Koncernchefens kommentar för helåret 2017

Ett år med stabil tillväxt

2017 har utmärkts av tillväxt både avseende försäljning och rörelseresultat från produktområden – ett år som har visat på fördelarna med vår strategi och inslagna väg. 

Med en vision om en värld utan cigaretter, vår höga standard i fråga om kvalitet och traditioner, samtidigt som vi drar nytta av marknadsmöjligheter genom innovation, har Swedish Match en stabil grund att stå på för att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter.

Genom satsningar på konsumentinsikt och produktutveckling har vi stärkt vår portfölj av rökfria produkter och vi har kompletterat dessa organiska satsningar med förvärv. Vår uppfattning är att de bästa alternativen till cigaretter är de rökfria produkterna, både med och utan tobak. Vi kan konkurrera och växa med framgång genom att erbjuda män och kvinnor ett urval av innovativa alternativ som uppfyller deras föränderliga behov, samtidigt som vi fortsätter att tillgodose kraven från våra lojala konsumenter av traditionella produkter av hög kvalitet.

Vi ser resultatet av det arbete vi har lagt ner de senaste åren – från forskning och utveckling, väl vårdade varumärken, nya teknologier och våra strategiska val i linje med vår vision. Framgången för G.3 i Norge, XR i Sverige, våra senaste initiativ med chew bags (tuggtobak i ett praktiskt portionsformat) och ZYN (nikotinportionsprodukter utan tobak) är alla exempel på produkter som skapar tillväxt inom rökfria produkter.

I Skandinavien har snusmarknaden varit dynamisk på ett flertal fronter. I Sverige har konkurrensen varit fortsatt hård med nya produktlanseringar, nya varianter och ändrade förpackningar inom samtliga produktsegment. Samtidigt har vi noterat en större stabilitet gällande prissättningen inom de olika produktsegmenten. Under året var det inte bara Swedish Match som prisjusterade uppåt utan samma sak gällde för flera konkurrenter. Premiumsegmentet har bibehållit sin andel av totalmarknaden, till stor del på grund av tillväxten för XR och One som båda är moderna premiumprodukter till ett attraktivt pris. I Norge har vårt hårda arbete lett till en förändring av företagets marknadsandelsutveckling jämfört med tidigare år. Tillväxten för vår snusserie G.3 var avsevärt högre än för marknaden i övrigt under 2017 och vår andel av totalmarknaden har varit betydligt mer stabil än tidigare.

På Swedish Match förstår vi och accepterar villigt det ansvar som kommer med att sälja produkter enbart avsedda för vuxna. Alltför ofta möter vi dock ökad reglering som baseras på ideologi snarare än vetenskap med följden att regleringarna ibland är både godtyckliga och diskriminerande. Vi kommer dock inte passivt kapitulera inför regleringar som vi anser sätter ideologi framför folkhälsa. Norge har till exempel infört en lag om enhetliga förpackningar som helt tycks bortse från de vitt skilda riskprofilerna för cigaretter och snus. Vi utmanade denna reglering genom en rättslig prövning men har förlorat i två instanser. I januari 2018 prövades återigen frågan om lagligheten av snusförbudet inom EU i EU-domstolen och vi förväntar oss att det kommer att ta några månader innan domstolen avkunnar en slutlig dom. Vi vill tro att rättvisan kommer att segra och att vi får se ett upphävande av detta oproportionerliga och diskriminerande förbud som begränsar de europeiska konsumenternas möjlighet att göra ett välgrundat val.

På den växande snusmarknaden i USA ökade våra volymer, bruttoresultatet var högre och rörelseförlusterna lägre. När det gäller moist snuff uppvisade totalmarknaden en blygsam volymtillväxt, men prisnivån har förbättrats och både segmentet för portionsprodukter och för de större förpackningarna (tubs) fortsatte att gå betydligt bättre än kategorin som helhet. Inom vår egen portfölj växte vår marknadsandel för moist snuff i portionsformat och volymerna ökade för tubs samtidigt som vi har haft fortsatt hård konkurrens när det gäller vårt mer traditionella utbud med moist snuff i lösformat. En mycket spännande utveckling på marknaden i USA för rökfria produkter har varit det mycket positiva mottagandet av ZYN, vår serie med nikotinprodukter i portionsformat utan tobak. Volymtillväxten har varit imponerande. Vi har inte bara expanderat vår distribution i de västra delstaterna, vi har också noterat tillväxt genom ökad försäljning i befintliga butiker. Vi ökar satsningarna avseende ZYN, eftersom vi ser betydande möjligheter för denna typ av innovativa produkter. Vi bygger för närvarande ny kapacitet i USA på vår fabrik i Owensboro, Kentucky, och investerar mer än 60 miljoner dollar för att kunna producera lokalt och på så sätt tillgodose efterfrågan av ZYN. Produkter som snus och ZYN innebär också drastiskt förbättrade hälsoeffekter jämfört med cigaretter.

