstolen.

Inom produktområdet Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) uppvisade cigarrer återigen ett väldigt starkt år avseende volymer, försäljning och rörelseresultat i lokal valuta. Våra cigarr­volymer i USA uppnådde återigen en rekordnivå och överträffade därmed rekorden för både 2015 och 2014. Våra volymer inom det växande segmentet för ”natural leaf” cigarrer fortsatte att öka i snabb takt. Tillväxten ökade även inom segmentet för ”homogenized tobacco leaf” cigarrer. Marknaden för tuggtobak stod inför utmanande marknadsförhållanden. Swedish Match tuggtobaksvolymer minskade påtagligt och vi har också noterat en ökning för lågprisprodukter. Skattehöjningar mot slutet av året, framför allt i Pennsylvania, har ökat utmaningarna på marknaden inom detta segment.

I USA trädde FDA:s reglering för cigarrer i kraft vilket innebär merkostnader till följd av nya krav avseende reglering och rapportering samt utökat administrativt arbete för att få produkter godkända. De nya reglerna, som gäller alla produkter som introducerats sedan 2007 samt nya produkter som introducerats efter augusti 2016, komplicerar vårt arbete men är hanterbara och vi är väl förberedda för dessa förändringar.

Produktområdet Tändprodukter visade under 2016 styrka och levererade väl både avseende rörelseresultat och lönsamhet. I synnerhet uppvisade tändarverksamheten en stark utveckling och vi har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet inom både tändsticks- och tändarverksamheten.

I februari noterade vi framgångsrikt STG på Köpenhamnsbörsen och under året sålde vi en betydande del av vårt innehav. Med extra utdelningar (till följd av intäkterna från försäljningarna av aktier i STG), kombinerat med vår ordinarie utdelning och aktieåterköps­program, har vi levererat betydande direktavkastning och aktie­ägarvärde till våra aktieägare.

Hållbarhetsarbetet inom Swedish Match är koncentrerat till områden som är viktiga både för företaget och för våra intressenter. Det senaste året har vi tagit viktiga steg framåt när det gäller att fastslå inom vilka områden vi kan göra mest skillnad. Koncernledningen har haft hållbarhetsfrågor högt på agendan under året och vi har fortsatt att fokusera på att medarbetare, genom informationsinsatser och utbildning i hela organisationen, ska förstå och följa vår uppförandekod (tillgänglig på vår webbplats). Uppförandekoden omfattar våra riktlinjer inom flertalet hållbarhetsrelaterade ämnen. Vi har även gjort goda framsteg inom andra specifika områden, som till exempel energibesparing och hållbara tobaksinköp.

Vår finansiella utveckling under 2016 uppvisade en ökning i både nettoomsättning och rörelseresultat. Årets resultat per aktie ökade till 27:38 SEK (14:48). Exklusive resultatandelen i STG och större engångsposter för båda åren ökade resultatet per aktie med 13 procent till 14:39 SEK (12:79). För 2016 föreslås en ordinarie utdelning om 8:50 SEK per aktie och styrelsen kommer även till årsstämman att föreslå en extra utdelning om 7:50 SEK per aktie till följd av försäljningen av aktier i STG i januari 2017.

Jag vill uttrycka min tacksamhet för vår starka och positiva relation till våra kunder, konsumenter och medarbetare vilket möjliggör för oss att leverera en stark och stabil verksamhet. Under de kommande åren kommer vi att möta utmaningar och förändringar på våra marknader samt på regleringsfronten. Vi ser fram emot att anta dessa utmaningar och att med anpassningar och innovationer möjliggöra att fortsätta skapa värde för er, våra aktieägare.


Stockholm i mars 2017

Lars Dahlgren
Verkställande direktör och koncernchefKälla: Swedish Match Årsredovisning 2016