Finanspolicy

Swedish Match verksamhet kännetecknas av starka kassaflöden. Den finansiella strategin baseras på grundprinciperna att inte nyttja mer kapital än nödvändigt samt att kontinuerligt optimera balans­räkningen med hänsyn tagen till krav på finansiell flexibilitet och stabilitet.

Finansiella mål och ställning

Styrelsen har beslutat att koncernen ska sträva efter att bibehålla en nettolåneskuld som inte överstiger tre gånger EBITA.

Styrelsen bevakar löpande koncernens finansiella ställning och nivån på nettolåneskulden utvärderas med hänsyn tagen till:

  • förväntad framtida lönsamhet och kassaflöde
  • investerings- och expansionsplaner
  • förvärvsmöjligheter
  • utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna

Styrelsens långsiktiga mål är att bibehålla ett gott kreditbetyg motsvarande en Standard & Poors BBB och en Moody’s Baa2 långsiktig rating.

För ekonomiska utfallet, se Nyckeltal.

Utdelningspolicy

Överskottsmedel skall återföras till aktieägare genom utdelningar och aktieåterköp. Swedish Match har ambitionen att kontinuerligt öka utdelning per aktie med en utdelningsandel som i normalfallet är inom 40–60 procent av resultatet per aktie, med förbehåll för justeringar för större engångsposter.

Läs mer på sidan Utdelningsinformation.