Våra marknader

Swedish Match är ett globalt företag med starka lokala varumärken. Swedish Match har också internationella varumärken såsom snusvarumärket General och tändarvarumärket Cricket. Koncernens största marknader är i Skandinavien och USA.

Leveransvolymer

Swedish Match leveransvolymer20182017
Snus, Skandinavien1)263,4247,6
Moist snuff, USA126,3127,4
Snus och nikotinportionsprodukter, utanför Skandinavien1)25,213,2
Cigarrer, miljoner1 7031 629
Tuggtobak, tusen pounds
(exklusive volymer för kontraktstillverkning)
6 0936 341
Tändstickor, miljarder64,565
Tändare, miljoner tändare333,9368,1

1) Inkluderar snusvolymer från datum för förvärv för V2 Tobacco (31 augusti 2017) och Gotlandssnus (22 augusti, 2018).

 

Snus och portionsprodukter utan tobak i Skandinavien

Den skandinaviska snusmarknaden uppgick under 2017 till något mer än 390 miljoner dosor, en ökning med nära 4 procent jämfört med året innan.1) Konsumtionen har mer och mer övergått från traditionella lössnusprodukter till portionssnus, som i slutet av 2017 stod för mer än 80 procent av volymen i Skandinavien.1)  Swedish Match har den ledande positionen i Skandinavien där Sverige är den största marknaden. Den skandinaviska marknader inkluderar även portionsprodukter som varken innehåller tobak eller nikotin. I slutet av 2016 lanserade Swedish Match nikotinportionsprodukter utan tobak i begränsad skala på den svenska marknaden och distributionen breddades under 2017.

Competition snus_sv
graph: Consumption snus_sv

1) Swedish Match volymestimat baserade på Nielsen data (exklusive tobakister i Sverige), helår 2017.

Moist snuff i USA

Volymerna på marknaden för moist snuff i USA är särskilt stora i de södra delstaterna samt i de mellersta delstaterna vid Atlanten. Swedish Match beräknar att marknaden växte med ungefär 1 procent under 2017 till mer än 1,5 miljarder dosor. Segmentet för portionsprodukter växte snabbare än den totala marknaden och utgör cirka 16 procent av marknaden. Swedish Match är den tredje största aktören för moist snuff i USA.

Competition and consumption moist snuff_sv

1) Swedish Match branschestimat, helår 2017, mätt i antal dosor.

Snus och nikotinportionsprodukter utan tobak utanför Skandinavien

Den största marknaden för svenskt snus och nikotinportionsprodukter utan tobak utanför Skandinavien är USA. Snuskategorin i USA har under de senaste åren visat tillväxt och under 2017 uppgick marknaden till 55-60 miljoner dosor. Swedish Match är den andra största aktören på denna marknad. Swedish Match är för närvarande även aktiv på snusmarknaderna i Kanada och Malaysia. En relativt ny produktkategori i USA är nikotinportionsprodukter utan tobak. Denna kategori är liten men växer i snabb takt.

Tuggtobak i USA och Europa

Swedish Match säljer traditionell tuggtobak i USA samt chew bags, en modern form av tuggtobak, på vissa europeiska marknader. Marknaden för tuggtobak i USA har minskat kontinuerligt under en längre tid. Uppskattningsvis minskade marknaden med cirka 7 procent under 2017. Minskningen var mer uttalad i premiumsegmentet i vilket Swedish Match har en ledande position. I detta segment var volymminskningen ungefär 10 procent. Under året har Swedish Match tagit marknadsandelar inom både premium- och lågprissegmentet och volymminskningen var lägre än den totala volymminskningen på marknaden. Swedish Match är den största aktören på marknaden för tuggtobak i USA. I Europa är marknaden för chew bags liten men växande. Danmark är en av de största marknaderna med en årlig konsumtion om ungefär 2 miljoner dosor. I och med förvärvet av V2 Tobacco under 2017 har Swedish Match breddat sin geografiska räckvidd för chew bags. Konkurrensen inom denna kategori har ökat under de senaste åren i och med nya aktörer på marknaden, vilka inkluderar bland andra BAT och Imperial.

Viktiga marknader för chew bags i Europa
Tyskland
Danmark
Schweiz
Slovenien
Tjeckien

graph: Competition and consumption chewing tobacco_sv

1) Swedish Match och branschestimat, helår 2017.

Cigarrer i USA

Den amerikanska marknaden för massmarknads­cigarrer exklusive ”little cigars”1) (ett segment som Swedish Match inte är verksamt i) beräknas av Swedish Match ha ökat med ungefär 10 procent under 2017 mätt i volym och uppgick till mer än 7,2 miljarder cigarrer. Marknaden är starkt konkurrensutsatt med många kampanjaktiviteter och lågt prissatta produkter. Swedish Match är den största aktören inom segmentet för ”natural leaf” och är även aktiv i det större segmentet för ”homogenized tobacco leaf”. Baserat på leveransvolymer uppskattar Swedish Match att företaget är den andra största aktören inom segmentet för massmarknadscigarrer i USA.

graph: Competition and consumption cigars_sv

1) ”Little cigars” är en kategori av cigarrer med filter i förpackningar om 20 (i likhet med cigarettförpackningar).
2) Helår 2017 baserat på CMPP data.
3) Swedish Match och branschestimat för massmarknadscigarrer exklusive "little cigars", helår 2017.

Tändprodukter internationellt

Traditionellt sett har tändprodukter många olika användningsområden. Traditionella tändsticksprodukter har minskat på de flesta marknader under det senaste årtiondet samtidigt som bruket av tändare har visat tillväxt på vissa marknader, mest noterbart i Asien. Swedish Match har en stark närvaro i Latinamerika, speciellt i Brasilien, samt i stora delar av Europa och Asien/Stillahavsregionen.

Konkurrenter
Konkurrensen inom tändstickor skiljer sig åt för olika marknader. Konkurrenter inom tändare är Bic, Tokai, Flamagas samt ett antal andra mindre tillverkare.