Vi betraktar FDA i USA som en allt starkare förespråkare för beaktandet av olika produkters riskprofiler och begreppet ”harm reduction”, vilket medför möjligheten för pålästa rökare att gå över till produkter som är mindre skadliga än cigaretter. Våra snusprodukter passar tydligt in i den här bilden med stöd av långvariga studier och vetenskapliga data.

Inom Övriga tobaksprodukter var cigarrmarknaden fortsatt dynamisk, med god tillväxt och hård konkurrens både inom segmentet för ”natural leaf” och segmentet för ”homogenized tobacco leaf”. Utvecklingen för cigarrer var mycket stark med volymrekord, ökad försäljning och högre rörelseresultat i lokal valuta. Den underliggande utvecklingen för cigarrer var starkare än vad som syns i siffrorna eftersom avgifter betalades till FDA under hela 2017, men bara under sista kvartalet 2016. För tuggtobak i USA fortsatte marknaden sin långsiktiga nedgång (minskade med 7 procent) och vi har sett ett märkbart skifte, både på marknaden och i vår egen portfölj, mot lägre prissatta produkter. Det är dock glädjande att konstatera att våra marknadsandelar har utvecklats positivt under 2017 både inom premium- och lågprissegmentet. Under 2017 förvärvade vi även V2 Tobacco, vilket gav mer storskalighet och en starkare ställning för chew bags, som både är mer praktiska och mer lättanvända än många andra tuggtobaksprodukter. Förvärvet av V2 Tobacco ger oss tillgång till en modern produktionsanläggning i Danmark och ökar även våra tillväxtmöjligheter.

Vårt produktområde Tändprodukter hade utmaningar, med minskade volymer för både tändare och tändstickor. Nettoomsättningen för tändstickor ökade dock till följd av pris, mix och positiva valutaeffekter och försäljningsutvecklingen för kompletterande produkter var stark. För produktområdet i sin helhet redovisade vi emellertid en nedgång både i försäljning och rörelseresultat. Vi ser dock tillväxtmöjligheter inom vissa områden. I Kina säljs exempelvis nu tändarmärket Cricket i över 30 000 butiker på fastlandet. Vi har också med framgång implementerat ett antal initiativ inom tillverkningen.

Hållbarhetsarbetet för Swedish Match är koncentrerat till de områden som är viktigast för företaget, våra intressenter och samhället i stort. Under det gångna året har vi tagit ytterligare steg för att finslipa och fokusera arbetet inom de områden där vi verkligen kan göra skillnad. Vi har ett stort engagemang och har gjort framsteg och det är min förhoppning att ni tar er tid att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen.

Med en stark utveckling och efter avyttringen av det sista kvarvarande aktieinnehavet i Scandinavian Tobacco Group (STG) levererar vi en god avkastning till våra aktieägare med utdelningar och aktieåterköp. Styrelsen föreslog nyligen att intäkten från avyttringen av de sista kvarvarande aktierna i STG ska distribueras till aktieägarna i form av en extra utdelning. Om årsstämman godkänner förslaget kommer totalt 6 682 MSEK hänförliga till avyttringarna av aktier i STG att ha betalats ut till aktieägarna.

Jag värdesätter verkligen våra starka och positiva relationer med våra kunder, konsumenter och medarbetare. Det är bara med hjälp av dessa starka relationer, i kombination med våra medarbetares passion och innovation, i linje med våra värderingar, som vi på bästa sätt kan fortsätta att bedriva en växande och hållbar verksamhet. Jag ser fram emot ytterligare anpassningar och innovationer på den föränderliga marknaden, med utgångspunkt i styrkan i vår traditionella verksamhet, för att även i framtiden skapa värde till er, våra aktieägare.

Stockholm i mars 2018

Lars Dahlgren
Verkställande direktör och koncernchef


Källa: Swedish Match Årsredovisning 2017